สนง.เศรษฐกิจการคลัง ก.การคลังกับองค์กรการเงินชุมชนฐานราก

รัฐควรเข้าไปหนุนเสริมความคิดพึ่งพาตนเองของชุมชนแทนที่จะคิดดำเนินการเอง

ผมเข้าร่วมสัมมนานโยบายสาธารณะกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโดยมสช. ผู้จัดเตรียมเอกสารไว้ดี ทำให้ตอนฟังผมให้ความสนใจไม่มากนักเพราะคิดว่าค่อยกลับไปอ่านรายละเอียดในเอกสาร ตอนแยกห้องย่อยก็ตามไปอยู่ห้องครูชบว่าด้วยนโยบายด้านสวัสดิการสังคม เนื้อหาก็ไม่ต่างจากที่รู้มาก่อนเท่าใดนัก จึงรู้สึกว่าได้ความรู้ไม่มากนัก แต่ได้พบคนรู้จักที่จับงานสวัสดิการลงลึกภาคปฏิบัติเชิงนโยบายคือคุณสุวัฒนา ศรีภิรมย์ เลยหาโอกาสคุยกัน พี่สุวัฒนาอยู่กลุ่มนโยบายการออม สนง.เศรษฐกิจการคลัง ก.การคลัง สนใจการออมของชุมชนทั้งเพื่อสวัสดิการสาธารณะและเพื่อชราภาพและเห็นว่ารัฐควรถ่ายโอนภาระกิจดังกล่าวให้ชุมชนดำเนินการ พูดอีกอย่างคือ ควรเข้าไปหนุนเสริมความคิดพึ่งพาตนเองของชุมชนแทนที่จะคิดดำเนินการเอง   พี่สุวัฒนามีความมุ่งมั่นในการประสานภาคปฏิบัติของชุมชนกับภาคทฤษฎีิเพื่อให้คนไทยมีสวัสดิการอย่างทั่วถึงที่มากกว่าความรับผิดชอบที่มีอยู่ ซึ่งน่าชื่นชมมาก ทำให้ผมได้รับความรู้ขึ้นมาก และเห็นความเชื่อมต่อของงานพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนเพื่อสร้างชุมชนสวัสดิการ แต่รายละเอียดในความรู้ปลีกย่อยและพลังในการทำงานต้องคุยกับพี่สุวัฒนาเองถึงจะมีอรรถรสครับ

02-2739987 E-mail [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)