วัตถุประสงค์ในครั้งนี้

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนและเชื่อมโยง ประสานการทำงานระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนในระดับฐานราก

ในวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมชมนภา โรงแรมเอส ดี อเวนนิว กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา

หนังสือ

โครงการสัมมนา

แบบตอบรับ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-673529