หน่วยเรียนที่ 1

พื้นฐานที่เกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช

โดย รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์

 

บทนำ                 สรีรวิทยาของพืช  เป็นวิทยาการแขนงหนึ่ง  ซึ่งกล่าวถึง  หน้าที่การกระทำหรือ  กิจกรรมและกระบวนการสำคัญต่าง ๆ ทั้งหมดของพืชตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ  อวัยวะ  จนถึงพืชทั้งต้นที่ทำให้พืชดำรงชีพและรักษาเผ่าพันธุ์อยู่รอดได้  ในหน่วยเรียนนี้จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ เซลล์  เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ     ตลอดจนถึง  การแพร่  ออสโมซิสและพลาสโมไลซิส    เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในหน่วยเรียนอื่น ๆ      ต่อไป

 

หัวเรื่อง                             พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของพืช

1.       ความหมายของสรีรวิทยาของพืช

2.       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์พืช

3.       อวัยวะต่าง ๆ กับหน้าที่ทางสรีรวิทยาของพืช

4.       การแพร่

5.       ออสโมซิส และพลาสโมไลซิส

 

สนใจเนื้อหาบทเรียน ติดต่อ รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์