"...การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด  ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล  สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกๆด้าน  สังคมและบ้านเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ..."  พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียน  ณ ศาลาดุสิตดาลัย.  28  กรกฎาคม  2504

        "...การให้การศึกษาแก่คนนี้  เป็นปัญหาของคนทุกคนไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  ต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย  ระหว่างผู้มีความรู้  ผู้มีเจตนาดีต่อสังคมและผู้มีทุนทรัพย์..."   พระบรมราโชวาท   5  มกราคม  2531