อัยการกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก๒

กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หาใช่มีแต่เรื่องชะลอการฟ้องเท่านั้นไม่ แต่ยังมีเรื่องของการเปรียบเทียบหรือ การสั่งไม่ฟ้องกรณี “ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงแห่งชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศให้ทำความเห็นเสนอสำนวนตามลำดับชั้นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาก่อน..” ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๘

        ผมตั้งใจว่าจะขึ้นบันทึกต่อไปในทันที แต่ก็ต้องมาเตรียมตัวทำ presentation เพื่อรายงานผลปฏิบัติราชการของสำนักงานคดีแรงงานเขต ๘ เสนอต่อ อัยการสูงสุดและคณะผู้ตรวจราชการในวันที่ ๒๗-๒๘ พ.ค.นี้ ทำเสร็จแล้วก็เลยมาขึ้นบันทึกนี้แหละครับ

        คราวที่แล้วเล่าให้ฟังถึงแนวคิดของอัยการในการที่จะพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งเป็นการคิดในระบบยุติธรรมทางเลือกในการชะลอการฟ้อง เพื่อไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาลมากเป็นที่รกโรงรกศาล แต่ว่าก็ว่าเหอะ อัยการก็ถูกกระแนะกระแหนว่าอยากได้อำนาจ(อีกแล้ว) เหมือนกับตอนที่อัยการพยายามเสนอแนวคิดในการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินคดี โดยเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนแบบอัยการสากล ก็ถูกครหาด้วยเรื่องอยากได้อำนาจนี่แหละ  หันซ้ายก็ถูกตำรวจอัด หันขวาก็เจอศาลอัด อิอิ

        ความจริงอัยการก็มีนักวิชาการมากพอสมควร แต่บทความที่เขียนมักไม่ค่อยถูกเผยแพร่ไปสู่แวดวงภายนอก จะมีบ้างก็มีจำนวนไม่มาก ผมอ่านบทความของนักวิชาการอัยการ ไม่ว่าจะเป็นท่านอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด ท่านกุลพล พลวัน อัยการอาวุโส หรือของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นอัยการ  ท่านวิชช์ จีระแพทย์ และอีกหลายๆท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการคิดเพื่อชาวบ้าน แต่มักจะเขียนแล้วอ่านกันเอง ผู้คนจึงไม่ค่อยทราบความคิดของอัยการ ผมจึงพยายามนำเสนอแนวคิดของท่านเหล่านี้มาสู่บันทึกเพื่อให้ท่านที่เข้ามาอ่านได้รับประโยชน์และทราบแนวคิดดังกล่าว

        กระบวนการยุติธรรมทางเลือก หาใช่มีแต่เรื่องชะลอการฟ้องเท่านั้นไม่ แต่ยังมีเรื่องของการเปรียบเทียบหรือ การสั่งไม่ฟ้องกรณี ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงแห่งชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศให้ทำความเห็นเสนอสำนวนตามลำดับชั้นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาก่อน.. ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๘

        เพราะเราเห็นกันว่ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกนั้นจะเกิดผลดีหลายประการ เช่น

                -ทำให้คดีที่ศาลต้องพิจารณาพิพากษาลดปริมาณลง ลดความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมชั้นศาล

                -ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ผู้เสียหาย พยาน

                -ทำให้ผู้กระทำผิดคดีที่ไม่ร้ายแรงต้องถูกศาลพิพากษาลงโทษอันทำให้เสียประวัติมีมลทินติดตัวไปจนตายและเกิดปัญหาระยะยาวในการปรับตัวเข้ากับสังคมภายหลังการพ้นโทษ

                -สร้างความสมานฉันท์ในสังคมมากยิ่งขึ้นเพราะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิ พ่อ-แม่ บุตร ภรรยา ญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้โดยสันติวิธีและพึงพอใจสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขเป็นประโยชน์แก่การปกครองประเทศ (กุลพล พลวัน : อัยการกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในประเทศไทย)

