จากการจัดกิจกรรมแนะแนวชั้น ม.4 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบสูง ส่งงานตรงเวลา มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อย ชอบส่งงานทีเดียวหลาย ๆ ใบงาน แถมมีเพื่อนให้ยืมใบงานของเพื่อนมาส่งก็มี (ใจดี แต่ไม่ถูกเรื่อง ฝึกให้เพื่อนหัดโกหก) เขียนหนังสือจับใจความไม่ได้ ตัวหนังสือต้องเรียกว่าไก่เขี่ย เฮ้อ... น่าสงสารนักเรียนยุคใหม่ ถูกฝึกให้ชินกับแบบตัวเลือก เลยไม่มีทักษะในการเขียนหนังสือ

แต่อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2558 การจัดกิจกรรมแนะแนวก็ยังดำเนินต่อไป พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ทันเหลี่ยมมุมของนักเรียน ซึ่งเริ่มมีมากขึ้น น่าเป็นห่วงเพราะผู้ใหญ่หลายคนทำตัวให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวสาร ครูพันธุ์ใหม่คงต้องตามแก้ไขกันต่อไป

ใบงาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

(อ้างอิงและปรับปรุงจากหนังสือฯของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด,องค์การแพธ)

1.บันทึกข้อมูลและการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล(เล่มเล็กสีฟ้า)
2.แบบทดสอบวัดแววอาชีพ
3.วันใด"ขาดฉัน"แล้วเธอ.....?
4.สถานการณ์ที่ 1
5. นี่แหละ"ตัวฉัน"
6. อดทนแค่ไหน?
7. แบบสำรวจลักษณะนิสัยที่เด่นชัดของตนเอง

<code>           (ยังมีต่อครับ.......)


ตัวอย่างการทำงานใน internet


ใบงานที่ 2
กำหนดให้ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดแววอาชีพ โดยสามารถทำใน internet หรือ ทำที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องแนะแนว(โต๊ะครูประยงค์)แล้วนำข้อมูลมาลงในใบงานที่ 1 ของตนเองครับ
1. คุณลักษณะ/อุปนิสัย/พฤติกรรม...................................................................
2. สาขา/คณะที่ควรเลือกเรียน..........................................................................
3. อาชีพที่เหมาะสม.........................................................................................

<code>     ใบงานที่ 3 <br>

วันใด"ขาดฉัน"แล้วเธอ.....?
1. ผลที่เกิดขึ้นเมื่อโรงเรียนไม่มีการแนะแนว/ครูแนะแนว
1.1 .........................................................................................
1.2 ..........................................................................................
1.3 ..........................................................................................

 1. ผลที่เกิดขึ้นเมื่อโรงเรียนมีการแนะแนว/ครูแนะแนว
  2.1 ……………………………………………………………………………..
  2.2 ………………………………………………………………………………
  2.3 ………………………………………………………………………………

ใบงานที่ 4
สถานการณ์ที่ 1 กรณีตัวอย่างของประยงค์

ประยงค์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง เธอเป็นนักเรียนแผนการเรียนภาษาต่างประเทศ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เธอชอบเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างมาก เธอมักจะใช้เวลาว่างในการเขียนบทความลงในวารสารของโรงเรียนเสมอ ประยงค์ใฝ่ฝันที่จะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ หรือคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เธออยากเป็นนักข่าว แต่ประยงค์ค้นพบตัวเองว่า เธอมักจะประหม่าและกลัวเมื่อครูเรียกเธอไปพูดหน้าชั้น ซึ่งประยงค์ตัวดีว่า สิ่งนี้เป็นอุปสรรคในการเรียนคณะนิเทศศาสตร์ของเธอแน่นอน ดังนั้นประยงค์จึงตัดสินใจไปพบครูแนะแนวในเย็นวันหนึ่ง แล้วเล่าถึงความใฝ่ฝันในอาชีพของเธอให้ครูฟัง ครูแนะแนวถามประยงค์ถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จะเป็นนักข่าว ซึ่งประยงค์ได้ค้นพบว่า คนที่จะเป็นนักข่าวต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความอดทนเข้มแข็ง มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ประยงค์ยอมรับว่า การกล้าพูดกล้าแสดงออกมีอยู่ในตัวเธอน้อยมาก ครูแนะแนวได้ให้กำลังใจ และบอกประยงค์ว่า สิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ ถ้าเราตั้งใจจะฝึกฝน ครูแนะแนวเชิญชวนให้ประยงค์เข้ากลุ่มฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นกลุ่มการให้คำปรึกษาที่งานแนะแนวจัดขึ้นในภาคเรียนนี้ ประยงค์ตัดสินใจเข้าสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในเวลาต่อมา ประยงค์รู้สึกว่าตนเองกล้าออกไปพูดหน้าชั้นมากขึ้น ได้รับคำชมจากครูและเพื่อน ๆ

