คาดหวังอะไรจากการเรียน

คาดว่าจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร และจะสามารถเข้าใจได้ว่าการออกแบบที่ดีควรมีขั้นตอนการสร้างอย่างไร

อะไรที่คาดหวัง

คาดหวังว่าจะเข้าใจถึงขั้นตอนการสร้าง การทำและการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะสามารถนำมาทำได้เอง

ได้อะไรจากการเรียน

สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ในระดับพื้นฐาน

ไม่ได้อะไรจากการเรียน

ความชำนาญในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีน้อย