        จึงทำให้องค์กรอัยการอยากจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ว่าไปแล้ว วิสัยทัศน์ของอัยการไทยที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ก้าวเทียมอัยการสากลนั้น เรามีนักวิชาการที่พยายามศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรอัยการในนานาประเทศเพื่อแก้ไขปรับปรุงองค์กรของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ผมขอนำผลงานของท่าน ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์,ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ ที่รวบรวมไว้ในหนังสือ ประมวลจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานของอัยการในนานาประเทศ มาเล่าสู่กันฟังย่อๆดังนี้ครับ

        สหประชาชาติได้ประกาศ แนวทางว่าด้วยบทบาทของอัยการโดยให้ตัวอย่างกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยอัยการเช่น

        -การยุติคดีโดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข

        -การใช้มาตรการอื่นแทนการดำเนินคดีอาญาโดยความเคารพต่อสิทธิของผู้เสียหายและผู้ต้องหาตามกฎหมาย

        -คดีเยาวชนต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงธรรมชาติและความร้ายแรงของความคิดการคุ้มครองสังคม บุคลิกภาพและประวัติของเยาวชนนั้น ซึ่งอัยการอาจใช้ทางเลือกอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (ของอัยการไทยเราใช้มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.๒๕๓๔ โดยผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้เสนอใช้มาตรการนี้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะมีกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัว มีพ่อแม่เด็ก นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานสอบสวน ผู้อำนวยการสถานพินิจ ผู้นำชุมชน พนักงานอัยการ  พิจารณาถึงสิ่งที่เด็กกระทำ และพิจารณาว่าเขาสำนึกในการกระทำความผิดหรือไม่ และเขาคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาของเขาอย่างไร   เช่น ในขณะที่ผมเป็นอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว ผมให้ความสนใจเรื่องนี้มากมักเข้าประชุมด้วยตนเอง พูดคุยกับเด็กและพ่อแม่เด็ก ให้โอกาสเด็กในการเสนอความคิดในการแก้ไขพฤติกรรมของตน  เช่น ขับรถประมาท ขับรถด้วยความเร็วสูง  หากเด็กเสนอขอไปทำความสะอาดวัดมักจะไม่ผ่านการพิจารณา แต่หากเสนอไปทำงานร่วมกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือชาวบ้านกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เพื่อให้เขาเห็นความเดือดร้อนวุ่นวายของผู้คนในสังคม ให้เห็นคนเป็นพ่อแม่ทุกข์ใจอย่างไรเมื่อลูกหลานประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อถามไปทางสถานพินิจฯก็ได้รับคำตอบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น  ซึ่งกรณีเหล่านี้หากพนักงานอัยการเห็นชอบก็จะสั่งไม่ฟ้อง คดีก็ถึงที่สุดไป ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลครับ)

        นี่เพิ่งเริ่มของสหประชาชาติผมก็เล่าเสียยาวเฟื้อยแล้ว เรามาเล่าต่อกันตอนหน้าดีไหมครับ....

       

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัยการชาวเกาะ

คำสำคัญ (Tags)#เฮฮาศาสตร์#ยุติธรรมทางเลือก#อัยการกับยุติธรรมทางเลือก

หมายเลขบันทึก: 263491, เขียน: 26 May 2009 @ 12:22 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก


ความเห็น (19)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านพี่..

 • เสียดายไปหาดใหญ่มาไม่ได้เจอท่านพี่
 • แต่ก็เข้าใจว่าท่านมีงานด่วน
 • ไว้โอกาสหน้านะครับ

ขอบคุณครับ..กับบึนทึกที่เขียนให้อ่านยาวๆ ... ฮ่าๆๆ

สวัสดีคะ ท่านพี่อัยการ

พอลล่าแวะมาทักทาย และอ่านบันทึกค่ะ เล่ายาวดีจังค่ะ อิอิ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ
 • ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาไปเพิ่มเติมและเติมเต็มให้
 • เห็นด้วยที่ท่านกล่าวมาข้างต้น และขณะนี้ได้ข่าวว่าจะมีวารสารอัยการอีกครั้ง คงจะทำให้บทความของชาวอัยการเผยแพร่มากยิ่งขึ้น
 • แต่กว่าจะออกมา บทความของท่านก็นำไปไกลแล้ว ชื่นชมกับผลงานของท่านจริง ๆ ชาวอัยการเราก็ควรมาสนับสนุนกันให้มาก
 • ขอบพระคุณ

