บทคัดย่อ

 

       ชื่อเรื่อง                         การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                          เรื่องการคูณ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                 

      ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า         นางสุพิชญา  แท่นยั้ง

           ครู วิทยฐานะชำนาญการ    โรงเรียนอนุบาลตราด

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

 

  วัตถุประสงค์ของการศึกษา

            1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

                    2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตราด

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

                     3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตราด 

  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตราด ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ

 

สมมติฐานในการศึกษา

                    1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนอนุบาลตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุบาลตราด  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

                    3.  ความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตราดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ อยู่ในระดับมาก

 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา     

                    1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น จำนวน 4 ชุด ใช้เวลา 18 ชั่วโมง

                   2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 40 ข้อ            

            3.  ความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนอนุบาลตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ

 

 วิธีการศึกษา   

                    1.  ผู้ศึกษาให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลประเมินผลก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของผู้เรียน จากนั้น 

 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ  เมื่อจบกระบวนการผู้ศึกษาให้ผู้เรียน

 แบบทดสอบวัดผลประเมินผลหลังเรียน 

                   2.  เมื่อสิ้นสุดการศึกษา  ผู้ศึกษานำผลการศึกษามาวิเคราะห์  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ และศึกษา

 ความคิด เห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด

 ที่มีต่อ แบบฝึก ทักษะคณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ 

                               

สรุปผลการศึกษา

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.92 / 85.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80

                    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตราด

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 ที่ระดับ .05

                       3.  ความคิดเห็นของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตราด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน เรื่องการคูณ   อยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94