การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแจกลูก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การเขียนสะกดคำแจกลูก
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแจกลูก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นางสมทอง เพ็งแจ่ม สถานศึกษา โรงเรียนบ้านพงสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ปีที่พิมพ์ 2551 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแจกลูก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผล ของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแจกลูก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3. เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแจกลูกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแจกลูก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพงสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองได้แก่ แบบทดสอบ วัดความสามารถทางการเขียนสะกดคำแจกลูก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30- 0.70 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.31- 0.76 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.842 และแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแจกลูก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย แบบฝึกจำนวน 6 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 การเขียนสะกดคำแจกลูก สระ อา สระ อู เล่มที่ 2 การเขียนสะกดคำแจกลูก สระ อี สระ ใอ เล่มที่ 3 การเขียนสะกดคำแจกลูก สระ ไอ สระ โอ เล่มที่ 4 การเขียนสะกดคำแจกลูก สระ อะ สระ อำ เล่มที่ 5การเขียนสะกดคำแจกลูก สระ อิ สระ เอ และเล่มที่ 6 การเขียนสะกดคำแจกลูก สระ อัว สระ ออ ผลการศึกษา พบว่า 1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแจกลูก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.47/ 82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมทอง

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#แบบฝึกเสริมทักษะ#ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1#โรงเรียนบ้านพงสิม#การเขียนสะกดคำแจกลูก

หมายเลขบันทึก: 276663, เขียน: 15 Jul 2009 @ 10:03 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)