แกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ อะไร ?

ทำไมต้องมีแกนนำเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรกลุ่มใด?

          แกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   คือ สถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษาที่ประสบควมสำเร็จหรือมีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มมสาระใดสาระหนึ่งจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และมีใจสมัครที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ และเป็นต้นแบบเครือข่ายคุณภาพให้กับเครือข่ายอื่นๆ โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ( สคบศ.)

 

ใครบ้างที่เป็นแกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ?

                ๑. สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนในสาระใดสาระหนี่ง จนเป็นที่ประจักษ์ของสังคม

                ๒. สถาบันอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

                ๓. องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น สมาคม ,ชมรมครูแต่ละสาระ ฯ

ทำไมต้องสร้างแกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ?

                สืบเนื่องจากวิกฤติคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่สังคมคาดหวังที่จะให้ช่วยแก้วิกฤติดังกล่าว เพราะมีความใกล้ชิตและมีหน้าที่ในการให้การศึกษาโดยตรงต่อนักเรียน  ด้วยเหตุนี้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และพัฒนาเทคนิคการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ประกอบกับจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนมากกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คนในปัจจุบัน การพัฒนาจึงต้องจัดดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย และต้องมีสถานที่ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  การจัดตั้งแกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระยะแรก จึงคัดเลือกจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีใจสมัครที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา( สคบศ.)ช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรของแกนนำเครือข่ายคุณภาพฯดังกล่าว ให้สามารถพัฒนาเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นในลักษณะของ Whole school approach ( พัฒนาครูทั้งโรงเรียนในสาระใดสาระหนึ่ง ) และคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอดปีการศึกษาหรือไม่น้อยว่าหนึ่งภาคการศึกษา

ผลสำเร็จที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากแกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ?

๑.     ผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษาของสภานศึกษาที่ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาที่แกนนำเครือข่ายคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

๒.    เกิดบุคคล และ หน่วยงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่หลากหลาย อาทิ

-          เกิดเครือข่ายคุณภาพฯต้นแบบ ในหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายกลุ่มสาระ

-          เกิดโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น

-          เกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น

กรอบแนวทางการพัฒนา/จัดตั้งเครือข่ายคุณภาพ ฯ ระยะ ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ )

๑. การสร้างแกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-          ปี ๒๕๕๒ สร้างแกนนำเครือข่ายคุณภาพฯ ๔๘ เครือข่าย จำแนกตามสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการฯ (สบย) ๑๒ แห่งๆละ ๔ เครือข่ายๆละ ๑ สาระ ( เน้นสาระที่วิกฤต ได้แก่ คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย )

-          ปี ๒๕๕๓ สร้างแกนนำเครือข่ายคุณภาพฯเพิ่มอีก ๔๘ เครือข่ายๆละ ๑ สาระ(เน้นสาระที่แตกต่างจากปี ๒๕๕๒)รวมทั้งสิ้นเป็น ๙๖ เครือข่ายครอบคลุม ๘ กลุ่มสาระ

-          ปี ๒๕๕๔ รณรงค์สร้างเครือข่ายคุณภาพฯ กระจายทั่วประเทศ โดยมีแกนนำเครือข่ายคุณภาพฯเป็นตันแบบและมีมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายฯในการกำกับและควบคุม

๒. สร้างระบบประกันคุณภาพเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-          ปี ๒๕๕๒  กำหนดมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายฯ พร้อมคู่มือ – เครื่องมือประเมิน

-          ปี ๒๕๕๓  ศึกษาวิจัยระบบประกันคุณภาพเครือข่ายฯ

-          ปี ๒๕๕๔  สร้างระบบประกันคุณภาพเครือข่ายฯ พร้อมจัดทำคู่มือเผยแพร่

๓. สร้างระบบการกำกับและประสานเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-          ปี ๒๕๕๒ ประสานและจัดตั้ง สบย. ๑๒  แห่ง เป็นหน่วยงานร่วมติดตามประเมินคุณภาพเครือข่ายฯ

-          ปี ๒๕๕๓  ศึกษาวิจัยบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานเครือข่ายฯ (HUB) ระดับจังหวัด

-          ปี ๒๕๕๔  จัดตั้งศูนย์ประสานเครือข่ายฯ (HUB) ระดับจังหวัดทุกจังหวัด

 

จุดประสงค์ของการจัดทำ BLOG แกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

               

๑.     เพื่อใช้สื่อสารระหว่างสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับแกนนำเครือข่ายคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

๒.    เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้แกนนำเครือข่ายคุณภาพฯและผู้สนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 

กติกาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือร่วมแสดงความคิดเห็นบน Blog

๑.     กรุณาใช้คำสุภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแสดงความคิดเห็นบนBlog

๒.    กรุณาแจ้งชื่อ-ชื่อสกุล และชื่อหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อการประสานให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่อาจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ ปี 2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย#คุณภาพการศึกษา#แกนนำคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 262112, เขียน: 19 May 2009 @ 17:37 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 171, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ครูประภัสสร ภูสะพาน
IP: xxx.53.169.159
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบกล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-6 ข้อสอบปลายปีการศึกษา 2552 (กลู่มstar of network )

สวัสดีครับ Star of Network ทุกท่าน ช่วงนี้เงียบๆ ข่าวคราวสมาชิกไม่มีเลยครับ

ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ได้ดำเนินการตามโครงการสู่มาตรฐานสากล ต้องดำเนินการให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ครับ

อรทัย ศักดิ์สูง
IP: xxx.77.128.150
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ค่ะ สมาชิกแกนนำเครือข่ายคุณภาพทุกท่าน ระยะนี้ ห่างเหินกันไปนานพอสมควร เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วน คือ ขณะนี้ทางกลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมพัฒนาหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ ปี 2553 จำนวน 4 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 24 -28 มีนาคม 2553

รุ่นที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553

รุ่นที่ 3 วันที่ 19- 23 เมษายน 2553

รุ่นที่ 4 วันที่ 26 -30 เมษายน 2553

เพื่อนสมาชิกแกนนำเครือข่ายคุณภาพปี 2552 จะมีเครือข่ายแกนนำเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามติดตามดูรายชื่อแกนนำเครือข่ายคุณภาพปี 2553 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

SOMCHOUW
IP: xxx.42.101.97
เขียนเมื่อ 
 • ขอชื่นชมคณะวิทยากร  star network ที่ให้ความรู้แก่คณะรุ่นที่ 1 ปี 2553
 • คณะครูโรงเรียนอนุบาลเลย จะนำความรู้ที่ได้รับไปนำเดินการให้สำเร็จสู่เป้าหมายและตาม สคบศ. ให้การอบรม
 • ขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ รุ่นที่ 1 ทุกท่านหวังว่าเราคงได้ ลปรร.กัน
อ.วีระชัย
IP: xxx.77.128.150
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ อ.สมเชาว์ หากเราช่วยกันอย่างจริงจังคนละไม้คนมือ เชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของชาติน่าจะดีขึ้นนะครับ

หากมีสิ่งใดที่จะให้ สคบศ.ช่วยสนับสนุนกรุณาบอกได้เลยนะครับ ...อ.วี

IP: xxx.173.36.50
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านวิทยากรที่เคารพ

---------------------------

ขอบคุณสำหรับการมอบโอกาสที่วิเศษสุดให้กับทุกคน แม้บางครั้งผู้เข้าอบรมยังไม่แน่ใจตัวเองว่าจะทำได้มั๊ย แต่...ท่านยังเป็นกำลังใจให้ตลอด ทำให้ทุกคนไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เรายังไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเผชิญกับสิ่งใดบ้าง หนักถึงหนักมาก หรือไม่มีอะไรเลยก็ไม่แน่ แต่อย่างน้อยเมื่อมาอบรมที่นี่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครูตัวเล็กๆอย่างดิฉันก็คือ ความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมแม้ไม่มากก็ยังดีกว่าเก่า และในอนาคตเมื่อเราได้เริ่มนับหนึ่ง การนับสอง สามและต่อๆไปก็ไม่น่าจะมีอุปสรรค ดิฉันเชื่อย่างนี้ค่ะ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยความรู้สึกขอบคุณจริงๆ

จริยา จันทร์บุญ

รุ่น ๑/๕๓

อ.วีระชัย
IP: xxx.42.101.97
เขียนเมื่อ 

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สู้ตายค่ะ เพื่อลูกศิษย์ และลูกหลานเราครับ สคบศ.จะส่งแรงใจไปช่วยตลอดเวลานะครับ

SOMCHOUW
IP: xxx.128.130.94
เขียนเมื่อ 
 • เรียน ท่านพระอาจารย์วีระชัย ที่เคารพ ถ้ามีการอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาขอความอนุเคราะห์ท่านส่งเรื่องให้โรงเรียนผมด้วย
 • ผมมีความประทับใจและพึ่งพอใจที่จะขอรับการพัฒนา ฯ ที่ สคบศ.
 • ขอให้ท่านพระอาจารย์วิทยากรทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ
IP: xxx.19.202.58
เขียนเมื่อ 

กลับไปโรงเรียนหลายวันแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรก่อน ใครก็ได้ในรุ่นที่ ๑ หากได้เริ่มต้นแล้วกรุณาแบ่งปันกันบ้าง

อย่างน้อยจะได้ก้าวไปพร้อมๆกัน

ด้วยความขอบคุณ

ชาวท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

พรเพ็ญ/อนุบาลจันท์
IP: xxx.172.252.117
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านวิทยากรที่เคารพและรักยิ่งทุกท่าน

ขอเป็นตัวแทนชาวอนุบาลจันท์ขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่ง ประทับใจการอบรมครั้งนี้จริง ๆ ค่ะ และคิดถึงพี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่ได้อบรมร่วมกัน ตอนนี้ก็เริ่มวางแผนงานกันบ้างแล้วค่ะ (ไฟแรง) แล้วจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันค่ะ

กลุ่มผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรฯ Star of Network  รุ่นที่ 2

29  มีนาคม - 2 เมษายน 2553

ขอขอบคุณ  คณะวิทยากรทุกท่าน

ที่กรุณาให้ความรู้และแนวปฏิบัติที่มีคุณค่ายิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพต่อไป

อ.วีระชัย
IP: xxx.42.72.134
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำชมที่มอบให้ทีมงาน สคบศ.ครับ ทำให้มีพลังอีกเยอะเลยครับ และจะเยอะอีกมากๆถ้าพวกเราจะได้ช่วยกันสานต่อเจตนารมณ์ที่จะช่วยพัฒนาเพื่อนครูและคุณภาพการศึกษาของชาติตามเป้าหมายโครงการนะครับ

ทองเลิศ หมื่นชำนาญ
IP: xxx.26.78.119
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาขารย์วีรชัยและคณะวิทยากรstar of network โรงเรียนเมืองนครราชสีมาได้เข้ามาอบรม star of network กลับถึงโคราชด้วยพลังที่ท่านและคณะเติมให้พร้อมที่จะนำความรู้ที่คณะวิทยากรอบรมไปสร้างเครือข่ายดังจุดประสงค์ของโครงการต่อไป ขอบคุณอาจารย์วีรชัยและคณะวิทยากรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย เทอญ

อรทัย ศักดิ์สูง
IP: xxx.42.101.99
เขียนเมื่อ 

เรียน สมาชิกหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพทุกท่าน

ขณะนี้ สคบศ. กำลังอบรมหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันทที่ 19-23 เม.ย. 53 ขอให้สมาชิกรุ่นพี่ ๆ ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะ

nitaya
IP: xxx.42.101.99
เขียนเมื่อ 

ทดลองส่งจากรุ่นที่ 3ค่ะ

นายอนิรุทธ์ สุนทร
IP: xxx.42.103.168
เขียนเมื่อ 

เรียน สมาชิกหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพทุกท่าน ครับ

โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม สมาชิกหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ รุ่นที่ 3 น้องใหม่ กำลังอบรม

อยู่ที่สถาบันฯ ครับ (22 เม.ย. 53) ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับ

อัสณีย์
IP: xxx.25.34.110
เขียนเมื่อ 

เรียนผู้อำนวยการและคณะวิทยากรทุกท่าน

         ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่มอบความรู้และทักษะต่างๆแก่พวกเราชาว  star of network  รุ่น 3  พวกเราจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและประเทศชาติต่อไป

อัสณีย์
IP: xxx.25.34.110
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะสมาชิก  star  of  network  รุ่น 3  ทุกท่าน

     คงกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะพักผ่อนให้เต็มที่เปิดเทอมจะได้ลงมือปฏิบัติงานเพื่อโรงเรียนและนักเรียนของเรา แต่เราประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ต้องไปปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 5 วัน  (26-30/4/53)มีข่าวอะไรก็ส่งถึงกันบ้างนะคะ

                                                ขอบคุณสำหรับมิตรภาพของพี่น้องทุกทาน

                                                              

star of network สารคามพิทยาคม
IP: xxx.26.183.103
เขียนเมื่อ 

star of network สารคามพิทยาคม กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ แล้วครับประมาณ 3 ทุ่ม ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรทุกท่าน

ขอบคุณเพื่อน star รุ่น 3 ทุกท่าน

โอเล่ เบญจวรรณ
IP: xxx.164.246.130
เขียนเมื่อ 

มาตะลุยกรุงเทพต่อ ก่อนจะกลับศรีสะเกษ ต้องปรับปรุงหลักสูตร และเตรียมข้อมูลอีกเยอะ พี่ๆน้องๆถ้ามีอะไรดีๆ ส่งข่าวบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ

อวีระชัย
IP: xxx.90.113.224
เขียนเมื่อ 

ดีใจจัง...ที่สมาชิก Star of network ทุกท่านกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทุกท่าน แต่อย่าลืมสัญญาต่อกันนะครับ สคบศ.จะรอโครงการและกำหนดวันเวลาที่แกนนำจะดำเนินการ และจะเตรียมตัวไปเยี่ยมทุกแห่งเลยครับ

ผอ.วิชัย
IP: xxx.26.102.154
เขียนเมื่อ 

ถึง อ.ชุติญา

ได้รับตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วครับขอบคุณมาก กำลังพาคณะเขียนโครงการ ถ้าสงสัยอะไรจะรบกวนอีกครั้ง

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.72.177
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.วิชัย

ด้วยความยินดียิ่งค่ะ มีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้ค่ะ และเพื่อนชาว Star of Network ทุกท่านด้วยนะคะ มีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้ค่ะ

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.72.177
เขียนเมื่อ 

เรียน ชาว Star of Network ปี53 ทุกท่าน

ทางผู้บริหารโครงการเครือข่าย ได้กำหนดวันสัมมนา ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ที่กำกับดูแลท่าน แล้ว ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2553 คิดว่าทุกท่านคงทำงานได้สะดวกขึ้นหลังจากการสัมมนาของผู้บริหารฯ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ

อรชร
IP: xxx.123.250.82
เขียนเมื่อ 

กำลังนั่งทำโครงการอบรมครูเครือข่ายฯ ไม่ทราบว่าจะสะดวกให้ส่งทางอีเมลไหมคะ

จาก สมาชิกเครือข่ายรุ่น 4 คะ

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.68.48
เขียนเมื่อ 

เรื่องการส่งโครงการขอรบกวนส่งเป็นหนังสือราชการดีกว่านะคะ เพราะจะมีการลงทะเบียนรับ - ส่งแน่นอน ป้องกันการผิดพลาดค่ะ

ชุติญา

อ.วีระชัย
IP: xxx.42.101.141
เขียนเมื่อ 

สวัสดีแกนนำเครือข่ายทุกท่านครับ

ระยะนี้พวกเราคงกำลังเหนื่อยกับการเตรียมการต้อนรับการเปิดเทอมใหม่กันอยู่นะครับ สคบศ.ขอส่งแรงใจช่วยทุกท่านให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับ สำหรับช่วงนี้ สคบศ.มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบหลายเรื่องครับ

1.อยากเชิญชวนสมาชิกแกนนำเครือข่ายทั้งปี 52และ53 ลองเปิดwebsite: www.pil.in.th นี้ดูนะครับมีสื่อ ICT ประกอบการสอนหลากหลายวิชาน่าดูทั้งนั้นครับเพราะเป็นสื่อที่คุณครูส่งเข้าประกวดกับ Micosoft โดย อ.สุพจน์ ได้จัดรวบรวมไว้ครับ

2.สำหรับแกนนำเครือข่ายปี 2552 ขณะนี้ สคบศ.กำลังจัดส่งแบบรายงานผลผลิตและผลัพธ์ พร้อมแบบสอบถามให้แกนนำเครือข่ายทุกท่านช่วยกรุณาให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงประสืทธิภาพโครงการในอนาคต จึงขอให้ท่านให้ตามความเป็นจริงนะครับ และให้ส่งคืน สคบศ.ภายใน 30 พ.ค.53

3.สคบศ.ขอขอบคุณแกนนำเครือข่ายปี 2553 ที่กรุณาเร่งรัดจัดทำโครงการเสนอ สคบศ.มาเป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะอนุมัตและโอนงบประมาณให้ได้ในเร็วๆนี้ครับ

กอบกุล สงสุวรรณ
IP: xxx.180.70.126
เขียนเมื่อ 

ขอทราบที่อยู่ของ สคบศ. ค่ะ  จะส่งโครงการอบรม Star  of  Network  มาให้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

Petakon
IP: xxx.26.209.201
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.กอบกุล สงสุวรรณ

ท่านเข้าไปที่ www.nidtep.go.th     เมนูหลักและคลิกติดต่อสอบถามด้านซ้ายมือแล้วจะพบที่อยู่พร้อมเบอร์โทรครับผม

  ส่วนเมล์ผม [email protected] คิดถึงคณาจารย์ทุกท่าน

              

อ.วีระชัย
IP: xxx.77.128.150
เขียนเมื่อ 

1.ขอบคุณ อ.สมเชาว์ครับที่ช่วยแก้ปัญหาให้ อ.กอบกุลพวกเรา

2.เมื่อวันที่ 18 พค.53 สคบศ.ได้เรียนเชิญ สพท.ที่เป็นต้นสังกัดแกนนำเครือข่ายปี 53 มาสัมมนาถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาครูฯตามโครงการ Star of network ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจึงหวังว่าจะทำให้เกิดความสะดวกกับแกนนำเครือข่ายเมื่อไปประสานขอความร่วมมือครับ

3.แกนนำเครือข่ายทุกท่านครับ (ทั้งปี 52 ละปี53นะครับ) ถ้ามีเวลาอยากให้เปิดดูเว็ปไซต์ http://www.thaiteachers.tv/มีเทคการสอนที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูนะครับ ลองเข้าไปศึกษานะครับ

ดร.พรชัย
IP: xxx.172.57.146
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชุติญา ผมส่งโครงการฯมาให้ทาง EMS เมื่อประมาณ ต้นพฤษภาคม แต่ไม่ได้ส่งเป็นหนังสือราชการ ไม่ทราบว่าต้องส่งมาให้ใหม่หรือไม่ครับ เห็นเงียบหายไป

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.72.231
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.พรชัย

ได้รับโครงการเรียบร้อยแล้วค่ะ ขณะนี้กำลังเสนอท่านผอ.สคบศ. อนุมัติโอนเงินค่ะ

ชุติญา

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.101.61
เขียนเมื่อ 

เรียน แกนนำเครือข่ายทุกท่าน

ขณะนี้ดิฉันได้รับโครงการฯ จากท่านทั้งหมด 22 แห่ง และกำลังขออนุมัติโอนเงินไปให้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้ มีรายชื่อดังนี้ 1. มรภ.ธนบุรี 2. สพท.นครสวรรค์ เขต 1 3. ร.ร.บ้านฝายพญานาค 4. ร.ร.บ้านนาประชาสัมพันธ์ 5. ร.ร.ลำปลายมาศ 6. ร.ร.อนุบาลนครปฐม 7. ร.ร.บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง) 8. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 9.ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 10. ร.ร.ชูวิชาราษฏร์ 11. ร.ร.อนุบาลพยุห์ 12. โรงเรียนบ้านผาแก้ว 13.ร.ร.อนุบาลนครนายก 14. โรงเรียนวัดทำนบ 15. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 16. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 17. ร.ร.ธาตุพนม 18. ร.ร.อนุบาลเลย 19. ร.ร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 20. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 21.ร.ร.บ้านหนองขาม 22. ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม

โรงเรียนที่ข้อมูลยังไม่ครบ ได้แก่ ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม ร.ร.เมืองนครราชสีมา สพท.ชุมพรเขต 1

ถ้าโรงเรียนใดที่ส่งข้อมูล หรือโครงการมาแล้ว แต่ไม่มีชื่อดังกล่าวข้างต้น ขอความกรุณาติดต่อที่ดิฉัน เบอร์ 081-4999967 ด้วยค่ะ

และหน่วยงานใดยังไม่ได้ส่งโครงการมา กรุณารีบส่งด่วนนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ชุติญา

นิตยากรณ์
IP: xxx.26.125.57
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์วีระชัย และคณtวิทยากรโครงการที่เคารพ
      ด้วยโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network)
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
จะอบรมผู้บริหาร/ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ. โรงแรมกิจตรงวิลล์ ต.ขามใหญ่ อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ทางเข้าตรงข้ามสวนวนารมย์

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.101.196
เขียนเมื่อ 

เรียน แกนนำเครือข่ายคุณภาพ

ขณะนี้ สคบศ. ได้โอนเงิน ไปให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งสิ้น 28 แห่ง (ปี 53)แห่งละ 120,000 บาท ขอความกรุณาท่านนำสมุดบัญชีไปเช็คยอดด้วยค่ะ มีดังต่อไปนี้

1. มรภ.ธนบุรี 2. สพท.นครสวรรค์ เขต 1 3. ร.ร.บ้านฝายพญานาค 4. ร.ร.บ้านนาประชาสัมพันธ์ 5. ร.ร.ลำปลายมาศ 6. ร.ร.อนุบาลนครปฐม 7. ร.ร.บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง) 8. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 9.ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 10. ร.ร.ชูวิชาราษฏร์ 11. ร.ร.อนุบาลพยุห์ 12. โรงเรียนบ้านผาแก้ว 13.ร.ร.อนุบาลนครนายก 14. โรงเรียนวัดทำนบ 15. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 16. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 17. ร.ร.ธาตุพนม 18. ร.ร.อนุบาลเลย 19. ร.ร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 20. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 21.ร.ร.บ้านหนองขาม 22. ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม 23. ร.ร.ประโคนชัยพิทยา 24. ร.ร.เมืองนครราชสีมา 25. โรงเรียนปะทิววิทยา 26. ร.ร.อนุบาลหนองคาย 27. ร.ร.อนุบาลจันทบุรี 28. ร.ร.พิจิตรปัญญานุกูล

ซึ่งทาง สคบศ. จะทำหนังสือแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง และขอความกรุณาทุกหน่วยงานข้างต้น จัดส่งใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานท่าน ยอดเงิน 120,000 บาท ไปยัง อ.ชุติญาด้วยนะคะ

ชุติญา

IP: xxx.42.65.44
เขียนเมื่อ 

เรียน แกนนำเครือข่ายคุณภาพ

หน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ ปี 2552 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ไปแล้ว 33 เครือข่าย หากหน่วยงานของท่านจะดำเนินการพัฒนาครู ฯ ตามโครงการที่ส่งมาให้ สถาบัน ฯ กรุณา แจ้งวันที่ดำเนินการอบรมพร้อมสถานที่ ให้คณะทำงานทราบด้วย โทร.แจ้งเบอร์สถาบัน ฯ 034-225400-2 หรือ แจ้ง ดร. อรทัย ศักดิ์สูง 08 771 451 37

IP: xxx.42.65.44
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่ได้ดำเนินการพัฒนาครู

ผู้สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ วันที่ 5 -6 และ 12 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ มีผู้อบรม 65 คน ทั้งนี้ โรงเรียนได้ใช้งบประมาณของโรงเรียนสมทบ กับงบของสถาบันฯ และได้มีการทำ MOU ระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนา กับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ด้วย พัฒนาการจริงจัง ขอชื่นชมนะคะ ผู้อำนวยการ ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง และคณะครูแกนนำเครือข่าย

ดร.อรทัย

พรเพ็ญ กิจพิบูลย์
IP: xxx.172.254.68
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากรstar of network ทุกท่าน และสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคน

วันนี้อนุบาลจันทบุรีได้เริ่มดำเนินการอบรมเป็นวันแรก ตื่นเต้นมากค่ะ แต่พวกเราใส่เสื้อของสถาบันแล้วรู้สึกกำลังใจมาเป็นกอง ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี การอบรมมีแต่เสียงหัวเราะ ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้และแนวทางรวมถึงกำลังใจที่มีให้ อยากบอกว่าเราทำได้แล้วค่ะ (คิดถึงทุกคนนะคะ)

ดร.อรทัย
IP: xxx.42.65.236
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.พรเพ็ญ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ที่หน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ได้พัฒนาครู

วันแรกของการอบรมก็สนุกสนานและได้รับความรู้กันเต็มๆ นี่ถือว่าประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามผลการอบรมเป็นประการใด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบนเว็บนี้ก็ได้นะจ้ะ

ดร.อรทัย

นิตยากรณ์ อินอ่อน
IP: xxx.26.124.90
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์วีระชัย และคณะวิทยากรโครงการที่เคารพ
      ด้วยศูนย์โรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network)
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ขอขอบพระคุณท่านและทีมวิทยากร อ.ชุติญา และ อ.ณัฐธพร ทีท่านได้มาเยี่ยม พบปะกับผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหาร/ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ทางศูนย์โรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network)
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าโอกาสต่อไปท่านคงกลับมาเยี่ยมเราอีก

อ.วีระชัย
IP: xxx.77.128.150
เขียนเมื่อ 

อ.นิตยากรณ์ อินอ่อน

ผมและคณะต้องขอขอบุคุณท่านผอ.อนันต์และคณะวิทยากรโรงเรียนบ้านด้ามพร้าทุกท่านที่กรุณาให้การต้อนรับคณะเราอย่างดียิ่งดรับ อ.วีระชัย

อรชร
IP: xxx.123.238.56
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์จะจัดอบรมครูเครือข่ายคณิตศาสตร์ระหว่างวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2553

ณ. อบต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก รับสมัครสมาชิกได้ 10 โรงเรียน จำนวนสมาชิก 50 คน

ไม่ทราบว่าถ้าจะให้สถาบันออกเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรมจะต้อดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

(เห็นไฟล์ที่สถาบันให้ตัวอย่างมา จะให้พิมพ์รายชื่อไปให้เลยไหมคะ)

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.66.36
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.อรชร

ตามที่สอบถามมาเรื่องการออกวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ทาง สคบศ. จะเป็นผู้ดำเนินการให้ค่ะ โดยทางโรงเรียนจะต้องส่งชื่อผู้ผ่านการอบรมมาทาง สคบศ. ซึ่งควรจะเป็น หลังจากที่มีการออกไปติดตามเพื่อดูว่าครูที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้หรือไม่ หรือ หลังจากทีดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของทาง Star of network นะคะ แต่จะยังไม่ให้วุฒิบัตรเพียงแค่ผ่านการอบรม 2 วัน สคบศ. ขอดูผลการออกติดตามด้วยค่ะ ดิฉันและอาจารย์ณัฐธพรจะไปเยี่ยมคณะของท่าน ในวันที่ 25-27 มิ.ย.ค่ะ

ชุติญา

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.66.36
เขียนเมื่อ 

เรียน แกนนำเครือข่ายคุณภาพ ทุกท่าน

มีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายหลายหน่วยงาน ส่งข่าวมาทางดิฉันว่า การอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก แต่ไม่สามารถรับได้ทั้งหมด ก็รู้สึกเห็นใจโรงเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือก จึงอยากขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ดิฉันดีใจมากที่การทำงานของท่านประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ และพวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนท่าน ดังนั้น โรงเรียนใดที่ต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ขอให้แจ้งความประสงค์ไปยัง สคบศ. เพื่อทางเราจะได้นำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป โดยที่ท่านจะต้องเสนอโครงการฯ พร้อมรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาแนบมาด้วย ภายใน 30 มิ.ย. 53 นะคะ

ชุติญา

patakon
IP: xxx.47.132.162
เขียนเมื่อ 

เรียน คณาจารย์และสมาชิกแกนนำเครือข่ายปี 53(รุ่นที่ 1)

 โรงเรียนอนุบาลเลย(ส่งโครงการฯ ในกลุ่ม 23โรง)  พร้อมได้ ปชส.โรงเรียนต่างๆในเขต.สพท.ลย. 1 ปรากฎว่ามีสมาชิกหลายๆโรงตอบรับเป็นอย่างดี ทางคณะผู้ดำเนินการจึงคัดเลือกตัวแทนของอำเภอต่าง ๆ เช่น อ.เชียงคาน โรงเรียนปทุมมาสงเคราะห์ อ.ปากชม โรงเรียนบ้านนาค้อ อ.นาด้วง โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อ.ท่าลี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าลี อ.เมือง โรงเรียนบ้านติ้วน้อย โรงเรียนบ้านนาโป่ง โรงเรียนชุมชนบ้านนาดินดำ และโรงเรียนอนุบาลเลย สำหรับแกนนำฯในรุ่นที่ 1 ปี 53 โรงเรียนไหนดำเนินการแล้วกรุณาแนะนำ file ด้วยครับเป็นวิทยาทานแก่สมาชิกทุกท่าน

อรชร
IP: xxx.47.161.134
เขียนเมื่อ 

เรียน..อาจารย์ชุติญาและอาจารย์ณัฐพร

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

ที่มาให้กำลังใจในการจัดอบรมโรงเรียนเครือข่ายที่จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ 25 -27 มิ.ย.53 เสียงตอบรับผู้เข้ารับการอบรมดีมาก

