สำนักงานสำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด

เช่น จดหมายเวียน  หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก  การสร้างระบบที่ใช้

ในการประมวลข่าวข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่เป็นตัวเลข รูปภาพข้อความ และเสียงที่มีระบบเป็นรูปแบบสามารถเก็บและเรียกมาใช้งานได้ตามต้องการ การบริหารข้อมูลข่าวสารสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยที่สำคัญต่อระบบสำนักงานอัตโนมัติคือ ระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม ซึ่งเป็นการสื่อสารเชื่อมต่อในการรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้น

การได้เปรียบเสียเปรียบจึงวัดกันที่ใครมีข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาตัดสินใจได้ดีกว่า ถูกต้องกว่า  ทันสมัยกว่าและรวดเร็วกว่า  ลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการ แต่เพิ่มปริมาณงานบริการ

หรือผลผลิต ส่งผลให้จำนวนบุคลากรหรือกำลังแรงงานในการควบคุมหรือดำเนินการลดลง ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจการทำงาน และภาระการทำงานของบุคลากรลดลง