รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ


ชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์

บทคัดย่อ

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย  โดยประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนอนุบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน  306  คน   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน  43  คน  ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random  Sampling)  และแบ่งกลุ่มทดลองดังนี้  ในการทดลองครั้งที่  1  จำนวน  3  คน  การทดลองครั้งที่  2  จำนวน  10  คน  การทดลองครั้งที่  3  จำนวน  30  คน

ผลการศึกษาจากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์  80/80  พบว่า  ชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ภาพรวมของชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการทดลองทั้ง  3  ครั้งชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้  จากการเปรียบเทียบการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  พบว่า การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  และจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  พบว่า   นักเรียนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด  (  =  4.85)  โดยทุกข้อมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด 

หมายเลขบันทึก: 250076เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2009 09:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 พฤษภาคม 2012 04:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ดีจังครับ

มีบุคลากรที่ใส่ใจในการพัฒนาการศึกษาอย่างนี้

เด็กตราดก็ไม่กลัวใคร (ทางการศึกษา)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี