โครงการประสานใจดูแลสุขภาพผู้มีสิทธิประกันสังคม

 หลักการและเหตุผล

การมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมสามารถที่จะลดอัตราการเกิดโรคและสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้ในระดับหนึ่งตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยคนไทยห่างไกลโรคมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างสุขภาพดีให้กับประชาชนและลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระยะยาว โดยนำกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  ซึ่งเป็นกระบวนการที่นำมาใช้เพื่อการขจัดและหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้บุคคลต้องตกอยู่ในสภาพการเจ็บป่วยโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพสู่พฤติกรรมที่ปลอดภัย

 วัตถุประสงค์
  •  เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในผู้มีสิทธิประกันสังคม ให้ตระหนักในภาวะสุขภาพ
    ของตนเอง
  • เพื่อให้ผู้มีสิทธิประกันสังคม มีความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่ป้องกันได้และโรคเรื้อรังในผู้มีสิทธิประกันสังคม

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  •  ผู้มีสิทธิประกันสังคม มีความรู้ในเรื่องสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น
  • ผู้มี สิทธิประกันสังคมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

  • ลดความเสี่ยงของผู้มีสิทธิประกันสังคมในเรื่องของโรคเรื้อรังและ โรคที่ป้องกันได้

ภาพกิจกรรม  ณ  ธนาคารธนชาติ พิษณุโลก