การสอนโครงงานอนุบาล

การสอนโครงงานอนุบาล

กิจกรรมการเรียนรู้โดยการทดลอง

หน่วย  เนื้อ  นม   ไข่

 

เรื่อง                 สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กิจกรรม           บูรณาการ (กิจกรรม 6 หลัก)                                        เวลา 60 นาที

ชั้นอนุบาลปีที่   1,2  (  4 , 5  ขวบ)

 

การจัดประสบการณ์ / กิจกรรม รูปแบบโครงงาน

 

สาระสำคัญ

                การทดลองฝึกให้เด็กได้คิดได้ปฏิบัติจริงในสิ่งที่เด็กสนใจร่วมกัน ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเด็กคิดที่จะทดลองตามที่ตนเอง หรือกลุ่มสนใจทดลอง

 

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว

สิ่งที่เด็กต้องการรู้

สิ่งที่เด็กควรรู้

-  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก เช่น เรื่อง เนื้อ  นม  ไข่  อื่น ๆ

 

 

-  สนใจที่จะทำการทดลอง การเก็บไข่ไว้กินนานๆ

-  สนใจทดลองรสชาติของไข่

 

-  การแก้ปัญหาด้วยตนเอง

-  การมีวินัยในการทำงาน

-  การทำงานร่วมกัน

 

 

 

 

กิจกรรม

                บูรณาการ กิจกรรม 6 หลัก

 

จุดประสงค์ / สภาพที่พึงประสงค์

                1.  เด็กทดลองการเก็บไข่ไว้กินนานๆ     (มาตรฐานที่ 12 / 1)

                2.  เด็กแสวงหาคำตอบ / ข้อสงสัยด้วย วิธีการ ต่าง ๆ     (มาตรฐานที่ 12 / 2)

                3.  เด็กพยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง     (มาตรฐานที่ 10 / 2)

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้

                ประสบการณ์สำคัญ            :  การทดลองสิ่งที่เด็กสนใจ

                สาระที่ควรเรียนรู้               :  เรื่องราวเกี่ยวกับไข่ และสิ่งอื่น ๆ

 

วิธีดำเนินกิจกรรม

                1.  ครูและเด็กร่วมกันกำหนดขั้นตอนในการทดลองในสิ่งที่ตนหรือกลุ่มสนใจ (การทดลองอาจจะใช้เวลา หลายวันก็ได้) ครูเสนอแนะขั้นตอนการทดลอง

                2.  ครูและเด็กเตรียมอุปกรณ์ในการทดลอง

                3.  เด็กได้เคลื่อนไหวตามจังหวะไปตามบทเพลง

                4.  เด็กทำการทดลอง โดยทดลองเป็นกลุ่ม

                5.  ครูคอยดูแลและอำนวยความสะดวก

                6.  ครูให้เด็กบอกวิธีการทดลอง

                7.  ครูสรุปผลการทดลอง

                8.  ครูเขียนรายงานตามรูปแบบโครงงาน

                                                 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

                สื่อ

                1.  อุปกรณ์การทดลอง

                แหล่งเรียนรู้

                2.  ห้องทดลอง ทั้งใน และนอกห้อง

 

การวัด / ประเมินผล

                1.  การวัด / ประเมินผลโดยใช้การทดลอง

                2.  เครื่องมือการวัด / ประเมินผลใช้แบบสังเกต

                3.  เกณฑ์การวัด / ประเมินผลใช้ระดับ 1, 2, 3 และเกณฑ์ ผ่าน, ไม่ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น วิชาการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ ………………………………

                                                                                                                           (นางคำจิต  เรืองศรี)

                                                                                               วันที่ ……………………………………..

 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                   

 

ลงชื่อ ………………………………

                                                                                                                           (นายอรุณ   ชูดำ)

                                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสกุน

                                                                         วันที่ ……………………………………..

 

 

 

  บันทึกหลังจัดประสบการณ์

                -  สรุปผลการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

                -  ปัญหา / อุปสรรคในการจัดประสบการณ์ / กิจกรรม

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                -  แนวทางแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                               

                                                                                                                 ลงชื่อ………………………………..

                                                                                                                                (นางบุญช่วย   หนูชู)

                                                                                                                          ผู้จัดประสบการณ์/ กิจกรรม

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม อนุบาล  1

 

 

 

ที่

 

 

 

ชื่อ - สกุล

มาตรฐานที่ 12/1

มาตรฐานที่ 12/2

มาตรฐานที่ 10/2

 

 

สรุปผล

ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจได้นานขึ้นอย่างมีความสุข

แสวงหาคำตอบ/ข้อสงสัยด้วยวิธีการทดลอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดที่รัก

คำสำคัญ (Tags)#การสอนโครงงานอนุบาล

หมายเลขบันทึก: 281770, เขียน: 31 Jul 2009 @ 12:39 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เอาเพลงมาฝากคุณครู
  • โปรตีนมีในเนื้อสัตว์
  • คาโบไฮเตรทเราจัด เป็นพวกแป้งและน้ำตาล
  • จำๆไว้ๆๆไขมัน  มีในอาหารมันพืชสัตว์ เอย
  • อีกเพลงนะครับ
  • โปรตีน เจริญเติบโต
  • อาหารคาร์โบฯ แข็งแรง อบอุ่น
  • ไขมัน เก็บไว้เป็นทุนๆ
  • คนอ้วนเพิ่มพูนเพราะกักตุนไขมัน
ณิชารีย์
IP: xxx.53.30.191
เขียนเมื่อ 

โครงการอนุบาลมีอะไรบ้าง