กำหนดการอบรมเลิก 4 โมง แต่ผู้เข้าอบรมเลิก6 โมงทุกวัน

ทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมโดยเฉพาะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์ดีมาก

มีการเสนอว่าเวลา 3 วันน้อยไป วันนี้อบรมเสร็จนำสื่อที่ผลิตไปใช้ที่โรงเรียน

มีการโทรมารายงานว่านักเรียนสนใจและเข้าใจดีขึ้น

แหมคนจัดก็ปลื้มแย่เลย อยากทำโครงการสองเป็นวิทยาทานให้คุณครูคนอื่นอีก

แต่กลัวรับสมัครสมาชิกใหม่ให้ครบ 40ไม่ทันสิ้นเดือนนี้ จะขอส่งโครงการก่อนได้ไหมคะ

ผ.อ.อรชร

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.95.203
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.อรชร

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดอบรมครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่านผอ. และคณะทุกท่านด้วยที่ทุ่มเทกับงานนี้เต็มที่ คงหายเหนื่อยแล้วนะคะ เพราะได้เสียงตอบรับดีมาก

สำหรับรุ่นที่ 2 ที่จะดำเนินการ ถ้าติดขัดเรื่องระยะเวลาในการหากลุ่มเป้าหมาย ก็ขอให้ ท่านผอ.ส่งโครงการมาก่อนได้ เพราะจะต้องไปดำเนินการขออนุมัติกระทรวง ให้ทันก่อน 15 ก.ค. นี้

ชุติญา

พัชรินทร์ โตตระกูล
IP: xxx.29.94.134
เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.สำนักพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จะดำเนินงานตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูปฐมวัย ดังนี้

ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ครั้งที่ ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ทางวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ทำหนังสือแจ้งเรื่องการดำเนินงานตามโครงการนี้แล้ว หนังสือที่ ศธ 0504.07/401 และได้ทำหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 5 ด้วยแล้ว

พัชรินทร์ โตตระกูล

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.95.126
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.พัชรินทร์

ได้รับ fax แจ้งการดำเนินโครงการแล้วค่ะ ขอขอบคุณมาก มีข้อสงสัยว่าจัด วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๕๓ เป็นเวลาปฏิบัติราชการ จะไม่ไปรบกวนเวลาการสอนของครูหรือคะ ทาง สคบศ. เป็นห่วงมาก ทาง สคบศ.จะหาโอกาสไปเยี่ยมท่านในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ค่ะ

ชุติญา

นิตยากรณ์
IP: xxx.142.164.237
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์วีระชัย และคณะวิทยากรโครงการที่เคารพ ด้วยโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network) โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จะอบรมผู้บริหาร/ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ณ. โรงแรมกิจตรงวิลล์ ต.ขามใหญ่ อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ทางเข้าตรงข้ามสวนวนารมย์

รองฯสมเชาว์ แก้ววงษา
IP: xxx.26.208.90
เขียนเมื่อ 

         เนื่องด้วย โรงเรียนอนุบาลเลย ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ   (Star of Net work) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ จำนวน ๙ โรงเรียน   โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ ๑๖- ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลเลย

                    ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลเลยได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๙ โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเลย  อำเภอเมืองเลยโรงเรียนปทุมมาสงเคราะห์ อำเภอเชียงคาน  โรงเรียนบ้านนาดินดำ อำเภอเมืองเลย  โรงเรียนบ้านนาค้อ  อำเภอปากชม  โรงเรียนบ้านนาโป่ง  อำเภอเมืองเลย  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อำเภอเมืองเลย   โรงเรียนบ้านน้ำแคม อำเภอท่าลี่  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าลี่  อำเภอท่าลี่  และโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์  อำเภอนาด้วง

               โรงเรียนอนุบาลเลยจึงขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติตามวันเวลาดังกล่าว

นพมาศ
IP: xxx.42.94.27
เขียนเมื่อ 

ทดลอง

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.94.35
เขียนเมื่อ 

เรียน รองสมเชาว์

ขอขอบคุณสำหรับการทุ่มเทในการเตรียมการพัฒนาในครั้งนี้ อาจารย์และคณะคงเหนื่อยมาก ๆ นะคะ สำหรับการไปเยี่ยมทางคณะเราคงต้องขอโทษด้วย เนื่องจากติดโครงการ อบรมรุ่น 5 ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2553 ค่ะ

IP: xxx.114.114.189
เขียนเมื่อ 

                                           ตารางการอบรม

หลักสูตร  การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา Star of Network )

                     ณ ห้องประชุมดอกบัว  โรงเรียนอนุบาลเลย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ ระหว่างวันที่  ๑๖-๑๗  กรกฎาคม ๕๓ 

วัน เดือน ปี

  เวลา

๐๗.๓๐ ๘.๓๐

๘.๓๐ -๙.๓๐

๙.๓๐-๑๐.๐๐

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-

๑๐.๔๕

๑๐.๔๕ -๑๒.๐๐

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕

๑๔.๔๕-๑๗๐๐

๑๖

กรกฎาคม

๒๕๕๓

รายงานตัว

พิธีเปิด

 

 

 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

ศน.นิพนธ์   พิมสร

ความเป็นมาของโครงการ

Star of Network

รองสมเชาว์

  แก้ววงษา

 

 

พักรับประทานอาหารว่าง

การสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ

 

นางบัญเย็น

พรหมมาวัย

 

 

 

 

พัก

รับประทาน

อาหารกลางวัน

การผลิตสื่อไอซีที

สำหรับ

การสอนอ่าน

 

นางทิพย์ประภา

จิตวิบูลย์โชติ

นางสาวสุมณฑา

อินทจันทร์

พักรับประทานอาหารว่าง

การผลิตสื่อไอซีที

สำหรับ

การสอนอ่าน

 

นางทิพย์ประภา

จิตวิบูลย์โชติ

นางสาวสุมณฑา

อินทจันทร์

๑๗

กรกฎาคม

๒๕๕๓

 

กระบวนการสอนอ่าน

- การสอนอ่านคิดวิเคราะห์

นางละเอียด  ทองสุทธิ

กระบวนการ

สอนเขียน

- เรียงคาม

- ย่อความ

- สรุปความ

นางละเอียด 

ทองสุทธิ

-  การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทย

- การวิเคราะห์ตัวชี้วัด

นางละเอียด

 ทองสุทธิ

 

 

พักรับประทานอาหารว่าง

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

 

 

นางละเอียด 

ทองสุทธิ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

นางกันธิมา

คณะศิริวงค์

พักรับประทานอาหารว่าง

- การวางแผนไปปฏิบัติที่โรงเรียน

- พิธิปิดและมอบวุฒิบัตร

 

นางละเอียด 

ทองสุทธิ

หมายเหตุ   ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมหลักสูตร และหนังสือเรียนเพื่อใช้ในการผลิตสื่อ

กิ้งก่ากายสิทธิ์
IP: xxx.42.74.241
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านประธานและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Star of Network ค่ะ

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จัดให้มีการอบรมและพัฒนาครูผู้สอนนาฏศิลป์ตามโครงการ"พัฒนาครูผู้สอนนาฏศิลป์สู่ครูมืออาชีพ" หลักสูตร "ก้าวทันหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เริ่มวันเสาร์ที่ 17กค. (เว้นเข้าพรรษา1เสาร์ให้ไปทำบุญตามแบบฉบับครูนาฏศิลป์ที่ต้องไปร่วมรำขบวนแห่เทียนนะค่ะ แต่ไม่ใช่ท่ากิ่งกายสิทธิ์ นะค่ะ) 31 ก.ค./7ส.ค./14ส.ค./21ส.ค.2553 และการแสดงผลงานพิพิธทัศนา จะกำหนดภายหลังแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง คุณครูผู้เข้าอบรม 22 คน( เฉพาะนาฏศิลป์) จาก 20 โรงเรียน สาระดนตรีเริ่มอบรมต่อจากนี้ คือเสาร์ที่ 28 สิงหาคม อีก 20 กว่าคน (สรุปว่าเกินเป้า 40 คน นะคะ)

วันที่ 17ก.ค.53 เวลา 08.30 - 16.00น. พิธีเปิด/ที่มาของ Star of Network /หลักสูตรการศึกษา 2551/วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา นาฏศิลป์

ป.1-6/นำเสนอผลงานและสรุป

วันที่ 31 ก.ค.53เวลา 08.30-16.00น. การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา นาฏศิลป์ ป.1-6/คำอธิบายรายวิชา นาฏศิลป์/นำเสนอผลงานและสรุป

วันที่ 7 ส.ค. 53 เวลา 08.30-16.00น. การจัดทำกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ นาฏศิลป์ ป.1-6 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backword Design นาฏศิลป์ ป.1-6

วันที่ 14 ส.ค. 53 เวลา 08.30 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ ชุดรำวงมาตรฐาน

วันที่ 21 ส.ค. 53 เวลา 08.30 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติ ชุดฟ้อนแคน

พวกเราจะทำงานด้วยความตั้งใจ และด้วยจิตอาสา สมกับที่ท่านคณะกรรมการให้ความไว้วางใจเลือกโรงเรียนเมืองนครราชสีมาเป็นแกนนนำในสาระ ดนตรี - นาฏศิลป์ (รุ่นปี 2553) ค่ะแวะไปเยี่ยมโคราชบ้างนะคะตามวัน เวลาที่แจ้ง ยินดีต้อนรับค่ะ วันที่ 17 ก.ค. 53 เวลา 09.00น. นายมานพ จันทร์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมพิธีเปิดด้วยค่ะ

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.94.176
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านวิทยากร ร.ร.เมืองนครราชสีมา

