พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

พระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   ครั้งที่ 6   จังหวัดชลบุรี  เมื่อปี พ.ศ.2511 ตรัสว่า

การลูกเสือมีส่วนสำคัญยิ่งในการ สร้างความ มั่นคงของบ้านเมืองเพราะเป็นงานที่มุ่งจะสร้างคนให้ดีและสร้างสังคมให้เรียบร้อยเป็นปึกแผ่น การฝึกหัดอบรมตามแบบอย่างอันถูกต้อง  ครบถ้วนของลูกเสือนั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะทำให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ รู้จักใช้ความรู้ มีความคิด และมีวินัยที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและของผู้อื่นได้โดยแท้จริง ผู้ใดก็ตามที่น้อมนำเอาวิธีการของลูกเสือ ไปใช้ในกิจการงานอื่นๆ ย่อมจะได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางออกไปด้วยกันทั้งนั้น เพราะการงานต่าง ๆ จะมีประ สิทธิภาพ

ขอน้อมเกล้า ฯ พระบรมราโชวาท มาสารต่อพระราชประสงค์ที่ พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลูกเสือโลก ที่กล่าวว่า การลูกเสือมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  

    Lord    Baden   Powell   (  B. P. ) กล่าวว่า     จุดมุ่งหมาย ของลูกเสือ คือ  การศึกษาเรื่อง  อุดมคติอันสูงสุด  การรู้จักพึ่งตนเอง   ความสำนึกต่อหน้าที่   ความสุขุมคัมภีรภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง และความเคารพผู้อื่น  ซึ่งการลูกเสือมีลักษณะไม่เหมือนใครก็ด้วยเรื่องและวิธีการของการพัฒนาอุปนิสัย ( Character ) สำหรับลูกเสือ อีกทั้งกิจการเนตรนารี ก็มีความเจริญก้าวหน้าสมควรบัญญัติให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ”