แจ้งข่าวเลื่อนการสัมมนา KM กรมส่งเสริมการเกษตร

สรุปบทเรียนครึ่งปีการจัดการความรู้โครงการ Food Safty

          เดิมทีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดที่จะจัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียน KM ครึ่งปี ในวันที่ 15-16 พค. นี้ ที่จังหวัดกำแพงเพชร  แต่มีเหตุอันสุดวิสัยบางประการต้องเลื่อนการจัดออกไปอีกประมาณ 1 อาทิตย์  เป็นวันที่ 22-23 พค. นี้ ณ โรงแรมชากังราว จ.กำแพงเพชร  ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุม พร้อมทั้งปรับกำหนดการใหม่  ดังนี้

    วันที่ 22 พค.49  

     ภาคเช้า     

 •  พิธีเปิด  โดย ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ( นายเกรียงไกร  คะนองเดชชาติ)
 • กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 • สรุปผลการดำเนิน KM  ในรอบครึ่งปี  โดย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (นายมนตรี วงศ์รักษ์พานิช)
 •  เรื่องเล่าประสบการณ์การจัดการความรู้  จาก 

         1. กำแพงเพชร (นายสายัณห์ ปิกวงศ์) การนำ KM ไปใช้ในระบบส่งเสริมการเกษตร

         2.  นครพนม (เกษตรจังหวัด และนายทวี มาศขาว) การนำ KM ไปใช้ในโครงการ Food Safty

         3. นครศรีธรรมราช (นายประสาร เฉลิมศรี)  KM กับการเรียนรู้ของเกษตรกรในโครงการ Food Safty   

         ดำเนินรายการโดย ผอ. มนตรี วงศ์รักษ์พานิช

         ภาคบ่าย

 • แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสกัดองค์ความรู้  กระบวนการ KM และ การดำเนินงาน KM ในโครงการ Food  safty
 • นำเสนอ Shopping Idea

        ภาคค่ำ (หลังรับประทานอาหารเย็น) 

 • เปิดห้องเรียนการเขียนบล็อค (Blog) โดย นายวีรยุทธ สมป่าสัก
 • การจัดการคลังความรู้ โดย นางอุษา ทองแจ้ง และนางสาวทัศนีย์ ชิงดวง

     วันที่ 23 พค.49

     ภาคเช้า

 •  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานในพื้นที่   แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

         1. การจัดการความรู้เรื่อง เกษตรปลอดภัย ต.ครุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย

         2. การจัดการความรู้เรื่อง ผักปลอดภัยจากสารพิษ ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย

         3. การจัดการความรู้ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต.มหาชัย อ.ไทรงาม

        ภาคบ่าย

 • นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูงานในพื้นที่ทั้ง 3 จุด
 • AAR
 • สรุปและปิดการสัมมนา...

     ทั้งนี้.... ขอให้ทีมงาน KM ของจังหวัดนำร่องทั้ง 18 จังหวัด ได้เตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปี เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีด้วยนะค่ะ....    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯความเห็น (0)