thecityedu
ดร. ธนสาร บัลลังก์ปัทมา

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่


การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นจะช่วยให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                     ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

ผู้รายงาน      นายธนสาร   บัลลังก์ปัทมา

ปีที่รายงาน   2552

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์   มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) สร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/5  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล    ปีการศึกษา  2551  จำนวน  38  คน ที่ได้มาโดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  1 ชุด จำนวน  8  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  8  แผน  เวลา  16  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t test Dependent)

                ผลการวิจัยพบว่า

1.หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

2.ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยคะแนนหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่  

3.ผลการแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพุทธมณฑลเมืองน่าอยู่    นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

 

                                                                                                                                                    ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา

ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่

 http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/200941145102.pdf
ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ได้ที่http://www.psmschool.ac.th/News/images_upload/200941145103.pdf

หมายเลขบันทึก: 252488เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2009 07:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 12:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี