ทำสัญญารับทุนรายวิชาโครงงานวิชาชีพ 4 ภาควิชา คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

KM การเงินและพัสดุ การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างโครงงานวิชาชีพ 4 ภาควิชา

เมื่อวันที่  23 , 25 มิถุนายน  2552  หน่วยวิจัยได้ร่วมกับงานการเงินและพัสดุได้ร่วมกันทำสัญญารับทุนรายวิชาโครงงานวิชาชีพ  4  ภาควิชา  ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชารังสีเทคนิค  และสาขาวิชากายภาพบำบัด  ซึ่งทางคณะได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำโครงงานวิชาชีพในสาขาวิชาที่นิสิตได้เรียนมา  เพื่อต่อยอดความรู้  ทางคณะฯจึงมีนโยบายในการให้เงินสนับสนุนในการทำวิจัยให้เงินสนับสนุนจำนวน  3,000.- บาท ต่อกลุ่มในการต่อยอดความรู้ทำวิจัยในสาขา  เป็นนวัตกรรมในการเรียนการสอน  ซึ่งในทุกๆปี หน่วยวิจัยให้นิสิตเขียนโครงร่างและขอทุนกับคณะ  ทางคณะฯ พิจารณาให้ทุนตามที่ภาควิชาได้มีการสอบโครงร่างที่ต้องการใช้งบประมาณ  หลังจากประกาศผลทางหน่วยการเงินและพัสดุ อ.ศุภวิทู รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คุณสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ  ผู้ประสานงานวิจัย คุณกมลพร   เซี่ยงว่อง  นักวิชาการเงินและบัญชี  และคุณขวัญเรือน   ศรีดี  นักวิชาการพัสดุ  ร่วมกับวิจัยก็เข้าไปทำสัญญาพร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่าย  การเบิกเอกสาร  การรายงาน  เกี่ยวกับระเบียบพัสดุที่ถูกต้อง  เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานเพื่อฝึกให้นิสิตรู้จักที่จะทำงานให้เป็นระบบ  ถูกต้อง ซึ่งมีการขอทุนดังนี้

วันที่  23  มิถุนายน  2552  ทำสัญญารับทุน

ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 14 กลุ่ม  

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน   22  กลุ่ม   

วันที่  25  มิถุนายน  2552  
ภาควิชากายภาพบำบัด  จำนวน  19  กลุ่ม  

ภาควิชารังสีเทคนิค  จำนวน  18  กลุ่ม  

   

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (0)