คำถาม

1. นักเรียนคิดว่าในที่สุดประยงค์จะแก้ไขพฤติกรรมการกล้าพูดกล้าแสดงออกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. นักเรียนคิดว่าในอนาคต ประยงค์จะเลือกอาชีพนักข่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3. ข้อคิดที่ได้จากกรณีตัวอย่างนี้

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................


ใบงานที่ 5

นี่แหละ"ตัวฉัน"
1. ข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………………………ชื่อเล่น คือ……………………………………
2. อุปนิสัย……………………………………………………..มีโรคประจำตัว คือ……………………..
3. มีความสามารถพิเศษ คือ…………………………………………………………………………………………
4. มีข้อ"ดี" คือ…………………………………มีข้อ"เสีย" คือ……………………………………………………………………
5. ตั้งใจจะเรียนต่อในสาขา/คณะ………………………………………………………………………..
6. อาชีพที่ใฝ่ฝัน/สนใจคือ…………………………………………………………….
7. อนาคต ข้าพเจ้าจะ………………………………………………………………………………………..
ใบงานที่ 6
อดทนแค่ไหน?
1. นักเรียนโทรศัพท์หาเพื่อน แต่สายไม่ว่าง นักเรียนจะ…………………………
2. ถ้ามีใครไม่เห็นด้วยกับนักเรียน นักเรียนจะ………………..
3. นักเรียนเคยกระแทกหูโทรศัพท์ใส่เพื่อนคือ……………….หรือคนอื่นๆ คือ………………..
4. หากมีสิ่งใดไม่เป็นไปตามต้องการที่นักเรียนต้องการ นักเรียนจะ…………………………….
5. ถ้านักเรียนหาสิ่งที่ต้องการไม่เจอ นักเรียนจะ………………………………….
6. นักเรียนกำลังรอซื้อสิ่งของที่เคาน์เตอร์ แต่เมื่อถึงเวลาขายไม่มีพนักงานมาทำหน้าที่ นักเรียนจะ…………………
7. นักเรียนเรียนวิชา……………. ครูให้นักเรียนทำ………………..ซึ่งเป็นวิชาที่………………….นักเรียนจะ………………..
8. นักเรียนกำลังดูทีวีอยู่ แม่บอกให้ไปหุงข้าว นักเรียนจะ………………………………….
9. เมื่อน้องถามการบ้าน นักเรียนจะ………………..
10. นักเรียนไปร้านขายสิ่งของ แต่ร้านกำลังจะปิด นักเรียนจะ………………………………….

ใบงานที่ 7

เรื่อง แบบสำรวจลักษณะนิสัยที่เด่นชัดของตนเอง

ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่อง การสำรวจลักษณะนิสัยที่เด่นชัดของตนเอง
แบบสำรวจลักษณะนิสัยที่เด่นชัดของตนเอง

การรู้ลักษณะนิสัย มีผลมากต่อการเลือกอาชีพ ถ้านักเรียนรู้ว่าตนเองมีลักษณะนิสัยอย่างไร นักเรียนจะได้แสวงหาอาชีพที่ตรงกับลักษณะของนักเรียน เช่น ถ้าเรารู้ว่าเราพูดไม่เก่ง ชอบ ทำงานกับตัวเลข เราอาจจะหาอาชีพที่ไม่ต้องพูดมาก เช่น นักบัญชี เป็นต้น

วิธีทำ ให้นักเรียนอ่านลักษณะนิสัยต่อไปนี้ และให้คะแนนลงหลังข้อความ ถ้านักเรียนมองว่านักเรียนมีลักษณะนิสัยนั้น

มากที่สุด.........................1 น้อย................................4

มาก................................2 น้อยที่สุด.........................5

ปานกลาง........................3

คล่องแคล่วว่องไว.................. ชอบให้ผู้อื่นทำตามตน............................

กล้าแสดงออก....................... เชื่องช้า เฉื่อยชา...................................

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์....... ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริง..............................

คิดมาก.................................. อารมณ์อ่อนไหว..............................

