AAR เสวนาคนเขียน blog ในชุมชน NUKM blog


      เมื่อเช้าวันที่ 4 พ.ค.49 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดเสวนาคนเขียน blog
ในชุมชน NUKM blog ครั้งที่ 2/2549 ณ ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS
ชั้น 1

เป้าหมายในการเข้าร่วมเสวนาของดิฉัน
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้สนใจการเขียน blog ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รู้จักผู้เขียน blog เพิ่มมากขึ้น
- ได้แลกเปลี่ยนรู้ความคิดและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมเสวนา

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากกิจกรรมครั้งนี้
- จะตั้งใจเขียน blog

สิ่งที่ได้เกินความคาดหมายจากกิจกรรมครั้งนี้  
- เลขานุการคณะฯ (พี่บอย) พูดให้ความรู้เก่งขึ้นมากเลย