(ภาพจาก cddweb.cdd.go.th/bangpain/main.html )

หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษ 80 พรรษา  5  ธันวาคม  2550

จาก 23 หลักของพระองค์ สู่ 8 หมวดแห่งการปฏิบัติสำหรับพสกนิกรชาวไทย
จากแนวคิดหลักการทางงานของพระองค์ อันเป็นทั้งหลักปฏิบัติและตัวอย่างที่จับต้องได้
มองเห็นผลลัพธ์ดีที่เกิดขึ้นจริง

หมวด 1  การศึกษาและการแก้ปัญหา

 • รู้จักศึกษาและทำความเข้าใจปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยละเอียด
 • ลงมือปฏิบัติ แก้ไขอย่างได้ผล
 • ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

หมวด 2  การจัดการ

 • มองปัญหาในภาพรวม
 • จัดการอย่างมีระบบ
 • พัฒนาบุคลากรให้เข้มแข็ง
 • แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ที่ง่ายก่อน

หมวด 3  ธรรมชาติเป็นสำคัญ

 • ธรรมชาติและมนุษย์ต่างอยู่ร่วมกันได้หากเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
 • การฟื้นฟูธรรมชาติให้คืนมาได้ต้องสร้างจิตสำนึกในใจคนก่อน

หมวด 4  ประหยัด ... คุ้มค่า

 • รู้จักประหยัดและต่อยอดสิ่งที่ทำด้วยความเรียบง่าย
 • ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หมวด 5  เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย

 • ทำสิ่งยากให้เข้าใจง่าย
 • เข้าถึงง่ายด้วยการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ

หมวด 6  การทำงานเป็นทีม

 • รับฟังความเห็น
 • รับรู้ปัญหา
 • รู้วิธีแก้ไข
 • รักในงานที่ทำ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความสามัคคี ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้น

หมวด 7  ความเพียร

 • ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • มีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยยอมแพ้ต่ออุปสรรค

หมวด 8  ความพอเพียงในชีวิต

 • พึ่งตนเองได้
 • พออยุ่พอกิน
 • มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

เมื่อปี 50 ผมมีโอกาสไปเดินงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เดินผ่านซุ้มตรงทางเข้า มีเจ้าหน้าที่แจกโปสเตอร์มาให้ 1 ใบ ม้วนเป็นแท่ง ก็ไม่ได้คิดอะไรรับไว้แล้วก็กลับบ้าน มาถึงบ้านจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นมีคุณค่ามากมายแค่ไหน  ...

สิ่งที่ผมได้รับคือ หลักการทรงงานของพ่อหลวง  พ่อที่คนไทยทุกคนบอกกันเป็นเสียงเดียวว่า ท่านคือเทวดาที่ยังมีลมหายใจ เป็นเทวดาองค์จริงที่เราจะสามารถพบท่านได้ หรือแม้แต่ชาวต่างชาติยังเสาะแสวงหาโอกาสที่จะเข้ามาเมืองไทยเพื่อชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน

ผมคงไม่ต้องอธิบายว่าผมรู้และได้อะไรเกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวง เพราะผมได้นำมาให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบกันโดยละเอียดแล้วข้างต้นครับ...

ในโปสเตอร์นี้ บอกว่า ผู้ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ได้รับการสนับสนุนโดย SCG และผู้จัดพิมพ์โปสเตอร์นี้ คือ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ขอบคุณนะครับที่ได้มอบสิ่งดี ๆ ให้แก่ผม และอีกหลาย ๆ คนที่ไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือในวันนั้นครับ