สวัสดีครับท่านสะมะนึก

เสียดายมากๆที่ไม่ได้ไปเจอกัน ทั้งๆที่ตั้งใจเต็มที่แล้ว แต่งานเข้าอย่างที่ว่าอดไปเลย แต่วันที่ ๒๘ พ.ค.นี้ก็ต้องเข้าหาดใหญ่และเลยไปประชุมที่ปัตตานี,ยะลา อีก สองวัน ส่วนวันนี้ก็เริ่มที่ภูเก็ตจนถึง ๒๘ ด้วย ถ้าไม่แข็งแรงพอสงสัยสลบ อิอิ

ขอบคุณที่ตามอ่านบันทึกยาวววววๆ อิอิ

อิอิ พอลล่า

เล่าสั้นไม่เป็น อิอิ

ขอบคุณครับคุณศรีกมล

หากพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบที่ท่านทำ องค์กรเราก็จะดีขึ้นครับ ที่ดีขึ้นจะเกิดจากความศรัทธาที่ประชาชนมีให้องค์กรอัยการครับ

เขียนเมื่อ 
 • อ้าวท่านอัยการ ไม่ได้ไปร่วมงานโกทูโนว์รึค่ะ

สวัสดีครับคุณ berger0123

งานเข้าครับ ต้องทำข้อมูล presentation แทนท่านอธิบดีที่จะต้องนำเสนอ ๒๖-๒๘ ต่ออีกครับ คราวนี้เป็นประชุมคณะผู้ตรวจราชการชุดใหญ่โดยท่านอัยการสูงสุดมาร่วมงานด้วย/ประชุมชุดแรกเสร็จคณะอัยการหลายท่านก็ยังไม่กลับเพราะต้องร่วมประชุมรอบสอง วันที่ ๒๔ ตั้งใจจะรีบไปร่วมงาน ก็มีงานสวนพระอภิธรรมคืนสุดท้ายต้องไปเป็นเจ้าภาพ วันที่ ๒๕ ต้องเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ แถมต้องต้อนรับคณะอัยการที่จะมาประชุม ๒๖ พ.ค.อีก วิ่งไปวิ่งมาไม่ทันแน่ แถมถ้าพลาดโดนอัดแน่เพราะเป็นงานของท่านอธิบดี อิอิ เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ไปครับ

ต้อมแม่น้องต้า
IP: xxx.47.128.112
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอัยการ

ขอบคุณมากค่ะที่เข้าไปชมบันทึก เมื่อน้องต้าไปภูเก็ต หากมีโอกาสได้ไปภูเก็ตอีก จะแจ้งให้ท่านทราบค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่ได้รับรางวัล Blogger of the Month ของปี 2552 :)

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ท่านที่มีแนวคิดของอัยการในการที่จะพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะ =)

สวัสดีครับท่านอัยการ ทำเรื่องยุติธรรมชุมชนอยู่ครับ "ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม" ได้ไกล่เกลี่ยไปหลายคดี กำลังจะเขียนเป็นบันทึกไว้ครับท่าน

เขียนเมื่อ 

ชอบแนวคิดที่เรียกว่า "กระบวนการยุติธรรมทางเลือก" มากค่ะ สังคมไทยต้องการแนวคิดที่อ่อนละมุนในบางสถานการณ์นะคะ ไม่จำเป็นต้องใช้การประจันหน้าระหว่างโจทก์จำเลยเสมอไปนะคะ

สนับสนุนอย่างยิ่งค่ะ

 • คนหน้าตาเฉย
 • มาเยี่ยมคนแซ่เฮค่ะ
 • ขอบคุณที่ไปเยี่ยม
 • ดีใจจังที่ได้รู้จักท่านอีกคน
 • เพราะทุกวันก็ขึ้น ลงศาลบ่อยๆ
 • จะได้มีคนให้คำปรึกษา
 • ล้อเล่น...
 • พี่เขี้ยวขึ้นลงเพราะไปตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตุลาการและเจ้าหน้าที่ในศาลจ้า
 • ตั้งแต่ศาลปกครอง  ศาลแขวงและเยาวชน ศาลอุทธรณ์  ศาลแพ่ง
 • ศาลประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • อธิบดีศาลเชียงใหม่
 • เห็นไหมว่ามาก
 • เลยต้องขึ้น ลงศาลบ่อยๆ  อิอิ