ต้องขอขอบคุณ ในการทุ่มเทการทำงานในครั้งนี้ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถไปร่วมโครงการนนี้ได้ แต่ขอส่งกำลังใจไปให้ค่ะ และขอชื่นชมในการเสียสละในครั้งนี้จากที่ได้เห็นโปรแกรมของทาง ร.ร.คิดว่าคณะวิทยากรคงต้องเหนื่อยมาก เพราะไม่ได้หยุดเลย มีกิจกรรมทุกวันเสาร์ มีข้อควรระวังนิดหนึ่งค่ะ กรณีที่อบรมทุกวันเสาร์ ครูกลุ่มเป้าหมายจะมาไม่ได้ครบทุกเสาร์ ทำให้อบรมไม่ครบตามหลักสูตร (มีเกิดขึ้นแล้วบางโรงเรียน) คณะวิทยากรต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้ เพราะถ้าคุณครูมาไม่ครบทุกเสาร์ก็ไม่สามารถรับวุฒิบัตรได้นะคะ ต้องทำข้อตกลงกันในวันพิธีเปิดเลยนะคะ

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.94.176
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านวิทยากร ร.ร.บ้านผาแก้ว /ร.ร.ชูวิชาราษฏร์/ร.ร.บ้านหนองขาม (เครือข่าย ปี 53)

ตามที่ท่านได้เสนอขอเพิ่มรุ่นการอบรมอีก 1 รุ่น นั้น ขณะนี้ทางปลัดกระทรวงฯได้อนุมัติให้ท่านดำเนินการ รุ่นที่ 2 แล้ว ขอให้ท่านดำเนินการได้เลย สำหรับการโอนเงิน จะเร่งรัดให้ งานการเงิน ดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดค่ะ

ชุติญา

รองฯสมเชาว์ แก้ววงษา
IP: xxx.26.208.130
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชุติญา  ที่เคารพ

         ด้วยทางคณะวิทยากรแกนนำฯจะจัดอบรมแกนนำเครือข่ายกลุ่มสาระภาษาไทยเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่า  วุฒิบัตรในการเข้าอบรมใครเป็นคนออกให้ครับ ทางโรงเรียนหรือทาง สคบศ. ออกให้ครับผม

                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                       รองฯสมเชาว์  แก้ววงษา

                                      ฝ่ายวิชาการและบริหารบุคคล

                                        

รองฯสมเชาว์ แก้ววงษา
IP: xxx.26.210.114
เขียนเมื่อ 
 • 16  กรกฎาคม  2553 ทางโรงเรียนอนุบาลเลยได้ดำเนินการจัดอบรมตามตารางฯ โดยได้เชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ท่านรองฯสวัสดิ์ โสประดิษย์ มาเป็นประธาน  โดยมีท่านสุพจน์  อินทนาย นางสุทธิรักษ์ แซ่ด่าน น.ส. สุวันทนา พลางวัน จากสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7 อุดรธานีเข้าร่วมสังเกตพร้อมคณะผู้บริหาร/คณะครูตามจำนวนเป้าประสงค์ ผลการดำเนินการเป็นไปเรียบร้อยดีครับ
 •                                              รองฯสมเชาว์  แก้ววงษา
อ.ชุติญา
IP: xxx.42.94.145
เขียนเมื่อ 

เรียน รองฯสมเชาว์ ที่เคารพ

ขอแสดงความยินดีด้วยที่การอบรมผ่านไปเรียบร้อยด้วยดี ท่านรองฯและคณะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษาของชาติแล้วค่ะ สำหรับวุฒิบัตร ทางสถาบันฯจะเป็นผู้ออกให้ค่ะ โดยเซ็นร่วมกันระหว่าง ผอ.สคบศ. และ ผอ.ร.ร.แกนนำเครือข่าย โดยทางท่านรองฯ ต้องส่งรายชื่อของผู้ที่ผ่านการอบรมไปยัง สคบศ. แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นหลังจากที่ท่านและคณะวิทยากร ออกไปติดตามดูการปฎิบัติงานของครู ว่าได้นำสิ่งที่เราถ่ายทอดให้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือไม่ ถึงจะเสนอชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตร

ชุติญา

IP: xxx.42.74.123
เขียนเมื่อ 

การอบรมได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2553 มีผู้เข้าอบรม 23 คน จาก 19 โรงเรียน การดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยดี ทางหน่วยแกนนำการอบรมได้ส่งภาพพิธีเปิดและการทำกิจกรรมมาด้วยค่ะ...

กิ้งก่ากายสิทธิ์
IP: xxx.42.74.123
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชุติญา

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้เริ่มการอบรมขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2553 มีผู้เข้าอบรม 23 คน จาก 19 โรงเรียน การดำเนินการอบรมเป็นไปด้วยดี ทางหน่วยแกนนำการอบรมได้ส่งภาพพิธีเปิดและการทำกิจกรรมมาด้วยค่ะ...

คณะกรรมการดำเนินการอบรม

IP: xxx.42.65.164
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชุติญา ที่เคารพยิ่ง

ช่วงนี้อาจารย์คงยุ่งมากนะคะ จึงไม่ได้แวะเข้ามาทักทายพวกเราหลายวันแล้ว คณะวิทยากรจากโรงเรียนเมืองนครราชสีมามีข้อสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก คือหลังจากการอบรมแล้วคุณครูที่เข้ามาอบรมทั้งหมดนี้ต้องไปขยายเครือข่ายในการจัดการอบรมอย่างคณะวิทยากรแกนนำหรือเปล่า หรือเพียงแค่ให้ผู้เข้าอบรมนำงานที่มอบหมายจากวิทยากร และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีวืทยากรแกนนำไปติดตามนิเทศดูแลเท่านั้น เมื่อผู้เข้าอบรมดำเนินงานตามจุดประสงค์เรียบร้อย คณะวิทยากรแกนนำจึงเสนอชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตรต่อไปใช่ไหมคะ เรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับผู้เข้าอบรมมากค่ะเนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมบางท่านค่อนข้างวิตกอยู่บ้าง เกรงจะไม่สามารถดำเนินนการได้ค่ะ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

คณะวิทยากรโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

ดนตรีสากล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
IP: xxx.142.168.175
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากรฯ ที่เคารพ

เนื่องด้วยโรงเรียนเมืองนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นแกนนำเครือข่ายคุณภาพการพัฒนาครูและบุคลากร (STAR OF NETWORK) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี-นาฏศิลป์) จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอบรมครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

โรงเรียนเมืองนครราชสีมาจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนดนตรีสากล (การสอนวงเมโลเดียน) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ขั้นก้าวหน้า

สำหรับครูผู้มีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีสากล (เคยได้รับการอบรมขั้นพื้นฐาน)

ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

กลุ่มที่ 2 ขั้นพื้นฐาน

สำหรับครูที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการสอนดนตรีสากล

ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

**ชุดอบรมร่วม

เป็นการอบรมต่อเนื่องจากชุดที่ 1 และ 2 (ครูทั้ง 2 ชุดจะเข้ารับการอบรมร่วมกัน)

โดยจะอบรมเพิ่มเติมในรายละเอียดการเดินแถวต่างๆ

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

โรงเรียนเมืองนครราชสีมาจึงขอเรียนเชิญคณะวิทยากรฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติตามวันเวลาดังกล่าว

IP: xxx.42.74.13
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชุติญา ที่เคารพยิ่ง

ท่านรอง ฯ สรชา ยันตะบุษย์ (โรงเรียนเมืองนครราชสีมา) ฝากเรียนว่าได้ส่งเอกสาร MOU มาให้แล้วนะค่ะ ไม่ทราบถึงมืออาจารย์หรือยัง คิดถึงอาจารย์จังเลยค่ะ แวะเข้ามาทักก็ไม่เจออาจารย์หลายวันแล้ว ตอบข้อสงสัยก่อนหน้านี้ด้วยนะค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

คณะวิทยากรโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

IP: xxx.183.49.72
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชุติญา ที่เคารพยิ่ง

เมื่อวานนี้ (31 กรกฎาคม 2553) คณะวิทยากรของโรงเรียนเมืองนครราชสีมาได้ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนนาฏศิลป์สู่ครูมืออาชีพ ตามโครงการหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ เป็นวันที่ 2 เกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร และการเขียนคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฎศิลป์ ผู้เข้าอบรมมาครบ 100% ค่ะ คือ 22 คน จะพยายามประคับประคองให้คงอยู่ 20 คนตามเป้าให้ได้ค่ะ เพราะได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับสมาชิก ทุกครั้งที่เจอกัน

ฝากกราบเรียนอ. วีรชัย ด้วยค่ะว่า จากการที่ดำเนินการอบรมมา 2 วัน คณะวิทยากรพบปัญหาที่คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ และคิดว่าคงไม่สามารถแก้ได้ในระดับผู้ดำเนินการอบรม นั้นคือ ครูร้อยละ 95.45 ได้ทำการสอนสาระศิลปะ (ในจำนวนสมาชิก 22 คน พบว่าเพียง 1 คน เท่านั้น ที่จัดการเรียนการสอนสาระศิลปะ)กล่าวคือ ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นต้องสอนทุกวิชา จึงเน้นสอน วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม(บ้างเป็นบางครั้ง) วิชาประวัติศาสตร์คงไม่ได้สอนเช่นกัน เนื่องจากมีครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาไม่ครบทุกวิชา ดังนั้นสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงเป็นสาระหนึ่งที่ถูกลืม จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมปัจจุบันนี้เราจึงพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไม่ได้ ก็อย่างที่เราเห็นว่าเด็กเดี๋ยวนี้ เก่ง และกล้า เหลือเกิน แต่ขาดคุณธรรม เราไม่สามารถสร้างคุณธรรมได้ภายในปีเดียวนะคะ ดิฉันเข้าใจถูกไม่ค่ะว่าการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเราจะได้มีหลักสูตรของเราใช้เอง มีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนรู้จักรักบ้านเกิดภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือว่าไม่จำเป็น สอนตามหนังสือตามท้องตลาดก็ได้ ดิฉันเห็นใจคุณครูที่เข้าอบรมว่าเขาสอนหลายวิชา เขาคงต้องใช้ความตั้งใจค่อนข้างมากทีเดียวที่จะวิเคราะห์หลักสูตรได้ทุกสาระวิชา แต่ถ้าเราได้ทำแล้วมันก็สบายตอนสอน มันมีเป้าหมายว่าจะสอนอะไร ขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนหลักสูตรบ่อย ๆ ครูทำงานที่มอบหมายมาก พอมารวมกับงานสอนจึงวุ่นวายพอดู ต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีครูครบสาขา แถมยังมีเจ้าหน้าที่ธุรการช่วยงานอีก น่าเป็นห่วงนะคะอาจารย์ ดิฉันเห็นบัญฑิตที่จบสาขานาฏศิลป์มากมายยังตกงานเต็มไปหมด สาขาวิชานี้เป็นวิชาเฉพาะที่ควรได้รับการถ่ายทอดที่ถูกต้องจากครูสู่ศิษย์ ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เหมือนวิชาอื่น ๆ มันแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาตินะคะ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งกายและจิตใจเถอะค่ะ ก่อนที่เขาจะมีแต่ร่างกายแต่ไร้วิญญาณเหมือนซอมบี้

