ยุทธศาสตร์และแนวคิดการจัดการสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์และแนวคิดการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ในการนำพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ

1. การกำหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ที่ต้องการบรรลุ

2.วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) จะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ

1) กลวิธีการปฏิบัติ หรือมาตรการ (Strategy) เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุจุดหมาย (Ends) ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) แผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เป็นการกำหนดแนวทางการกระทำที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประเด็นในการเขียนที่ชัดเจน ครอบคลุม และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

3. ทรัพยากร (Resources) และค่าใช้จ่าย (Cost)

4. การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation)

5. การประเมินผลแผน (Evaluation)

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

แนวคิดในการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศเป็นการจัดการโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบข้อมูล เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติ สิ่งที่ผู้บริหารต้องการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานของตนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ การมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเอื้อต่อการนำมาประเมินในขั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไปที่ผ่านมา ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับได้พยายามให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญต่อการตัดสินใจ และ การวางแผนการศึกษาแต่คงไม่สามารถปฏิเสธว่าอุปสรรคต่อการดำเนินการคือ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ความหลากหลายและปริมาณ ข้อมูลที่มีมากยิ่งไปกว่านั้นการนำข้อมูลที่ได้มาเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการที่ต้องใช้เวลาและต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันความผิดพลาด ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่ผู้ตอบตอบในแบบสอบถามขอข้อมูล นับเป็นข้อมูลตายไม่สามารถนำมาประมวลผลต่อได้จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาให้เป็น ข้อมูลดิจิตอล (Digital data)การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและอาจมีข้อผิดพลาดในการถ่ายข้อมูลได้ ดังนั้น กว่าที่จะประมูลผลข้อมูลและออกเป็นรายงานได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและมักไม่ทันต่อการนำไปใช้วางแผนหรือปรับการดำเนินการ

ดังนั้นการบริหารจึงต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอย่างมีระบบ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนี้เพราะข้อมูลในลักษณะดังกล่าวทำให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน และประเด็นที่ต้องนำมาวางแผนเพื่อพัฒนา ในการบริหารงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนการนำนวัตกรรมและสารสนเทศเข้ามาใช้ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและเตรียมตัวในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้ประสานสอดคล้องกันการเตรียมงบประมาณรองรับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมคนที่จะดูแลระบบงานใหม่เพื่อให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้สิ่งสำคัญที่จะละเลยไม่ได้ก็คือ ผู้เกี่ยวข้องที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จำเป็นต้องได้รับทราบ และทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

2. การพัฒนาหรือจัดหาระบบเทคโนโลยีที่ต้องการนำเข้ามาใช้จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยมีการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกด้วยวิธีการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาและต้องให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ระบบที่ดีที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

3. การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการมากเนื่องจากระบบงานด้านเทคโนโลยีมีองค์ประกอบจำนวนมากทั้ง Hardware,Software, และApplicationองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องจัดหาให้สอดคล้องกัน

4.การพัฒนาบุคลากรการจัดการสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องพัฒนาให้มีความรู้และสามารถทำงานตามข้อกำหนดของการใช้เทคโนโลยีได้อย่างครบถ้วน

5.การติดตามประเมินผลระบบงานบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควรมีการประเมินผลอย่างน้อย2 ส่วน ด้วยกันส่วนแรกต้องประเมินผลงานที่กำหนดไว้ในแผนงาน เช่น ความสามารถให้บริการตามเป้าหมายการนำเสนอรายงานตามกำหนดเวลาส่วนที่สองคือ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อสะท้อนให้เห็นสถานภาพของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในด้านความรวดเร็วความแม่นยำถูกต้องและความสะดวกในการใช้ระบบงานการติดตามประเมินผลควรจะมีระยะเวลากำหนดไว้ตลอดช่วงเวลาในแต่ละปีหากพบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะที่ควรแก่การแก้ไขปรับปรุงก็ควรพิจารณาและปรับปรุงให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#ยุทธศาสตร์#แนวคิด

หมายเลขบันทึก: 245627, เขียน: 01 Mar 2009 @ 08:19 (), แก้ไข: 07 Dec 2016 @ 01:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
IP: xxx.19.66.92
เขียนเมื่อ 

ฉันสนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อ่านแล้วได้ความรู้ดี ขอบคุณมากค่ะ