“สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม” ชุมชนบ้านชนบท

“สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม” ชุมชนบ้านชนบท

ชื่อโครงการ                        สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม

แผนงาน                            งานวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท

หัวหน้าโครงการ                  นายชินกร  พิมพิลา

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ           

๑. นางสาวนิพาภรณ์     สุดรัก

                                       ๒. นางสาวสุดารัตน์     คลื่นกระโทก

                                       ๓. นายธงชัย              แก่นที

                                       ๔. นางสาวมุตตา         ทาตาสุข

                                       ๕. นางสาววนิดา         ภาชะโน

                                       ๖. คณะครู นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติการสอน และบุคลากร

ของโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ       นางยุพาพักตร์  สะเดา

สถานที่ปฏิบัติงาน                 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท

ระยะเวลาการดำเนินการ        ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

หลักการและเหตุผล

สุนทรภู่กวีเอกของไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านมีผลงานดีเด่น   ทรงคุณค่าและเป็นกวีที่มีชื่อเสียงของไทย   ผลงานของท่านที่รู้จักกันแพร่หลาย   เช่น  เรื่องพระอภัยมณี   ลักษณวงศ์  สิงหไกรภพ  สวัสดิรักษาและนิราศเมืองแกลง  เป็นต้น   ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น  รัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็น กวีเอกของไทย ซึ่งสมญานามที่ได้รับล้วนแต่เป็นการยกย่องเชิดชูในความเป็นเลิศและความสามารถด้านกวีนิพนธ์ของท่านทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้องค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ ๒๐๐ ปีเกิดของท่าน เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน  และให้ถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็น วันสุนทรภู่ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรม สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม ขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานและเกียรติคุณของสุนทรภู่กวีเอกของไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย กิจกรรมการคัดลายมือ การแต่งคำประพันธ์ อ่านทำนองเสนาะ วาดภาพระบายสี ให้นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทราบ  ให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยที่มีความไพเราะลึกซึ้งและมีคติสอนใจ   รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

 วัตถุประสงค์

          . เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ กวีเอกของไทย

. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้กล้าแสดงออกในทางศิลปะการใช้ภาษา

. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักษาภาษา เกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ และนำภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

. เพื่อส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

 กลุ่มเป้าหมาย

          นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒

และผู้สนใจ                ประมาณ  ๖๐๐ คน

ประเภทและลักษณะของกิจกรรม

          ๑.  การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

          ๒.  การประกวดวาดภาพระบายสี

                   - ตัวเอกวรรณคดี                        ระดับปฐมวัย

                   - โลกวรรณคดี                           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

                   - วรรณคดีในโลกจินตนาการ          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

          ๓. การประกวดเขียนเรื่องจากภาพ                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

          ๔. การประกวดแต่งคำประพันธ์

                   - ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ เชิดชูครูกวี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

                   - ประเภทกลอนสุภาพ  เชิดชูครูกวี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

          ๕. การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

          ๖. นิทรรศการและซุ้มเกมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

                   - คุยเฟื่องเรื่องสุนทรภู่

                   - โดมิโน มหาสนุก

                   - วาดภาพระบายสี

                   - โรงเรียน ก. ไก่

                   - อาขยานไทย เด็กไทยต้องใส่ใจ

          ๗. กิจกรรมบนเวที

                   - ตอบคำถามชิงรางวัล

                   - รายการถ้าคุณแน่อย่าแพ้ ป.๖

                   - นักคิดพิชิตพจนานุกรม

                   - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (โปงลาง)

 

วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณการดำเนินการ

          ๑. วัสดุอุปกรณ์และของรางวัลสนับสนุน

                   ๑.๑ ของรางวัล  สมุด              ๓๐๐    เล่ม

                                      ดินสอ            ๓๐      โหล

                                      ปากกา           ๒๐      โหล

                   ๑.๒  อุปกรณ์การจัดนิทรรศการ

                   กระดาษชาร์ตสี                     ๒๐      แผ่น

                   กาว                                         กระปุก

                   กระดาษสี                           ๒๐      แผ่น

                   กระดาษกาว ๒ หน้า                      ม้วน

                   กระดาษ เอ ๔                            รีม

 

๒. งบประมาณสนับสนุน

               ๑. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง             เป็นเงิน                   ๑,๐๐๐           บาท

               ๒. ค่าจัดทำไวนิลบทอาขยานไทย ขนาด ๒๐๐ ซม. x ๒๐๐ ซม.จำนวน ๒๐ แผ่น ราคาแผ่นละ ๓๐๐ บาท                                       เป็นเงิน         ๖,๐๐๐  บาท

          รวมงบประมาณทั้งสิ้น           ๗,๐๐๐                     บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบและเข้าใจถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันสุนทรภู่

๒. นักเรียนได้แสดงออกในทางศิลปะการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเกิดสุนทรีจากวรรณกรรมของกวีไทย

๓. นักเรียนได้ตระหนักและรักษาภาษา เกิดความซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ และนำภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๔. เกิดการส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

กำหนดการ

กิจกรรมวัน สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

วัน ศุกร์  ที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒

--------------------------------------------------------------

เวลา                                          กิจกรรม

๑๒.๔๕ น. ๑๓.๓๐ น.          การร้องเพลง (ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน)

๑๓.๐๐  น.   ๑๔.๐๐  น.       พิธีเปิด

                                                - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

                                                - ประธานโครงการกล่าวรายงาน

                                              - มอบรางวัลการประกวดผลงาน

                                                - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันสุนทรภู่

                                                - ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน และเยี่ยมชม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน projecactivity

คำสำคัญ (Tags)#“สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม” ชุมชนบ้านชนบท

หมายเลขบันทึก: 283401, เขียน: 05 Aug 2009 @ 14:13 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เพ็ญพรรณ วรแสน
IP: xxx.26.146.173
เขียนเมื่อ 

ครูตุ๊กติ๊กได้ออกเน็ตด้วย

ครูนกก้อได้ออกเหมือนกัน ......................

มี รู ป ค รู ตุ๊ ก ติ๊ ก ด้ ว ย...........................♥♥♥↨•☻€€§;♥♥§

tallove
IP: xxx.53.168.247
เขียนเมื่อ 

ห้ามข้ามนะไม่งั้นสิ่งที่อธิษฐานไว้จะไม่เป็นจริง.....

หา B (มีอยู่ 2 B)!

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> เมื่อหา B เจอ

> หา 1

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

> เมื่อหา 1 เจอ.....

> หา 6

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999699999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> 9999999999999999999999999999999999

> เมื่อหา 6 เจอ...

> หา N (หายากนิดๆ!!)

> MMMMMMMMMMMMM

> MMMMMMMMMMMMM

> MMMMMMMMMMMMM

> MMMMMMMNMMMMM

> MMMMMMMMMMMMM

> MMMMMMMMMMMMM

> MMMMMMMMMMMMM

> MMMMMMMMMMMMM

> MMMMMMMMMMMMM

> MMMMMMMMMMMMM

> เมื่อหา N เจอ...

> หา Q...

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

> จงอธิษฐาน 2 ข้อ!

>

>

>

> >>

> >>>

> >>>>

> >>>>>

> >>>>>>

> >>>>>>>

> >>>>>>>>

> >>>>>>>>>

> >>>>>>>>>>

> >>>>>>>>>>>

> >>>>>>>>>>>>

> >>>>>>>>>>>>>

> >>>>>>>>>>>>>>

> >>>>>>>>>>>>>>>

>

>

>

> ดี เมื่ออธิษฐานเสร็จ มันก็จะเป็นจริง...

> สิ่งที่คุณต้องทำคือ ส่งต่อให้คน 9 คน แล้วอธิษฐานจะเป็นจริง

> แต่ถ้าส่งให้คนเยอะๆนะมันก็จะเกิดขึ้นเร็ว^o^ ตอบ

โทด ที ละ กัน แต่ อยาก ลองอะ

(เค้าบอกต้องส่ง).

ถ้าม่ายส่ง ต่อไปจะถูกสาบ

โดยจะไม่มีคู่รักไป 10 ปี

แล้วก็จะต้องส่งให้ 15 คน ภายใน 15 ช.ม

ถ้าส่งครบ 15 คนแล้ว กด F6 แล้วก็จะมีชื่อของคนที่คุงรักขึ้นมา

ไม่น่าเชื่อ...แต่จิง...ลองดิ

แล้ว ก็

พุ่งนี้ตอนเย็น จะเป็นรักแรกของคุง จะด้ายรู้ว่าคัยเปนคนที่แอบชอบคุงอยู่

IP: xxx.53.168.247
เขียนเมื่อ 

ห้ามข้ามนะไม่งั้นสิ่งที่อธิษฐานไว้จะไม่เป็นจริง.....

หา B (มีอยู่ 2 B)!

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

IP: xxx.53.168.247
เขียนเมื่อ 

ห้ามข้ามนะไม่งั้นสิ่งที่อธิษฐานไว้จะไม่เป็นจริง.....

หา B (มีอยู่ 2 B)!

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

IP: xxx.53.168.247
เขียนเมื่อ 

ห้ามข้ามนะไม่งั้นสิ่งที่อธิษฐานไว้จะไม่เป็นจริง.....

หา B (มีอยู่ 2 B)!

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

IP: xxx.53.168.247
เขียนเมื่อ 

ห้ามข้ามนะไม่งั้นสิ่งที่อธิษฐานไว้จะไม่เป็นจริง.....

หา B (มีอยู่ 2 B)!

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR