หน่วยเรียนที่ 2

ปัจจัยและทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กับระบบการปลูกพืช

หน่วยเรียนที่ 2

ปัจจัยและทรัพยากรที่มีความสัมพันธ์กับระบบการปลูกพืช

โดย รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์

2.1 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                                  

2.1.1 ที่ตั้งและขนาดประเทศไทย   

2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

2.1.3 การจำแนกลักษณะภูมิประเทศ    

2.2 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์       

2.2.1 ความหมายของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์       

2.2.2 ระบบการจัดการฐานข้อมูล                        

2.2.3 การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มา     

                                 ใช้กับการเกษตร                  

2.3 ทรัพยากรที่สัมพันธ์กับระบบการปลูกพืช        

2.3.1 ทรัพยากรดิน                                                                                                           

2.3.2 ทรัพยากรน้ำ           

2.3.3 ทรัพยากรป่าไม้         

2.3.4 ทรัพยากรมนุษย์                 

2.4 การผลิตและปัจจัยการผลิต      

2.4.1 ความหมายของการผลิตและปัจจัยการผลิต        

2.4.2 ชนิดของปัจจัยการผลิต            

2.5 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระบบการปลูกพืช  

2.5.1 มนุษย์                                                                             

2.5.2 ที่ดิน                                                                                

2.5.3 การตลาด           

2.5.4 นโยบายของรัฐ                   

2.5.5 วัฒนธรรมและประเพณี                 

สรุปท้ายหน่วยเรียนที่ 2  

แบบฝึกหัดหน่วยเรียนที่ 2      

เอกสารอ้างอิง          

สนใจเนื้อหาวิชา ติดต่อ รศ.พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชความเห็น (0)