มีลักษณะเป็นผู้นำ................. เชื่อถือได้ เป็นที่วางใจคนรอบข้าง...............

มีมนุษยสัมพันธ์..................... ก้าวร้าว โกรธง่าย.................................

ขี้อาย..................................... ควบคุมตนเองได้ดี..............................

ยอมรับผู้อื่นใจกว้าง.............. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง................ขยัน...................................... ขี้เกรงใจ.......................................

ชอบแข่งขัน.......................... มองโลกตามความเป็นจริง.......................

มีความเชื่อมั่นในตนเอง......... ช่วยเหลือผู้อื่น...............................

เคร่งขรึม ค่อนข้างเงียบ........ วิตกกังวลง่าย................................

พูดเก่งช่างเจรจา...................... ฉลาดมีไหวพริบ................................

มีความยืดหยุ่น........................ ปรับตัวง่าย.......................................

ละเอียดรอบคอบ.......................... ไม่มีความกล้า................................

มีความรับผิดชอบ.................... หุนหันพลันแล่น......................................

ชอบความตื่นเต้น หรือผจญภัย......... สนใจใฝ่หาความรู้...............................

เข้ากับผู้อื่นได้ยาก................................

ให้นักเรียนพิจารณาลักษณะนิสัยที่นักเรียนขีดเครื่องหมาย / ในช่องมากที่สุดและพิจารณาเรียงลำดับลักษณะนิสัยที่คิดว่าเป็นลักษณะนิสัยที่เด่นชัดของนักเรียน โดยอันดับที่ 1 เป็นลักษณะนิสัยที่เด่นชัดมากที่สุด รองลงมาเป็นอันดับที่ 2, 3, 4, 5

ลักษณะนิสัยที่เด่นชัดของฉันคือ

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

4...............................................................................................................................

5...............................................................................................................................

ใบงาน 8

เรื่อง แบบประเมินตนเองเพื่อวัดบุคลิกภาพด้านความเชื่อมั่น

ประกอบการจัดกิจกรรมเรื่อง การรู้จักบุคลิกภาพของตนเองด้านความเชื่อมั่น

แบบประเมินตนเองเพื่อวัดบุคลิกภาพด้านความเชื่อมั่น

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ แบบทดสอบนี้ ถามความรู้สึกของนักเรียนถึงสถานการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ถ้านักเรียนประสบกับสถานการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้น นักเรียนจะมีความรู้สึกอย่างไรในสถานการณ์นั้น ๆ

แบบทดสอบจะมีคำถามเป็นข้อ ๆ แต่ละข้อมีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบคือ ก. ข. และ ค. ให้นักเรียนเลือกเอาเพียงข้อเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับความเป็นจริงที่นักเรียนเคยกระทำอยู่เสมอ ๆ หรือที่นักเรียนคิดว่ากระทำจริง ๆ เมื่อนักเรียนประสบเหตุการณ์นั้น เมื่อเลือกได้ข้อใดก็นำไปเขียนลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้ต่างหาก

คำตอบของนักเรียนไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงการสอบวิชาอื่นและไม่นำไปเผยในที่ใดเป็นรายบุคคล จึงขอให้นักเรียนตอบอย่างสบายใจ ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

1. นักเรียนคิดทำของเล่นด้วยตัวของนักเรียนบ้างหรือไม่

ก. เคยบ่อย ๆ

ข. บางครั้งก็เคย

ค. ไม่เคยคิดเลย

2. ขณะทำงานนักเรียนรู้สึกอย่างไร

ก. รู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำ

ข. บางครั้งก็เหนื่อย

ค. อยากทำต่อไปไม่รู้สึกเหนื่อย

3. ถ้านักเรียนกำลังเลี้ยงน้องอยู่แล้วมีเพื่อนชวนไปเที่ยวเล่น นักเรียนจะทำอย่างไร

ก. ไปเที่ยวกับเพื่อน

ข. บางทีอาจจะไป

ค. ไม่ไป

4. ถ้านักเรียนมาโรงเรียนไม่ทันเพราะมัวหยุดเล่นกับเพื่อน ถ้าครูถามนักเรียนจะบอกว่าอย่างไร

ก. บอกว่าแม่ไม่ปลุก

ข. ให้ครูคิดเอง

ค. บอกว่ามัวแวะเล่นกับเพื่อน

5. ขณะคุยกับเพื่อนหรือคนอื่น นักเรียนมองหน้าเขาหรือไม่

ก. ไม่กล้ามอง

ข. ไม่อยากมอง

ค. มองด้วยคุยด้วย

6. ถ้าเพื่อนเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้น นักเรียนจะเป็นได้หรือไม่

