“เห็ดโคนหรือเห็ดปลวก”    นับเป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยที่สุด  

และมีราคาแพงที่สุดของไทย      หลายคนบอกว่าเห็ดโคนมีรสชาติ

อร่อยระดับโลก   และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  ปัจจุบันนี้เห็ดโคน

ยังไม่สามารถที่จะเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้        จะต้องเก็บจาก

ธรรมชาติและเก็บได้เพียงปีละ  1-2 รุ่น ในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าว

และมีฝนตกลงมาในช่วงฤดูฝน   ถึงแม้ในขณะนี้จะมีการส่งเสริมให้

เกษตรกรเพาะเลี้ยงเห็ดโคนน้อยมากขึ้น   แต่เห็ดโคนน้อย  ยังมีรส

ชาติที่อร่อยสู้เห็ดโคนไม่ได้       
เห็ดโคนมีรสหวาน  มีฤทธิ์เป็นกลาง  ไม่มีพิษ    เป็นยาบำรุง

กำลัง   ช่วยย่อยอาหาร  ละลายเสมหะ  แก้บิด  ลดการอาเจียน    มี

ใช้เป็นตำรับยาดังนี้

       - เสริมการศึกษาโรคเบาหวาน : กินเห็ดโคนเป็นประจำ

       - ไอมีเสมหะมาก  แน่นหน้าอก : เห็ดโคนสด  3-9 กรัม  ต้มรับ

ประทานทั้งน้ำและเนื้อ

       - ร่างกายอ่อนแอ  เบื่ออาหาร  :   นำเห็ดโคนต้มจนสุกกินเป็น

อาหาร

 นอกจากนี้ยังมีวิตามิน  B1, B2  และ C อีกด้วย  มีการทดลอง

ทางเภสัชวิทยา     พบว่าน้ำสกัดเห็ดโคนมีฤทธิ์ต้านเชื้อได้หลายตัว 

เช่น    Staphylococcus  aureus    เชื้อไทฟรอยด์     และ      เชื้อ 

Enterobacteria  และ ถ้าให้คนดื่มน้ำสกัดเห็ดโคน  250 cc.  ไม่พบ

ว่ามีอาการข้างเคียง   ถ้าใช้แอลกอฮอล์และอาซีโตนสกัดสารมีฤทธิ์

จากเห็ดโคน  พบว่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้

ขอขอบคุณ คุณวนิดา ต่วนทอง ที่ให้ข้อมูลคะ