"ตัวช่วย" (enablers) ต่อการเรียนรู้ขององค์กรได้แก่
- โครงสร้างองค์กรที่แบน  กระจายอำนาจ
- ระบบสารสนเทศที่ช่วยให้มี feedback ต่อ performance ขององค์กรภาพรวมและของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร
- กลไกที่ช่วยทำให้แนวทางการจัดการองค์กรได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และมีโอกาสทดลองรูปแบบ/แนวทางการจัดการใหม่ ๆ
- การวัด performance ขององค์กร
- ระบบแรงจูงใจที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร
- มีระบบคุณค่าที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ขององค์กร เช่น total quality,  continuous learning,  excellence,  ความเปิดเผย,  การเรียนรู้ข้ามพรมแดนหน่วยงาน  เป็นต้น

Ref. Chris Argyris. On Organizational Learning (2nd Ed.). Oxford : Blackwell 1999;6

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (1)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (2)  

องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (3)   องค์กร (ไม่) เรียนรู้ (4)

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49