คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับ โครงการสหเวชสร้างสุข Happy Heart โอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการ

มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการสหเวชสร้างสุข Happy Heart

สิ้นปีงบประมาณของทุกปี (เดือนตุลาคม)  หน่วยพัสดุตรวจสอบครุภัณฑ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  เพื่อรายงานคณะและรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป  ซึ่งในปีนี้เอง  สำนักงานเลขานุการคณะ  ได้ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการสหเวชสร้างสุข  Happy  Heart น้ำใจงาม   มีน้ำใจ  เอื้ออาทรต่อกันและกัน  โอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานราชการ  ปีงบประมาณ  2551  โดยมีโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  3  โรงเรียนขอความอนุเคราะห์เครืองคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ผล  มีการรับมอบดังนี้

เพื่อให้น้องๆ ได้ใช้พัฒนาความรู้  ทักษะต่อไป  พี่ชาวคณะสหเวชศาสตร์รู้สึกอิ่มบุญที่ได้เครื่องมือที่จะนำความรู้มาให้น้องๆ   ..

วันที่  17  กุมภาพันธ์   2552  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก
รองศาสตราจารย์มาลินี    ธนารุณ  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มอบให้อาจารย์วิญญู   ดวงมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่  20  กุมภาพันธ์   2552  โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม   อ.พรหมพิราม   จ.พิษณุโลก
ดร.ศิริลักษณ์   ธีระภูธร   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มอบให้ท่านอาจารย์นิมิตร   เดชสกุลรัตน์ 
วันที่  23   กุมภาพันธ์  2552  โรงเรียนบานห้วยพลู  อ.วังทอง   จ.พิษณุโลก
รองศาสตาจารย์มาลินี   ธนารุณ  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รับมอบ  ให้ท่านอาจารย์วิลาวรรณ   เทียนว่าง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากขวัญ