ความก้าวหน้าของ รพ.แม่พริก

นำความรู้เรื่องการดูแลเท้าจาก รพ.เทพธารินทร์ไปใช้

เมื่อกลับจากฉะเชิงเทรามาถึงที่ทำงาน ดิฉันดีใจมากที่เห็นจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ เป็นแบบสอบถามที่ทีมงานเครือข่ายส่งไปถามข่าวคราวความคืบหน้าของสมาชิกแต่ละแห่ง คุณลำดวน ผลดี หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.แม่พริก เขียนเล่ามาว่าหลังจากเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ครั้งที่ ๒ แล้ว ได้มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานดังนี้

“โรงพยาบาลแม่พริก เป็น รพช.ขนาด ๓๐ เตียง มีผู้ป่วยเบาหวาน ๓๗๗ คน (ในปี ๒๕๔๙) ได้ดำเนินการปรับทีมสุขภาพใหม่ โดยทำเป็นรูปแบบทั้งอำเภอ และมี สอ.รับผิดชอบ ๖ แห่ง ทาง รพ.ได้ปรับการดูแลผู้ป่วยใหม่ เนื่องจากลดความแออัดใน รพ. ปัญหาผู้ป่วยขาดนัด จึงได้ลงสู่ชุมชน โดยในเขต รพ.ลงหมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น ๓ โซน และมีทีมสหสาขาวิชาชีพลงครบในทุกวันพฤหัสฯ โดยเวียนไปตามโซนต่างๆ ๓ โซน มีการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน โดยเข้าค่าย ๑ วัน และหลังจากนั้นประเมินดู FBS โดยดูจากระดับสี สีแดง > ๑๘๐ mg% สีเหลือง ๑๔๐-๑๘๐ mg% สีเขียว <๑๔๐ mg% ซึ่งผลปรากฏว่าสีแดงและสีเหลืองลดลง สีเขียวเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ในปี ๒๕๔๙ นี้ วางแผนให้ผู้ป่วยเจาะเลือดด้วยตนเองและสามารถแปลผลได้ และปรับให้มีพยาบาลดูแลประจำครอบครัวเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน HT สามารถช่วยเหลือในการดูแลตนเองให้มีภาวะน้ำตาลดีขึ้น นอกจากนี้เพิ่มการตรวจตา ไต ผู้ป่วยทุกราย”

สำหรับคำถามเรื่องการนำความรู้จากตลาดนัดไปใช้ คุณลำดวนแจ้งว่าได้นำความรู้เรื่องการดูแลเท้าจาก รพ.เทพธารินทร์ไปใช้ในการทำงานกับผู้ป่วยเบาหวาน

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)