สวัสดีครับคุณต้อม

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความยินดีกับสุดคะนึง

ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้บรรดาอัยการครับ

หวัดดีครับบัง

คิดถึงครับ เสียดายวาดหนาไม่มี ติดงานไม่ได้ไปเจอบังที่หาดใหญ่

หลายหน่วยงานหากช่วยกันทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สังคมก็จะสงบสุขครับ ยินดีกับยุติธรรมชุมชนที่กำลังก้าวหน้าครับ

สวัสดีครับ อ.แหวว

เข้ามาเปลี่ยนรูปที่ อ.แหวว ถ่ายให้พอดีเลย

ขอบคุณที่สนับสนุนแนวทาง ไว้คุยกันหลังไมค์จะเล่าอะไรให้ฟังมันๆ อิอิ เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายป.วิ.อาญา ครับ

สวัสดีครับพี่เขี้ยว

ยินดีที่ได้รู้จักครับ ดีที่ได้ขึ้นลงศาลบ่อย สุขภาพจะได้แข็งแรง ฮาๆ เขาว่าการเดินขึ้นลงบันได้บ่อยๆจะทำให้หัวใจแข็งแรงครับ อิอิ

ผมมีเพื่อนรักแต่เขาอายุมากกว่าผม เป็นอดีตอัยการจังหวัดเชียงใหม่ครับ ทั้งคุณ ทยา พาหุสัจจลักษณ์ และคุณไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ ครับ ไม่ทราบว่าพี่เขี้ยวรู้จักหรือเปล่า ถ้าไม่รู้จักแสดงว่าไม่เขี้ยวพอ อิอิอิ

เขียนเมื่อ 

ชอบแนวคิดที่เรียกว่า "กระบวนการยุติธรรมทางเลือก" มากค่ะ สังคมไทยต้องการแนวคิดที่อ่อนละมุนในบางสถานการณ์นะคะ ไม่จำเป็นต้องใช้การประจันหน้าระหว่างโจทก์จำเลยเสมอไปนะคะ

สนับสนุนอย่างยิ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอัยการทางเลือกของประชาชน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านครับ ที่กรุณาตอบขอบคุณกำลังใจตอนที่1และแจ้งให้คณะอัยการทราบ ผลก็แสดงความรู้สึกจากใจจริงเท่านั้นเองครับ จากการที่ได้อ่านได้คิดและวันนี้ก็ขออนุญาติท่านที่จะแสดงความคิดนิดหนึ่งครับ

จิตวิทยากล่าวถึงเรื่องสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คืนพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมทั้งสองอย่างนี้ มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มิใช้น้อย ตราบเท่าที่มนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาตนอยู่เหนือ 2 สิ่งนี้ แต่เมือใดเขาได้พัฒนาตนให้มีอำนาจจิตเข้มแข็งเต็มที่แล้ว เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว เมือ่นั้นพันธุ์กรรมและสิ่งแวดล้อม จะไม่มีความหมายอะไรเลย การพัฒนาทางจิตจึงมีความสำคัญอย่างมากในชิวิตมนุษย์ (จำมาจากการอ่านครับ) ผมคิดว่าท่านเป็นอัยการอยู่เหนือสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงๆครับ

ขอบคุณครับ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องตามความปราถนาทุกประการ และจะติดตามตอนต่อไปครับ

สวัสดีครับคุณเดชา

ในเรื่องพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม ผมเคยอ่านนานมาแล้วว่า สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกว่าพันธุกรรม เด็กที่มีสายเลือดจากพ่อแม่ที่ประพฤติไม่ดีแต่เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เด็กก็จะเป็นคนดี แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้อ่านตาไปว่าพันธุกรรมสำคัญกว่า เพราะจากงานวิจัยกลับได้ความว่าเด็กที่มีสายเลือดจากพ่อแม่กระทำความผิดมักจะกระทำความผิดแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ตอนนี้เลยไม่รู้จะเชื่ออย่างไร

ขอบคุณที่มาเติมเต็มให้กับบทความและสำหรับคำอวยพรครับ