๔๕. ศูนย์บริการร่วม

สำนักงานอัยการเขต ๓ กับ ศูนย์บริการร่วม

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนเป้าหมายสำหรับจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บริการร่วมสำนักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ.  2549 2551  โดยจะต้องจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  สำนักงานอัยการเขต ๆ ละ  1  แห่ง  สำนักงานอัยการเขต 3  จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว  และเริ่มให้บริการกับประชาชนตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2552  เป็นต้นไป 

โดยกำหนดจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยจะให้บริการทุกวัน ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.และมีเจ้าหน้าที่ประศูนย์วันละ ๒ คน  และศูนย์บริการร่วมมีอำนาจและหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

ม้วนแนวนอน: 1. อำนาจหน้าที่
 

 


                       

·              แนะนำและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานอัยการต่าง ๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุด

·              ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

·              รับเรื่องงานบริการเพื่อประสาน  ติดตาม  สอบถาม  หรือติดต่อให้ผู้รับบริการพบกับผู้ให้บริการโดยตรง

·              ให้บริการข้อมูลด้านคดีแก่ประชาชน

·              ให้บริการเบื้องต้นในการช่วยเหลือทางกฎหมาย

·              และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

·              ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านคดี  สถิติ

·              อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ม้วนแนวนอน: 2. ขั้นตอนการให้บริการ
 

 

 

 


ขั้นตอนที่  1   ผู้มารับบริการเขียนคำร้องยื่นต่อ  เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่  2   เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับเรื่อง ให้ ข้อมูลให้เบื้องต้นและประสาน

                       กับ หน่วยงานที่ให้บริการโดย ตรง

ขั้นตอนที่  3   เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและนำไปพบ

                      หรือส่งต่อผู้ให้บริการโดยตรง

ขั้นตอนที่  4  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรวมเรื่อง

ขั้นตอนที่ 5    รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา

                      และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

สถานที่ตั้ง   ชั้นล่าง อาคารสำนักงานอัยการเขต ๓ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ชุมชนคน อส.ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ ท่านศรีกมล
 • นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีมากๆ
 • ที่จะมีหน่วยงานที่จะเป็นที่พึ่ง
 • ให้กับประชาชนอีกที่หนึ่ง
 • ขอแสดงความขอบคุณล่วงหน้า
 • คุณศรีกมลสบายดีไหมคะ...
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีอาจารย์แป๋ม
 • สบายดีครับ หวังว่าอาจารย์คงสบายดีและสบายใจเฃ่นกัน
 • ขอบคุณ