เคารพยิ่ง

กอบกุล สงสุวรรณ
IP: xxx.93.229.2
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชุติญา ที่เคารพ

ด้วยโรงเรียนวัดประทุมทายการาม จ. นครศรีธรรมราช จะจัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม 40 คน ในวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสิชล

ทางโรงเรียนได้แจ้งให้สถาบันทราบอย่างเป็นทางการทางไปรษณีย์ เรียบร้อยแล้วค่ะ

ผลการจัดอบรมเป็นอย่างไร จะเล่าสู่กันฟังภายหลังค่ะ ตอนนี้ต้องการกำลังใจจากอาจารย์ค่ะ

กอบกุล สงสุวรรณ

Star of Network รุ่น 1

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.94.49
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

ต้องขออภัยที่หายไป เพราะมีภาระกิจหลายอย่าง เมื่อวันที่ 29 ก.ค. - 1 สิงหาคม 53 ได้ออกไปเยี่ยม Star of Network พร้อมกับท่านผู้อำนวยการ สคบศ. ที่จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่าน ผอ. ได้ออกไปดูการทำงานของเครือข่ายด้วยตนเอง ไม่ผิดหวังเลย....

ขอตอบข้อสงสัยนะคะ กรณีคำถาม ที่ 134 ว่าจะขยายเครือข่ายเหมือนที่ สคบศ. ทำ หรือว่าใ ห้ครูที่ผ่านการอบรมไปปรับปรุงการเรียนการสอน ประการหลังถูกต้องที่สุดแล้วค่ะ เพราะเราต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เราตั้งสมมุติฐานว่า เมื่อคุณครูได้รับความรู้และเทคนิคการสอน จากวิทยากรแกนนำ (Star of Network) ไปแล้วจะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนได้ สำหรับบทบาทที่จะ Train เขาให้เป็นวิทยากร คงต้องรออีกระยะหนึ่งค่ะ ตอนนี้ สคบศ. จะรับทำหน้าที่นี้ให้ก่อนค่ะ

ชุติญา

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.94.49
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านรองฯ สรชา

ทาง สคบศ. ได้รับ MOU เรียบร้อยแล้ว ด้วยความขอบคุณยิ่งค่ะ

อ.ชุติญา
IP: xxx.77.128.149
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.กอบกุล

ตามที่อาจารย์และคณะได้กำหนดจัดอบรมครู วันที่ 13-15 สิงหาคม 53 นั้น ช่วงวันที่ 9-12 สิงหาคม สคบศ.พาข้าราชการและลูกจ้างไปสัมมนาทางภาคใต้พอดี ดิฉันและอ.ณัฐธพร จะแวะเข้าไปเยี่ยมท่านและคณะนะคะ

ชุติญา

กอบกุล สงสุวรรณ
IP: xxx.173.35.248
เขียนเมื่อ 

เรียน สมาชิก Star of Network รุ่น 1 ทุกท่าน

วันนี้ 13 สิงหาคม 53 วันนี้ อ.ชุติญา และ อ. ณัฐธพร มาเยี่ยมการอบรมครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลสิชล พวกเราดีใจและภูมิใจมากเลยค่ะ

อรชร
IP: xxx.128.85.223
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.ชุติญา

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ จ.ตาก จะจัดอบรมครูเครือข่ายคณิตศาสตร์ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2553

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านตาก (เปลี่ยนจากที่เดิมเพื่อบริการให้ครูอีกลุ่มเดินทางได้สะดวก) ปรากฎว่ามีโรงเรียนเครืข่ายเก่าขอส่งครูสาระอื่นมาร่วมอบรมเพิ่มเติม เพราะสนใจเนื้อหาเรื่องเทคนิคการผลิตสื่อการสอนที่สามารถนำไปดัดแปลงใช้กับกลุ่มสาระอื่นได้ บางโรงเรียนขอครูคณิตมาอบรมเพิ่ม เพราะอบรมคราวก่อน 3 วัน ผลิตสื่อได้ไม่ครบก็เลยอยากมาผลิตเพิ่มเติม

ก็เลยอนุโลมให้เขาเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเขาจะได้นำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

อ.ชุติญา
IP: xxx.77.128.149
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผอ.อรชร

ดีใจด้วยนะคะที่โครงการของอาจารย์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม โดยหลักการแล้วเราอยากให้อบรมกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้โอกาสกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรม

แต่เมื่อมีกลุ่มเก่าขอเข้าซ้ำ ก็แสดงถึงความมีคุณภาพของ หลักสูตร วิทยากร และ การบริหารจัดการโครงการ ค่ะ

ชุติญา

กิ้งก่ากายสิทธิ์
IP: xxx.142.166.170
เขียนเมื่อ 

เรียน อ. ชุติญา

วันนี้(21/8/53) คณะวิทยากรของโรงเรียนเมืองนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดอบรมครูผู้สอนนาฏศิลป์เป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้วค่ะ มีจำนวนผู้เข้าอบรมครบตามจำนวนค่ะ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดรำวงมาตรฐานจำนวน 10 เพลง เหนื่อยอ่อนไปตาม ๆ กัน แต่ก็สนุกมาก ๆ ค่ะ ผู้เข้าอบรมตั้งใจฝึกซ้อมมาก วันนี้มีฝ่ายบริหารมาเยี่ยมชมให้กำลังใจพวกเราหลายท่าน อาทิ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา นายมานพ จันทร์สูงเนิน นางสรชา ยันตะบุษย์ รอง ฯ ฝ่ายวิชาการ นางชญาดา รัชกฤต รอง ฯ ฝ่ายบุคลากร และท่านรองคนใหมที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ 2วันก่อนนี้เอง นายธนพล เนียมสูงเนิน รอง ฯ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ออ..

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ ด้วยค่ะ ท่านเข้ามาเยี่ยมชมพวกเรานานทีเดียวแหละค่ะ บางท่านลงมือรำวงกับพวกเราด้วยคะ สนุกสนานเฮฮากันมาก เสาร์หน้าจะเป็นการอบรมสัปดาห์สุดท้าย เป็นชุดการแสดง รำเพลงโคราชประยุกต์ เป็นชุดการแสดงที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ โดย ท่านนายกมสมาคมเพลงโคราชแต่งทำนองให้ ใช้ดนตรีมโหรีโคราชบรรเลงประกอบ อนุเคราะห์การบรรเลงโดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ค่ะ เหตุผลของการประดิษฐ์การแสดงชุดนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรัก ตระหนัก และชื่นชมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ซึมซับกับเพลงโคราชในลักษณะของการแสดงประกอบ คิดว่าจะปลูกฝังได้ง่ายกว่าการให้เด็กร้องเพลงโคราชตรง ๆ เลย

แล้วจะส่งภาพกิจกรรมมาให้ชมนะค่ะ

คณะวิทยากรโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

 • วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ซึ่งเลื่อนมาถึงเดือนสิ่งหาคม เนื่องจากภาระกิจ SP2 ซึ่งก็เร่งผลงานเหมือนกัน
 • การพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เป็นตัวตั้ง มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 50 จำนวน 3 โรงเรียน (สูงสุด 58.29) นอกนั้นต่ำกว่าทั้งหมด (ต่ำสุด 12.00)
 • จำนวนโรงเรียนขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จึงมาก เกินจำนวน 40 คนในแต่ละรุ่น ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษได้ประชุมกันแล้ว ยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งหมดที่สมัครเป็นเครือข่ายพัฒนา คือ
 • รุ่นที่ 1 จัดประชุมพัฒนาในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2553 จำนวน 25 โรงเรียน ครูและผู้บริหาร 66 คน ทุกคนพร้อมใจร่วมพัฒนากันจริงๆ ไม่มีใครหนีเลยทั้ง 2 วัน ทำให้คณะวิทยากรปรื้มและทำงานกันอย่างเต็มที่ มีอะไรที่จะแชร์ให้ผู้เข้าอบรม นำมาให้ทั้งหมด เวลา 2 วันไม่เพียงพอครับ (ดูภาพกิจกรรมดังแนบ)
 • รุ่นที่ 2 จัดในวันที่ 3-4 กันยายน 2553 มีโรงเรียนสมัครมากเหลือเกิน เมื่อเต็มใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา คณะผู้ดำเนินการโครงการเลยทุ่มใจรับทั้งหมดเลยครับ ถึงแม้งบมีจำกัด แต่ยินดีให้ทั้งหมด รับรองคุณภาพคับแก้วครับผม อ้อ! ลืมไป จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม ขณะนี้มี 23 โรงเรียน ครูและผู้บริหาร 86 คน และรุ่น 1 ขอเข้าร่วมอีกหลายคน สงสัยห้องประชุมพังแน่
 • รวม 2 รุ่น 48 โรงเรียน 152 คน (เกินโควต้าเลยเรา) แต่ก็ยินดีช่วยครับ เพื่อเด็กอุทัยธานีทุกคนครับ
 • ทั้ง 2 รุ่น จะประชุมพัฒนา ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนตุลาคม 2553 อีก 4 วัน (18-22 ตุลาคม 2553) ให้พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ครับ โดยเน้นการพัฒนา ICT ซึ่งทุกโรงเรียนมีความพร้อมพอสมควร (ต้องพึ่ง IT ช่วยเพราะมีครูที่จบทางภาษาอังกฤษไม่ถึง 5 คนครับในจำนวน 152 คน)
 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จะออกติดตามที่ 48 โรงเรียน เพื่อดูความก้าวหน้า สอบถามปัญหาและให้ความช่วยเหลือจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ครั้ง
 • จากที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีครับ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด ได้ส่งแบบรายงานครั้งที่ 1 (เริ่มโครงการ) ให้สถาบันฯ ทราบแล้ว

