เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สิ่งที่ได้รับการเรียนการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คาดหวังอะไรจากการเรียน

คาดว่าจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร และจะสามารถเข้าใจได้ว่าการออกแบบที่ดีควรมีขั้นตอนการสร้างอย่างไร

อะไรที่คาดหวัง

คาดหวังว่าจะเข้าใจถึงขั้นตอนการสร้าง การทำและการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะสามารถนำมาทำได้เอง

ได้อะไรจากการเรียน

สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ในระดับพื้นฐาน

ไม่ได้อะไรจากการเรียน

ความชำนาญในการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีน้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แต๊กความเห็น (0)