การพัฒนาครูผู้จัดการเรียนรู้

ครูเป็นวิศวรมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่

 

 


 

        หลายปีที่ผ่านมามีโอกาสได้พัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายเรื่อง โดยศึกษาหลักไตรสิกขาของพุทศาสตร์และหลักการอื่นๆ ผลการทำงานได้พบรูปแบบการพัฒนาครู ซึ่งได้นำเสนอเป็นกรอบความคิดในการพัฒนาคนในองค์กรต่างๆ ดังนี้

        การพัฒนาครูผู้จัดการเรียนรู้ (http://yala1.go.th/pnoon)

        การพัฒนาครู มี  3  ระยะ ดังนี้

        ระยะที่ 1  การพัฒนาความรู้และความเข้าใจ      
                     
ขั้นที่ 1 การรับประสบการณ์ โดยให้ครูศึกษาเนื้อหาเพื่อให้ได้รับความรู้หรือข้อมูลใหม่
                      ขั้นที่ 2 การเชื่อมโยงประสบการณ์ โดยให้ครูระดมพลังสมอง อภิปราย หรือตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ เพื่อให้นำความรู้เดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่
                     
ขั้นที่ 3 การเพิ่มประสบการณ์ โดยให้ครูสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นที่  1  และขั้นที่  2  เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดและสร้างองค์ความรู้ของตนเอง

         ระยะที่ 2  การฝึกปฏิบัติ  
                     
โดยหลังการฝึกระยะที่ 1 ให้ครูองค์ความรู้ไปใช้ด้วยการสร้าง พัฒนา และทดลองนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

        ระยะที่ 3  การสร้างความภูมิใจ 
                     โดย
การนำเสนอและการประเมินผล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.ยะลา เขต 1ความเห็น (2)

ดีมากเลยค่ะการพัฒนาครู

มีความคิดเห็นและจะปฏิบัติคล้ายกัน

แต่พวกเราจะมีเวลาว่างไม่ตรงกัน  ยากแก่การพัฒนา

ตอนนี้เขียนเรียงความเรื่องหนึ่ง  เชิญอ่านได้ที่นี่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ  สวัสดีค่ะ

สุลาวัลย์ จันทนาพล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ต้องการมาสอนที่จ.ยะลา บ้านอยู่ชุมพร