ก. เป็นไม่ได้

ข. พยายามเป็นให้ได้

ค. เป็นได้อย่างดี

7. ถ้านักเรียนพบสุนัขบ้า นักเรียนจะทำอย่างไร

ก. ยืนเฉย ๆ

ข. ร้องให้คนช่วย

ค. วิ่งหนี

8. นักเรียนชอบทำงานคนเดียวหรือไม่

ก. ชอบทำงานคนเดียว

ข. บางครั้งก็ชอบ

ค. ชอบทำงานกับเพื่อน

9. นักเรียนเคยช่วยเหลือคนอื่นทำงานหรือไม่

ก. ช่วยทำบ่อย ๆ

ข. ไม่ค่อยได้ช่วย

ค. ไม่ช่วย

10. นักเรียนอยากกลับไปเป็นเด็กเล็ก ๆ อีกหรือไม่

ก. อยากเป็นเด็กอีก

ข. บางครั้งก็อยาก

ค. ไม่อยากเป็นเด็กอีก

11. ตามปกตินักเรียนชอบคิดเรื่องราวต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาหรือไม่

ก. คิดอยู่เสมอ

ข. ไม่ค่อยได้คิด

ค. นาน ๆ จึงจะคิดสักครั้ง

12. เวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนเคยคิดแก้ปัญหานั้น ๆ ได้บ้างหรือไม่

ก. เคยคิดได้บ่อย ๆ

ข. คิดได้เป็นบางครั้ง

ค. ไม่เคยคิดได้เลย

13. นักเรียนคิดว่าควรช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนหรือไม่

ก. ควรให้ภารโรงทำ

ข. นาน ๆ จึงค่อยช่วยสักครั้ง

ค. ช่วยทำทุกครั้งที่มีโอกาส

14. นักเรียนชอบทำงานด้วยตัวเองหรือชอบให้คนอื่นทำให้

ก. ชอบทำเอง

ข. บางครั้งก็ให้คนอื่นทำให้

ค. ชอบให้คนอื่นทำให้

15. เวลานักเรียนคุยกับเพื่อน ๆ นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร

ก. ไม่สนุกเลย

ข. ถ้าอายเพื่อนก็ไม่สนุก

ค. สนุกดี

16. เมื่อครูให้การบ้านมานักเรียนทำอย่างไร

ก. ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

ข. ไว้ลอกเพื่อนที่โรงเรียน

ค. ไม่ต้องทำ

17. นักเรียนอยากเลิกเรียน (ออกจากโรงเรียน) หรือไม่

ก. อยากเลิก

ข. บางครั้งก็อยากเลิก

ค. ไม่อยากเลิก

18. ขณะอยู่ในห้องเรียน นักเรียนปฏิบัติอย่างไร

ก. ถามครูทุกครั้งที่ไม่เข้าใจ

ข. ไม่ค่อยกล้าถามครู

ค. ไม่กล้าถามครู

19. เวลากระทำสิ่งต่าง ๆ นักเรียนคิดว่าอย่างไร

ก. คิดว่าต้องทำให้สำเร็จ

ข. บางครั้งคิดว่าจะทำให้สำเร็จ

ค. ไม่คิดอะไร

20. ตามปกตินักเรียนเป็นคนอย่างไร

ก. เปิดเผยไม่อ้อมค้อม

ข. บางครั้งก็เปิดเผย

ค. ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นอย่างไร

21. เวลาเล่นกีฬานักเรียนคิดอย่างไร

ก. คิดแกล้งเพื่อนเพื่อให้ชนะ

ข. อาจจะแกล้งเพื่อนบ้างบางครั้ง

ค. ไม่พยายามเอาเปรียบเพื่อน

22. นักเรียนรู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องเข้าใจนักเรียนดี หรือไม่

ก. รู้สึกว่าเข้าใจดี

ข. รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจนัก

ค. รู้สึกว่าไม่เข้าใจนักเรียนเลย

23. เวลาทำเลข นักเรียนชอบคิดเอง หรือทำตามที่ครูทำให้ดู

ก. ทำตามครูถูกที่สุด

ข. บางครั้งก็คิดเอง

ค. มักคิดวิธีทำเอาเอง


(ยังมีต่อนะครับ...........)