ลืมแทรกรูปภาพของรุ่นที่ 1 ครับ ขอแทรกตรงนี้เลย

ดร.อรทัย
IP: xxx.77.128.149
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ สมสุข

อ่านรายงานการจัดกิจกรรม ทั้ง 2 รุ่น แล้ว รู้สึกปลื้มไปกับคณะวิทยากรโรงเรียนอนุบาลอุทัยอย่างมาก ๆ ขอชมว่าเยี่ยมยุทธ์จริง ๆ แถมมีภาพประกอบให้ดูอีกด้วย อย่างนี้ รับประกันได้ว่าอนาคตของเด็กไทยต้องดีแน่ ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนในจังหวัดอุทัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต้องสูงขึ้นเป็นอย่างแน่นอน ดีใจด้วยจริง ๆ โครงการนี้ประสบผลสำเร็จไปได้อย่างสวยหรู

ขอขอบคุณผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลอุทัย คณะวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทีีสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ และขอบคุณครู ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน ที่ตั้งใจ สนใจ ที่เข้าร่วมโครงการ

ดร.อรทัย

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.95.57
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากร Star of Network โรงเรียนเมืองนครราชสีมาทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ทุ่มเทให้กับเพื่อนครูในครั้งนี้ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไป ได้อย่างดีเยี่ยม ทาง สคบศ. ฝากกราบขอบพระคุณท่านนายกสมาคมเพลงโคราช ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติในครั้งนี้ด้วยนะคะ อ่านที่ท่านอาจารย์เล่าแล้วนึกสนุกไปด้วย อยากเห็นผลงานจังเลยค่ะ

ชุติญา

อ.ชุติญา
IP: xxx.77.128.149
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.สมสุข

ขอแสดงความยินดีกับทีมวิทยากรของอาจารย์ด้วยนะคะ แสดงว่ามีผลงานเป็นที่ยอมรับจริง ๆ จึงได้มีลูกค้ามากมาย ขอชื่นชมในความมีจิตอาสาและความมุ่งมั่นของท่านและคณะ เป็นอย่างยิ่ง และทาง สคบศ.อยากเห็นการดำเนินของท่านเช่นนี้ตลอดไป และพร้อมให้การสนับสนุน และยังหวังให้หน่วยงานต้นสังกัดของท่านอาจารย์ เห็นถึงความทุ่มเท เสียสละ ในครั้งนี้ด้วย และใช้ Star (เพชร) ที่อยู่ในมือ ใช้ส่องสว่างนำทางการศึกษาในพื้นที่อีกต่อๆ ไป

ชุติญา

อ.ชุติญา
IP: xxx.77.128.149
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากร Star of Network ปี 2552-2553 ทุกท่าน

ด้วยหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network) เกือบทุกแห่งได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อนครู ในพื้นที่ไปแล้ว บางแห่งมีการติดตาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอยากขอประชาสัมพันธ์ว่า หน่วยงานแกนนำฯใดต้องการขอวุฒิบัตรจาก สคบศ. ให้ผู้ผ่านการอบรม ขอให้ท่านแจ้งมายัง สคบศ. โดยให้ความเห็นชอบมาว่า สมควรได้รับวุฒิบัตร พร้อมแนบรายชื่อที่ถูกต้องมาด้วย เพื่อที่ทาง สคบศ. จะดำเนินการและจัดส่งไปให้

ชุติญา

กิ่วก่ากายสิทธ์
IP: xxx.47.96.242
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชุติญา

คณะวิทยากรของโรงเรียนเมืองนครราชสีมา (นาฏศิลป์) ได้เสร็จสิ้นการอบรมครูในเครือข่ายเรียบร้อยแล้วค่ะ ประทับใจมากที่สุด ไม่คิดว่าเขาจะประทับใจเรามากขนาดนี้ หายเหนื่อยเลยค่ะ รู้สึกดีมาก ๆ ความสุขทางใจของการเป็นผู้ให้มันวิเศษที่สุดเลยค่ะ กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อราบงานผลต่อศุนย์นะค่ะ จากนี้จะได้ออกไปให้คำปรึกษากับคุณครูในเครือข่ายไม่ยากหรอกค่ะ เพราะเราทราบปัญหาของเขาทุกคนแล้ว จะได้ตามออกไปช่วยเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากฝ่ายบริหารค่ะ

คณะวิทยากร(นาฏศิลป์)โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.94.24
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากร (นาฎศิลป์) โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอปรบมือให้ดัง ๆ หวังว่าอาจารย์คงหายเหนื่อยกันแล้วนะคะ สิ่งที่คณะของอาจารย์ได้ทำเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด การให้ความรู้กับคนอื่นเป็นกุศลอันสูงส่ง ซึ่งก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ

ในวันที่ 17-20 ก.ย. ดิฉันจะออกไปให้กำลังใจกับ Star of Network ร.ร.เมืองที จ.สุรินทร์ ค่ะ และวันที่ 20 ก.ย.ดิฉันขอโอกาสแวะเยี่ยมคณะของอาจารย์ที่ โรงเรียนเพื่อขอข้อมูลบางอย่างนะคะ หวังว่าคงไม่ขัดข้อง เราจะไปกัน 3 ท่าน คือ ดิฉัน อ.ณัฐธพร และอ.นพมาศ ค่ะ

ชุติญา

ดนตรีสากล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
IP: xxx.183.58.244
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชุติญา

คณะวิทยากรของโรงเรียนเมืองนครราชสีมา (ดนตรี) ได้ดำเนินการอบรมครูเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและหลักฐานการอบรมต่างๆ จะส่งไปยัง สคบศ. ในภายหลังครับ

คณะวิทยากร(ดนตรี)โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

กิ่งก่ากายสิทธิ์
IP: xxx.183.199.179
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชุติญา ที่เคารพ

รับทราบแล้วค่ะ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดีและตื่นเต้นอย่างยิ่งค่ะ

คณะวิทยากรโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

นพดล ชาวพรอน
IP: xxx.26.194.195
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชุติยา ที่เคารพครับ

กระผมทีมงาน Star of Network รุ่น 3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดอบรมเป็นรที่เรียบร้อยแล้วครับ อบรม วันที่ 15-17 กันยายน 53 วันที่ 17 ได้พบ ฯ พณ ฯ รัฐมนตรีวัฒนธรรม ณ แหล่งเรียนรู้ วัดโพธิ์ชัย ครับ ความละเอียดจะรายงานอาจารย์ทราบต่ิอไป

อ.ชุติญา
IP: xxx.42.94.184
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.นพดล ชาวพรอน

ต้องขอบคุณทีมวิทยากรอนุบาลหนองคายเป็นอย่างสูง ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เสียดายจริง ๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการดำเนินงานในครั้งนี้ อย่างไรก็ขอชมผลงานของคณะท่านทางรายงานนะคะ

ชุติญา

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
IP: xxx.143.165.172
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ชุติญา

รบกวนสอบถาม อ.ชุติญา เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องส่งให้ทาง สคบศ. นั้น สามารถส่งทาง e-mail ได้หรือให้สงเป็น paper เท่านั้นครับ

ขอบคุณครับ

อ.ชุติญา
IP: xxx.7.176.52
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากรโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

เรื่องรายงานการดำเนินงาน ขอให้อาจารย์ส่งมาเป็น paper ดีกว่านะคะ เพราะจะได้มีหลักฐานชัดเจน และจะได้นำไปเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับทราบด้วย เพราะถ้าส่งมาทางเมล์ดิฉันก็จะต้องเอาไปจัดทำรูปเล่มอีกครั้งอาจจะไม่สวยเท่าที่อาจารย์ทำก็ได้นะคะ

ชุติญา

IP: xxx.93.151.56
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ได้จัดอบรมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามผลการอบรม สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการอบรมทางโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดไปค่ะ สำหรับผลการอบรมได้รับเสียงตอบกลับค่อนข้างดีค่ะ และมีโรงเรียนใกล้เคียงที่สนใจเข้ารวมอบรมนอกเหนือจากโรงเรียนเครือข่าย เพิ่มอีก 3 โรงเรียน ข้อดีของการจัดอบรมตามเครือข่ายแกนนำฯ ได้รับทราบว่าครูด้วยกันจะรู้ถึงปัญหาของนักเรียน เมื่อเพื่อนครูมาอบรมก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงและตรงกับกับความต้องการของผู้เรียน และยังเปิดโอกาสให้เพื่อนครูได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับจากทางวิทยากรหรือผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป เป็นโคครงการที่ดีมากๆๆค่ะ

อ.ชุติญา
IP: xxx.7.176.232
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากร Star of Network โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล ทุกท่าน

ดีใจมากค่ะที่การดำเนินงานของท่านประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและตรงความต้องการของเพื่อนครู จากการออกติดตามหลาย ๆ เครือข่าย พบว่า ประสบความสำเร็จเกือบทุกแห่ง มีการเรียกร้องให้จัดเพิ่ม ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควรสำหรับหน่วยงานแกนนำเครือข่าย(Star of Network) เพราะเราทราบว่าภาระกิจของท่านมีมาก

