"ทุกชีวิตเท่าเทียมกัน   จึงควรได้รับความรักและคาวมเคารพอย่างเท่าเทียมกัน   พุทธะมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคน,  ปลา,  แมว,  หมา   จิตวิญญาณของหมาอาจสูงส่งหรือน่าเคารพกว่าของคนบางคน"

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

แก่นธรรม (1)   แก่นธรรม (2)   แก่นธรรม (3)

แก่นธรรม (4)   แก่นธรรม (5)   แก่นธรรม (6)