แผน BBL ภาษาไทย ป. ๒

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ภาษาไทย                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่   เรื่อง  ร้องรำทำเพลง                                                             เวลา  ๑๙   ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง  เพลงอึ่งอ่าง                                                เวลา      ชั่วโมง

                                                                                               

๑. สาระสำคัญ

          การฟัง การพูด  การอ่านและการเขียนเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆดังนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้อย่างตั้งใจจึงจะเข้าใจสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องและแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามได้ถูกต้อง

 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.      อ่านออกเสียงบทเพลงได้ถูกต้อง

๒.    ร้องเพลงอึ่งอ่างได้ถูกต้อง

๓.     เขียนคำในบทเพลงและบอกความหมายของคำในบทเพลงได้ถูกต้อง

๔.     นักเรียนมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

 

๓. สาระการเรียนรู้

๑.      การอ่านออกเสียงบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.    การเขียนคำในบทเพลงอึ่งอ่าง

๓.     การบอกความหมายของคำในบทเพลง

 

๔. กระบวนการจัดการเรียนรู้               

๑.         นำรูปภาพอึ่งอ่างให้นักเรียนดูพร้อมสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพ เช่น  ให้นักเรียนบอกว่าเป็นรูปอะไร

         เมื่อนักเรียนตอบถูกแล้วสนทนาต่อไปถึงเรื่องรูปร่างลักษณะ  ที่อยู่อาศัย  อาหาร  และประโยชน์  นักเรียน    

         ช่วยกันเล่าถึงประสบการณ์ของนักเรียนเกี่ยวกับอึ่งอ่างในเรื่องต่างๆ ใช้เวลาพอสมควร

๒.       ติดแผนภูมิเพลงอึ่งอ่างให้นักเรียนดู ครูอ่านให้ฟัง ๑ เที่ยว  ให้นักเรียนอ่านตามสัก ๒ ๓ เที่ยว พร้อมอ่าน

สลับไป-มาระหว่างคำจนคิดว่า อ่านได้คล่องแล้ว   ( เนื้อเพลง อึ่ง  อ่าง อยู่ภาคผนวก )

๓.        ครูสอนท่าประกอบการร้องเพลง อึ่งอ่าง  เพื่อใช้เรียกสมาธิ ให้ฝึกจนทำได้พร้อมฝึกร้องเพลงไปด้วย

๔.        นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่ครูเตรียมมาเช่น  อึ่งอ่าง   ข้าง  โอ่ง  หลัง  โก่ง   จับ   คอยฯ ( มีในภาคผนวก )

๕.        เปิด ซี ดี เพลงอึ่งอ่างให้นักเรียนฟังแล้วให้ร้องตามสัก ๒ ๓ เที่ยวพร้อมตบมือให้จังหวะตามไปด้วย

๖.         นักเรียนเล่นเกมต่อคำที่หายไปในแผนภูมิเพลง

 

 

รายละเอียดของเกม -ครูเอากระดาษปิดตรงคำในแผนภูมิเพลงตามความเหมาะสม

                                      -นำกล่องคำศัพท์มาวางไว้แล้วนักเรียนเปลี่ยนกันออกมานำแผ่นคำศัพท์ติดตรงคำที่หายไปในบทเพลงให้ครบใครออกมาหลายครั้งกว่าเพื่อนจะถือว่าเป็นผู้ชนะ

๗.        ทดสอบโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ ๑ .๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วยและแบบฝึกที่ ๑.๒เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง   แบบฝึกที่ ๑.๓ เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๘.        ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม

-          ในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่นมีการอ่านบทเพลง การร้องเพลง  การเล่นเกม  ฯลฯ

-          นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมวันนี้  (ตอบทีละคน) เช่น   ร้องเพลงอึ่งอ่างได้   ได้คำศัพท์จากเพลง

เช่นคำว่า  อึ่งอ่าง   นั่ง   ข้าง  โอ่ง   เป็นต้น

 

วัสดุอุปกรณ์ /สื่อ / และแหล่งการเรียนรู้

๑.            แผนภูมิเพลง อึ่งอ่าง

๒.          ตรวจผลงาน    -แบบฝึกที่  ๑.๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วย

                                                      -แบบฝึกที่  ๑.๒ เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง

                          - แบบฝึกที่  ๑.๓  เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๓.           บัตรคำ

๔.           แผ่นซี ดี เพลง อึ่งอ่าง

 

กระบวนการวัดผลประเมินผล

๑.           สังเกตพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.          สังเกตพฤติกรรมการรองเพลงอึ่งอ่าง

๓.          การตรวจผลงาน

                                -แบบฝึกที่  ๑.๑ เรื่องช่วยพี่อึ่งอ่างด้วย

                                               -แบบฝึกที่  ๑.๒ เรื่องเขียนเพลงให้เพื่อนร้อง

                   - แบบฝึกที่  ๑.๓  เรื่องนำคำไปใช้ให้เหมาะสม

๔.          สังเกตพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

เครื่องมือการประเมิน

๑.            แบบประเมินพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่าง

๒.          แบบประเมินพฤติกรรมการร้องเพลงอึ่งอ่าง

๓.           แบบบันทึกการตรวจผลงาน

๔.           แบบประเมินพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน

 

เกณฑ์การประเมิน

๑.      ผลการประเมินพฤติกรรมการอ่านบทเพลงอึ่งอ่างนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

๒.    ผลการประเมินพฤติกรรมการร้องเพลงอึ่งอ่างนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๓.     ผลการบันทึกการตรวจผลงานนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

             ๔.  ผลการประเมินพฤติกรรมความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

สรุปผลการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน

                การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  BBL ในชั่วโมงนี้

นักเรียนใช้สมองในการเรียนรู้  ๖ ส่วนคือการคิด  การมองเห็น ได้ยิน ระยะมิติการ สัมผัส เคลื่อนไหว

ฉะนั้นการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ฝังแน่นเพราะได้ใช้สมองหลายๆส่วนพร้อมกัน

 

* หมายเหตุ*  แบบประเมินต่าง ๆ อาจารย์ท่านใดสนใจจะส่งเป็น E- mail  ไปให้นะคะ 

 เพราะพื้นที่ในการจัดส่งมีไม่เพียงพอค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูกนกอร

คำสำคัญ (Tags)#edkm#erkm#สพท.สน.2

หมายเลขบันทึก: 283931, เขียน: 06 Aug 2009 @ 16:02 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 06:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 27, อ่าน: คลิก


ความเห็น (27)

....
IP: xxx.25.34.51
เขียนเมื่อ 

very good...

นางรำไพ หมุดน้อย
IP: xxx.26.67.110
เขียนเมื่อ 

ขอแบบประเมินภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

เรื่อง ร้องรำทำเพลง

จีรพร แดงไฟ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขอแบบประเมินต่างๆของอาจารย์ด้วยค่ะ เพื่อเป็นแนวทาง

จรีรัตน์ จุมปาลี
IP: xxx.172.74.233
เขียนเมื่อ 

ขอแบบประเมินของอาจารย์ด้วยนะคะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอนภาษาไทยฺ bbl ป.๓

เฉลิมศรี
IP: xxx.173.204.139
เขียนเมื่อ 

ขอแบบประเมินต่าง ๆ ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ

นางสมบูรณ์ เลียงวัฒนชัย
IP: xxx.53.199.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ครูน้อยขอตัวอย่างแผน bbl เต็มรูปแบบด้วยและแบบประเมินด้วยค่ะ

ขอขุณล่วงหน้า

สมบูรณ์ เลียง

ครูเอ๋
IP: xxx.25.39.77
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูน้อยขอตัวอย่างแผน BBL ป.2 เต็มรูปแบบด้วยนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

น่าสนใจมากครับ...หากไม่เป็นการรบกวนขอรูปแบบการเขียนแผน BBL ภาษาไทยและแผนการประเมินได้ไหม๊ครับกำลังจะไปปรับใช้และทดลองกับน้องๆ ป.๓ ครับ ตามอีเมล์นี้ครับ

[email protected]

ขอบคุณสำหรับวิทยาทานครับ

ครูดา
IP: xxx.173.226.250
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างแผนการสอน bbl ทั้งการสอนอ่าน สอนฟัง สอนเขียน และรูปแบบการประเมิน ด้วยค่ะ เพราะเพิ่งสอน bbl เป็นปีแรก ยังไม่ค่อยคล่อง ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ตามอีเมล์ข้างล่างนะคะ

[email protected]

ครูน้อยสกล
IP: xxx.174.2.73
เขียนเมื่อ 

กำลังดำเนินการให้นะคะเพราะที่บ้านเน็ตมีปัยหาเลยลงข้อมูลให้ได้ไม่เยอะแต่สัญยาว่าจะส่งให่ในเร็วนี้คะขอบคุณที่สนใจในผลงาน

เพราะต้องการจะให้ข้อมูลสำหรับผ฿ที่สนใจมากๆเลย

ครูน้อยสกล
IP: xxx.174.2.73
เขียนเมื่อ 

กำลังดำเนินการให้นะคะเพราะที่บ้านเน็ตมีปัญหาเลยลงข้อมูลให้ได้ไม่เยอะแต่สัญยาว่าจะส่งให่ในเร็วนี้คะขอบคุณที่สนใจในผลงาน

เพราะต้องการจะให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจมากๆเลย

อัจฉราภรณ์
IP: xxx.173.154.81
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ขอแบบประเมินด้วยได้ไหมคะ ตามอีเมล์ข้างล่างนี้

[email protected]

เขียนเมื่อ 

ขอแบบประเมินด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับวิทยาทาน ขอข้อมูลทำรายงานและฝึกสอนด้วยค่ะ

[email protected]

ไลลา
IP: xxx.91.18.194
เขียนเมื่อ 

ขอแบบประเมินด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.47.1.192
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ ขอตัวอย่างแผนการสอน bbl ทั้งการสอนอ่าน สอนฟัง สอนเขียน และรูปแบบการประเมิน ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ตามอีเมล์ข้างล่างนะคะ

[email protected]

กิตติชัย
IP: xxx.26.126.152
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครูน้อยขอตัวอย่างแผน bbl ภาษาไทยและแผนการประเมินได้ไหม๊ครับกำลังจะไปปรับใช้และทดลองกับน้องๆ ป.๓ ครับ

เต็มรูปแบบด้วยและแบบประเมินด้วยครับ

ขอบคุณณล่วงหน้า

ตามอีเมล์นี้ครับ

[email protected]

ยุวดี สุขเรือน
IP: xxx.180.16.187
เขียนเมื่อ 

เรียนครูน้อยสกล ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ชั้น ป.1 และ ป.2 แบบbbl และยังไม่มีแผนการสอน

ขอรบกวนครูน้อยช่วยถ่ายเอกสารส่งมาให้ด้วยจะได้หรือไม่คะ ขอขอบพระคุณค่ะ และถ้ามีค่าใช้จ่ายอย่างไร

ก็ยินดีที่จะสนับสนุนค่ะ

จันทิมา เครือสีดา
IP: xxx.26.127.119
เขียนเมื่อ 

เรียนครูน้อยสกลขอวิทยาทานแผนการสอนและแบบประเมินด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อำนวย นะวงศ์
IP: xxx.173.208.142
เขียนเมื่อ 

เรียนครูน้อยสกลขอวิทยาทานแผนการสอน ป. ๒ และแบบประเมินด้วยนะคะ จะเอามาใช้เป็นแบบอย่างและใช้่สอนเด็กนราธิวาสให้อ่านออก เขียนได้ และเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลัก BBL ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

IP: xxx.52.36.190
เขียนเมื่อ 

ครูน้อยสัญญาว่า จะส่งแผน bbl ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน มาให้ ยังไม่ได้รับเลยค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณๆๆๆๆ ล่วงหน้าค่ะ

IP: xxx.52.36.190
เขียนเมื่อ 

ครูน้อยสัญญาว่า จะส่งแผน bbl ทั้งการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน มาให้ ยังไม่ได้รับเลยค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยได้ไหมค่ะ ขอบคุณๆๆๆๆ ล่วงหน้าค่ะ ตามอีเมล์นี้นะคะ [email protected] .com

สุนิสา
IP: xxx.206.33.101
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ขอตัวอย่างแผน bbl เต็มรูปแบบด้วยและแบบประเมินด้วยค่ะ ขอบพระคณอย่างสูงค่ะ [email protected]

วาทิณี ม่วงชื่น
IP: xxx.207.5.20
เขียนเมื่อ 

เรียนครูน้อยสกล ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนภาษาไทย ชั้น ป.2 แบบbbl และยังไม่มีแผนการสอน และแบบประเมิน

ขอรบกวนครูน้อยช่วยถ่ายเอกสารส่งมาให้ด้วยจะได้หรือไม่คะ ขอขอบพระคุณค่ะ และถ้ามีค่าใช้จ่ายอย่างไร

ก็ยินดีที่จะสนับสนุนค่ะเรียนครูน้อยสกล

[email protected]

Fangkamol
IP: xxx.53.15.194
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างแผนการสอน bbl ทั้งการสอนอ่าน สอนฟัง สอนเขียน และรูปแบบการประเมิน ด้วยค่ะ เพราะเพิ่งสอน bbl เป็นปีแรก ยังไม่ค่อยคล่อง ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ ตามอีเมล์ข้างล่างนะค่ะ

[email protected]

ครูเอื้อง
IP: xxx.172.246.137
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอแผนการสอนภาษาไทย BBL ป.2  ด้วยนะค่ะ  อ่านแล้วน่าสนใจมากค่ะ เป็นครูใหม่ค่ะ ยังไม่ถนัดเรื่องการทำแผน  ดีจังเลยค่ะที่มีเพื่อนครูที่แบ่งปันกันแบบนี้  รบกวนส่ง [email protected] นะค่ะ  ขอบคุณมาก ค่ะ

เรียนครูน้อยสกล น่าสนใจมากครับ...ขอวิทยาทานแผนการสอน ป. ๒ และแบบประเมินด้วยนะครับ จะเอามาใช้เป็นแบบอย่างและใช้่สอน

[email protected]

ขอบคุณสำหรับวิทยาทานครับครูภาษาไทย
IP: xxx.158.165.162
เขียนเมื่อ 

เรียนครูน้อยสกลนะค่ะ หนูเป็นครูสอนภาษาไทยค่ะ หนูยังไม่ถนัดกาเขียนแผนแบบ bbl เลยค่ะ รบกวนครูน้อยช่วยส่งแผนbblภาษาไทยป.2พร้อมแบบประเมินให้หน่อยนะค่ะ เพื่อหนูจะได้นำไปพัฒนานักเรีียนต่อไป ขอบคุณมากค่ะ

email :[email protected]