การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเรื่อง                        การพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด

                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด

                                   จังหวัดขอนแก่น

ผู้วิจัย                             นางละอองดาว  พึ่งสุข

ที่ปรึกษาการวิจัย         อาจารย์กมล  สารสมัคร

หน่วยงาน                    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์                      2552

 

บทคัดย่อ

 

                   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเป็นการสอนที่ล้มเหลว เพราะผู้เรียนไม่สามารถนำภาษาไปใช้ในการสื่อสารในสังคมปัจจุบันได้ การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายดังนี้  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้แผนผังความคิด 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้แผนผังความคิด และ 4) เพื่อศึกษา ความคงทนในการเรียนรู้ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ใช้แผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้  คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5  แผน แบบฝึกทักษะการพูดหน่วย My School ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือวัดและประเมินผลแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) แบบประเมินทักษะการพูด และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยสังเกตการทำกิจกรรมระหว่างการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Dependent Samples)

 

                   ผลการวิจัยพบว่า

1.      คะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนจากการเรียนตามแบบฝึกทักษะ การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้

แผนผังความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 5 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ

1.76 คิดเป็นร้อยละ 79.37 ของคะแนนเต็ม และคะแนนจากการประเมินหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.97 

มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.94   คิดเป็นร้อยละ 76.65 ดังนั้นแบบฝึกทักษะ การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้

แผนผังความคิด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.37/76.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ  0.5746 แสดงว่าหลังการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นักเรียนมีความสามารถในทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพิ่มมาก

ขึ้น 0.5746 คิดเป็นร้อยละ 57.46

                         2. พฤติกรรมการแสดงออกในทักษะการพูดโดยใช้แผนที่ความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30  คน ระหว่างทำกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 9 ข้อ แยกเป็นรายข้อ สรุปได้ว่า พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมากที่สุด คือ มีการทักทายผู้ฟัง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  30.00 มีบทนำที่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  29.60 มีความสนใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.80 มีความมั่นใจในการพูด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.20 กล่าวถึงเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่เตรียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.80 มีการสรุปประเด็นที่พูด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.00 การเขียนเนื้อเรื่องถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.20 มีความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.40 และมีการเชื่อมคำ และประโยคได้สละสลวย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.40 ตามลำดับ

                  3. คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                         4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แผนผังความคิดระหว่างหลังการเรียนรู้และคะแนนสอบวัดผลหลังเรียนไปแล้ว 4 สัปดาห์มีค่าไม่แตกต่างกัน ดังนั้น นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ใช้แผนผังความคิดมีความคงทนในการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

 

 

                   จากการวิจัยครั้งนี้ทำให้ ได้นวัตกรรมการสอนคือแบบฝึกทักษะการพูดโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ใช้แผนผังความคิดที่ดี  มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วย My School ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นความเห็น (1)

Bekah Douglass
IP: xxx.67.36.237
เขียนเมื่อ 

You are starting off very well, mind-mapping is a good idea to help student memorize vocabulary. This helps students to not be shy which later in their education they will want to speak English because of the mind-mapping foundation.