สำหรับโครงการนี้ จะไปในทิศทางใด คงต้องรอท่าน ผอ. สคบศ.คนใหม่ที่จะมารับงานในเร็ว ๆ นี้ แต่ทาง สคบศ. ก็ได้ดำเนินการไปในระดับหนึ่งแล้ว โดยการนำโครงการไปเรียนให้ท่าน รองเลขา สพฐ. (เสน่ห ขาวโต) และ ผอ.วีณา ตามธรรม ได้รับทราบ ซึ่งท่านยินดีสนับสนุน และขอรายงานผล ทาง สคบศ. ร่วมกับ สบย. กำลังจัดทำรายงานอยู่ใกล้เสร็จแล้ว และถ้าจะให้ดีและเพิ่มน้ำหนัก อยากให้หน่วยงานแกนนำเครือข่ายทุกแห่ง สะท้อนผลการดำเนินงาน/กระบวนการ นี้ว่าดีอย่างไร ให้ต้นสังกัดท่านทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา อีกช่องทางหนึ่ง (เพราะ สคบศ. มีแนวโน้มจะได้แต่งบพัฒนาวิทยากร แต่จะไม่มีงบสนับสนุนให้เครือข่ายไปดำเนินงาน) ถ้า สพฐ.สนับสนุนงบส่วนนี้ก็จะสวยมากเลยค่ะ

ชุติญา

อนุบาลพยุห์
IP: xxx.53.215.96
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ศรีสะเกษเขต 1 ได้อบรมครูไปแล้วจำนวน 64 คนและขยายเครือข่ายร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 อีกจำนวน 81 คน( ใช้งบ สพฐ. ) และโรงเรียนต่างๆได้เชิญไปเป็นวิทยากรอีกจำนวน 7 โรงเรียน อบรมทั้งครูและนักเรียนโดยวิทยากรและวิทยากรน้อยที่เป็นนักเรียนได้รับความสนใจมาก ได้สรุปรายงานและขออนุมัติออกวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมแล้ว 64 ราย และวิทยากรที่เชิญจากถายนอกอีกจำนวน 6 คน ขอใหเตรวจสอบให้ด้วยนะครับว่าผลเป็นอย่างไร ขณะนี้ได้ขยายผลไปโรงเรียนต่างๆจากความสนใจของโรงเรียนและงบประมาณของโรงเรียนที่สนใจ

ขอบคุณครับ

ปรเมษฐ์ สีหะวงศ์

อ.ชุติญา
IP: xxx.7.176.51
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ และคณะวิทยากรทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของท่านในครั้งนี้ด้วยค่ะ แสดงว่าท่านและคณะจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจนเป็นทื่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนครู จนได้รับมอบหมายงานอันสำคัญยิ่งอีกหลายครั้ง สิ่งที่ท่านอาจารย์และคณะได้ทำเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาของชาติ สำหรับการขออนุมัติออกวุฒิบัตร ทาง สคบศ.ขอตรวจสอบเอกสาร และความถูกต้องก่อนแล้วจะดำเนินการให้โดยเร่งด่วนค่ะ

ชุติญา

อ.ชุติญา
IP: xxx.7.176.51
เขียนเมื่อ 

เรียน คณะวิทยากร Star of Network ทุกท่าน

ขอเรียนให้ทราบว่า หน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ (Star of Network) หน่วยงานใดที่ประสงค์จะขอวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. ทีมวิทยากรต้องมีการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ของครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อน

2. ให้ท่านจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมและการติดตาม/การทำหน้าที่พี่เลี้ยง โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

3. ให้ท่านจัดทำหนังสือราชการขออนุมัติออกวุฒิบัตรให้กับครูที่ผ่านการอบรม โดยให้ความเห็นมาด้วยว่าสมควรออกวุฒิบัตรให้ พร้อมแนบรายชื่อที่ถูกต้องและโครงการที่ระบุวันเวลา ที่จัดการอบรม (แยกออกจากเล่มรายงาน) เพื่อจะได้นำเสนอขออนุมัติออกวุฒิบัตรให้ต่อไป (เนื่องจากวุฒิบัตรจะต้องระบุช่วงเวลาที่อบรม/พัฒนา)

4. เอกสารด้านการเงินที่ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ขอให้หน่วยงาน/สถานศึกษาเก็บรักษาไว้ตามระเบียบการเงินฯ หากมีการเรียกขอภายหลังสามารถดำเนินการได้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ชุติญา

นพดล ชาวพรอน
IP: xxx.26.220.218
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ......คณาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์ในโครงการ star of Network ทุกท่าน วันปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว ผมอยู่หนองคายอากาศหนาวเย็น.....ขอพรพระรัตนตรัย....หลวงพ่อพระใส....หลวงพ่อวัดไร่ขิง......พระธาตุองค์พระปฐมเจดีย์อำนวยอวยชัยให้มีความสุขกาย

สุขใจ.....และมีโชคดีทุก ๆๆๆท่านครับ......ผมชาว Star หนองคายจะทำหน้าที่ให้นักเรียนไทยมีความรู้คู่คุณธรรมให้มาก ๆ ครับ

ฝากความคิดถึงชาว Star of Network ทุกทุกท่านครับขอให้มีความสุข

นพดล ชาวพรอน หนองคาย

นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์
IP: xxx.53.74.88
เขียนเมื่อ 

ยน อ.ชุติญา    โรงเรียนอนุบาลพยุห์  ในฐานะเครือข่าย  1 เดียวในจังหวัดศรีสะเกษ

ได้ขยายเครือข่ายร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.และ สพป.ศรีสะเกษเขต 1  จำนวน  80,000  บาท ตลอดจนนิเทศติดตามทบทวนโรงเรียนเครือข่ายเดิมเมื่อ  4-5  ก.พ.54 ที่ห้องประชุมเพชร  และห้องประชุมร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า  200  คน  จาก 100  กว่าโรงเรียน  ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง   และวันเสาร์ที 5 ก.พ.54  ได้ขยายผลร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  โดยกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาปริญญาโท   และ ป.บัณฑิตจำนวนประมาณ   150  คน  ได้รับความสนใจมากและหลายโรงเรียนได้ประสานงานไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนโดยงบประมาณ โรงเรียนนั้นๆออกค่าใช้จ่ายเอง  นับว่าโรงเรียนอนุบาลพยุห์ประสบผลสำเร็จในการนิเทศติดตามและขยายเครือข่ายได้กว่า  150 เคืรอข่ายแต่ชุดที่อบรมเดิม  สอบถามเรื่องวุฒิบัติผ่านการอบรม   แต่ขาดการตรวจสอบจากสถาบันฯเงียบหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  ชึ่งโรงเรียนอนุบาลพยุห์ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เรียบร้อยแล้ว   พร้อมรายชื่อผู้ผ่านการอบรม  พร้อมวิทยากรร่วมจากภายนอก  หรือถ้าสงสัยให้ส่งเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมศูนย์เครือข่ายอนุบาลพยุห์ได้ตลอดเวลายินดีต้อนรับ

 ขอความกรุณาพิจารณาอนุมัติวุฒิบัตรให้ด้วยหรือจะให้ส่งใหม่ก็ยินดีครับ

                                     นายปรเมษฐ์  สีหะวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพยุห์  ศรีสะเกษ

อ.ชุติญา
IP: xxx.77.225.130
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผอ.ปรเมษฐ ที่นับถือ

ดิฉันต้องขออภัยที่เข้ามาตอบช้าไปอย่างมาก เพราะติดภาระกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ จาก ก.ค.ศ. ให้ สคบศ.เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ซึ่งมีจำนวนมากมาย จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายเพื่อไปดำเนินการ ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมงานท่านด้วยค่ะที่ได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงการศึกษา ขอเป็นกำลังใจให้ และขอเรียนว่า ผู้ที่จะขอเป็นเชี่ยวชาญ  ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างและปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายด้วยค่ะ

สำหรับเรื่องการขอวุฒิบัตร ท่านต้องส่งหนังสือราชการที่มีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและให้การรับรองมาด้วยว่าสมควรได้รับวุฒิบัตร ทางเจ้าหน้าที่ สคบศ.ที่รับผิดชอบเรื่องวุฒิบัตรจึงจะดำเนินการออกให้ค่ะ  ถ้าส่งมาพร้อมรายงานคงไม่ได้ค่ะ

อ.ชุติญา

 

อ.ชุติญา
IP: xxx.77.225.131
เขียนเมื่อ 

เรียน ชาว Star of Network ทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขออภัยที่หายไปจาก blog นานมาก แต่ยังไม่ลืมพวกเรานะคะ ยังพูดถึงและคิดถึงเสมอ แต่เนื่องจากทีมงานเรามีภาระกิจของชาติใหญ่หลวงมาก คือ สคบศ.ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก๋ษา ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ซึ่งคาดว่ามีจำนวนมาก ลำพัง สคบศ.ทำเพียงลำพังคงไม่ได้ จำเป็นต้องสร้างเครือข่าย เลยเป็นภาระกิจของทีมที่ต้องวางแผนการทำงานให้รัดกุม เพราะเราต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักด้วย

ตอนนี้ สคบศ.มีโครงการอบรม ซึ่งประกาศทาง net ขอให้ท่านเข้าไปดูถ้าสนใจหลักสูตรไหนก็ให้สมัครมาค่ะ แต่ท่านต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง สคบศ.จะรับผิดชอบ ระหว่างการอบรมทุกอย่าง

อ.ชุติญา

สมสุข
IP: xxx.172.198.187
เขียนเมื่อ 

การอบรมตามโครงการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รุ่น 1 ปี 54 สมัครได้ตรงไหน พรุ่งนี้หมดเวลาแล้ว ต้องการสมัครเข้าอบรมครับ

กรินทร์
IP: xxx.96.90.249
เขียนเมื่อ 

"ฉันคือครูแห่งศตวรรษที่ 21"

สำหรับคุณครูที่สนใจ ร่วมส่งและนำเสนอคลิปวิดีโอแสดงการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เน้น"ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการคัดเลือกต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งแผนการสอนและคลิปวิดีโอ จะได้รับการพัฒนาและถ่ายทำการจัดกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งวิดีโอนั้นจะได้รับการบันทึกอยู่ในคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 และจะได้รับการเผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นกิจกรรมต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและนำไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำคู่มือพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูในฐานะผู้มีบทบาทหลักในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาของประเทศไทย

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อมาที่ผม 02-740-3520 ต่อ 119 หรือ 086-034-9060 ได้ครับ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น