รายงานสด..การประชุมการวิจัย RAR พืชปลอดภัยที่กำแพงเพชร (ภาคบ่าย)

บรรยากาศในภาคบ่าย

        อ่านรายงานในภาคเช้า

 • เริ่มภาคบ่าย เวลา13.00 น. ด้วยการชมวีซีดีบ่มเพาะนวัตกรรม "คนล่าฝัน" ของ อ.ศักดา ทวิชศรี เพื่อสร้างพลังใจในการทำงาน ..... สู้ ๆๆ...

                                      

          หลังจากนั้นเป็นการเล่าแนวทางและประสบการในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  โดย อ.ศักดา  ทวิชศรี สรุปว่าในการทำงาน PAR มีประเด็นต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมนักวิจัย เช่น

 • เริ่มที่การปรับเปลี่ยนแนวคิดของชาวบ้านว่างานนี้เป็นของชาวบ้าน
 • ชุมชนจะต้องมีการปฏิบัติ
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้-วิธีคิดให้แก่ชาวบ้าน (ไม่รอรับอย่างเดียว)
 • เปลี่ยนจากปัญหาเป็นโจทย์วิจัย
 • เติมความรู้บางเรื่องให้กับชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับความรู้เดิมที่มีอยู่
 • ชาวบ้านต้องทำเอง เพราะเป็นเรื่องของเขา เป็นการสร้างปัญญา
 • สร้างความเข้าใจ  และชาวบ้านต้องเริ่มต้น ถ่ายโอนการวิเคราะห์ข้อมูลไปให้ชาวบ้าน

         อ.เกษม  ศรีโยทิน

 • ต้องกำหนดขอบเขตภายใต้ระบบการผลิต
 • ต้องสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัยให้กับทุกฝ่าย

                                       

          สรุปประสบการณ์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยฯ โดย อ.ศักดา ทวิชศรี

 • ถ้าจะหานักวิจัยชุมชน จะมีวิธีการอย่างไร
 • ใครจะมาเป็นนักวิจัยชุมชน                                          
 • หน้าที่ของนักส่งเสริมฯ คือ สร้างให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัย
 • โจทย์...ปัญหา...คือปลอดภัย 
 • การบ้านเราคือว่า เมื่อทำความใจแล้ว  ก็เข้าสู่ชมชนตีโจทย์ และกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้าใจ
 • กระบวนการวิจัย เป็นการเรียนรู้ขั้นสูงสุด  ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืน
 • ต้องเลือกนักวิจัย  เพราะเป็นผู้หาความรู้ให้ชุมชน
 • สร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านทราบว่า  ปัญหาของเขาคืออะไร
 • วิธีที่จะนำเสนอจะใช้วิธีการอย่างไร  ต้องออกแบบอย่างไรให้ชาวบ้านเข้าใจ...
 • ทำการออกแบบวิจัย...................
 • ทีมงานนักวิจัยของสำนักงานเกษตรจังหวัด ต้องเตรียมแผนการสนับสนุนด้านวิชาการ/เทคนิคการวิจัยให้กับนักวิจัยในพื้นที่
   

                                  

          14.45 น.  เป็นการเล่าประสบการณ์ของชาวบ้านที่ทำการวิจัยของตนเอง โดยคุณเสนาะ  ยิ้มสบาย  ซึ่งมีปัญหา "ดินไม่ปลอดภัย" และได้ออกแบบการปฏิบัติ คือ 1) การใช้น้ำหมัก 2) การไถกลบหมัก และ 3) ปลูกพืชหมุนเวียน หลังจากนั้นก็ดำเนินการ หลังจากผ่านไปพบว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลย และพืชที่ปลูกมีความสมบูรณ์มาก

          สรุปโดยคุณศิริวรรณ  หวังดี

 • ทุกคนต้องลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์พื้นที่ของตนเอง
 • ประเด็นของการวิจัย ประเด็นที่จะทำคือเรื่องอะไร
 • บาทบาทของทุกคน ทั้งส่วนกลาง  และภูมิภาคล้วนมีบทบาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของนักส่งเสริม
 • องค์ความรู้ที่ตนเอง(นักส่งเสริมฯ) ค้นพบ....?
 • เครื่องมือในการใช้ในการเรียนรู้ในวันนี้(กระบวนการวิจัย/การสร้างนักวิจัย) ใช้กรณีศึกษา ทั้งที่เป็นบทเรียนจากวีซีดี และการเล่าเรื่องของนักส่งเสริมฯ

          ขอเสนอจากคุณสายัณห์   ปิกวงค์

 • ต้องมีพื้นที่เป้าหมาย  คน  ข้อมูล
 • ค้นหาปัญหา  จนท. ก็ต้องหาโจทย์ ของตนเอง
 • นักวิจัยชุมชน ต้องมีการบ่มเพาะ (แกนนำ)
 • นอกจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวเกษตรกรแล้ว  ก็มีการเติมความรู้จากภายนอก
 • นักส่งเสริมฯ ต้องหาคนเรียนรู้ (เห็นจุ่มพุ่มแล้ว) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย  การใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • เก็บข้อมูล  ข้อค้นพบคืออะไร  และการเขียนรายงานการวิจัย

          สรุปว่าหลังจากวันนี้เราจะกลับไปทำอะไร

                              

          AAR โดยทีมอำเภอคลองลาน โดยคุณอรวรรณ เก่งสนาม และคุณสวัลย์ ขาวทอง

                                       

         เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเย็นมากแล้ว ทีมของอำเภอคลองลาน จึงขอทำ AAR เพียงประเด็นเดียว คือ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นในการจัดกระบวนการในครั้งต่อไป ผลสรุปเป็นดังนี้ครับ

 • ทบทวนข้อมูลในการทำ และการนำเสนอ (ให้ให้แต่ละคนนำเสนอในครั้งต่อไป)
 • ข้อมูลบางส่วนยังล่าช้า และไม่ครบถ้วน (ต้องดำเนินการต่อ)
 • ในการเข้าร่วม  พบว่าในบางเรื่องนักวิจัยยังไม่เข้าใจ (กระบวนการวิจัย : นักส่งเสริมมือใหม่)
 • การปฏิบัติงานในพื้นที่ยังมีบ้างที่สับสนในเรื่องของการดำเนินงาน
 • การปฏิบัติงานต้องมีการบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปแก้ไข
 • ต้องนำข้อมูลไปทบทวนในพื้นที่  (ผลการวิเคราะห์)

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (4)

JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านสิงห์ป่าสัก

 รบกวนถามท่านครับ อ.ศักดา ทวิชศรี ท่านเป็นเพื่อนกับ ท่านอภิชัย จบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน รุ่นเดียวกับ JJ ใช่หรือไม่ครับ

 

วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     ถูกต้องแล้วครับ  ผมเรียนถามอาจารย์ศักดาแล้ว เป็นเพื่อนกับอาจารย์หมอ JJ ด้วยครับ
ปัญญา
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ทำได้งัย...คงเหนื่อยน่าดู
วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
   ทำไปปรับไปครับ...