แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว การรู้จักและเข้าใจตนเอง

วิธีการรู้จักและเข้าใจตนเอง

 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว                                           ช่วงชั้นที่ 4 (ม.5)                                                      ภาคเรียนที่ 1

ชื่อกิจกรรม           การพัฒนาตนเองอย่างมีคุณค่า                        

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1            เรื่อง     วิธีการรู้จักและเข้าใจตนเอง                                           เวลา 1 ชั่วโมง  
มาตรฐานที่ 1  รู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
มาตรฐานที่  4  มีความสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข    

สาระสำคัญ

                องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนการตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย  การเห็นคุณค่าในตนเอง การมีข้อมูลได้อาชีพ ด้านการศึกษา อย่างรู้เท่าทันข้อมูล

การเห็นคุณค่าในตนเอง ( Self  Esteem) เป็นสภาวะจิตของบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตนเอง ว่ามีความสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายในชีวิต จนประสบความสำเร็จและพบความสุขใจ (Nathaniel Brandon)

                การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ต้องเริ่มขั้นตอนการรู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถมองเห็นภาพความเป็นตัวเองและยอมรับในความเป็นตัวเองสามารถพัฒนาตนเอง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                นักเรียนสามารถค้นหาตนเอง ทำความเข้าใจกับความต้องการของตนเองเองได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.       นักเรียนทราบระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง

2.       นักเรียนรู้เข้าใจวิธีการค้นหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง

3.       นักเรียนมีทักษะในการตระหนักรู้สภาพอารมณ์ พฤติกรรม ความรูสึก ความคิดของตนเอง

สาระการเรียนรู้

                วิธีการค้นหาและทำความเข้าใจในความเป็นตัวตนของตนเอง ได้แก่ การสำรวจข้อมูลส่วนตัวของตนเอง โดยการทบทวนและตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติของตนเอง การสำรวจพฤติกรรมการกระทำ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็นหรือการใช้เครื่องมือทารจิตวิทยา  ซึ่งได้แก่ การสัมภาษณ์  แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบทดสอบ ฯลฯ

 

 

 

กระบวนการจัดกิจกรรม

ขั้นนำ      

1.       ครูทบทวนกำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวตามความต้องการของนักเรียนที่สังเคราะห์จากสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน

2.       ครูอธิบายองค์ประกอบสำคัญของ การพัฒนาศักยภาพการวางแผนการตัดสินใจเลือกอาชีพและการศึกษาต่อ

ขั้นดำเนินกิจกรรม

3.       ครูอธิบายความหมายและองค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเอง

4.       ให้นักเรียนทำแบบประเมิน การเห็นคุณค่าในตนเอง  และให้นักเรียนตรวจด้วยตนเอง

5.       ครูอธิบายวิธีการรู้จัก เข้าใจตนเอง และสาธิตการใช้ทักษะการตั้งคำถามและทบทวน

6.        ให้นักเรียนฝึกใช้ทักษะการตั้งคำถามและทบทวนเกี่ยวกับตนเอง ท้ายใบความรู้ ค้นหา เข้าใจ ตนเอง

7.       ครูอธิบายวิธีการรู้จัก เข้าใจตนเอง และสาธิตการสำรวจสภาวะจิต ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม

8.       ให้นักเรียนฝึกใช้การสำรวจสภาพจิต ตามใบงาน บันทึกของฉัน

ขั้นที่ 1  วาดรูปวงกลม แบ่งวงกลมออกเป็นสี่ส่วน

ขั้นที่  2  สำรวจปฏิกิริยา (ความรู้สึก, ความคิดเห็นหรือพฤติกรรม) ของตนเองที่เกิดขึ้น 

              เขียนคำที่สามารถ อธิบายปฏิกิริยาของตนเองไว้ในแต่ละช่วงของวงกลม

ขั้นที่ 3  เลือกคำตอบจากวงกลมขึ้นมา 1 คำ และอธิบายเกี่ยวกับคำที่เลือกเป็นรูป  

             ประโยค 2 ประโยค

ขั้นสรุป

9.       สุ่มนักเรียนอาสาสมัครจำนวน 2-3 คน ออกมานำเสนอ บันทึกของฉัน หน้าชั้นเรียน

10.  สุ่มนักเรียน 2-3 คน  สรุปสาระที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

11.  ให้นักเรียนสำรวจความรู้สึก  ความคิด พฤติกรรม และสาระที่ได้รับจากกิจกรรมนี้

       กับก่อนการจัดกิจกรรม ว่านักเรียนได้สาระอะไรบ้างเขียนลงในส่วนบันทึกหลังจัด 

       กิจกรรม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1  วาดรูปวงกลม แบ่งวงกลมออกเป็นสี่ส่วน

ขั้นที่  2  สำรวจปฏิกิริยา (ความรู้สึก, ความคิดเห็นหรือพฤติกรรม) ของตนเองที่เกิดขึ้น 

และเขียนคำที่สามารถ อธิบายปฏิกิริยาของตนเองไว้ในแต่ละช่วงของวงกลม

ขั้นที่ 3  เลือกคำตอบจากวงกลมขึ้นมา 1 คำ และอธิบายเกี่ยวกับคำที่เลือกเป็น

             รูปประโยค 2 ประโยค

                           ขั้นที่ 4  เปรียบเทียบปฏิกิริยาของนักเรียนก่อนและหลังเรียน

                          ขั้นที่ 5  ให้นักเรียนแต่งประโยคในข้อที่ 2 ของบันทึกหลังเรียนให้สมบูรณ์

 

 

 

การประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

ตรวจใบงาน

 

-ท้ายใบความรู้ ค้นหา เข้าใจตนเอง

-ใบงาน บันทึกของฉัน

-บันทึกหลังเรียน ในใบงาน

นักเรียนสามารถสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับตนเองได้อย่างสัมพันธ์กับสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในใบงาน

นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู้

1.       ใบความรู้ ค้นหาเข้าใจตนเอง

2.       ใบงาน บันทึกของฉัน

แหล่งการเรียนรู้

                -

บันทึกผลการจัดกิจกรรม

                จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายที่ได้เขียนบันทึกหลังเรียน และรู้สึกว่าตนเองมีสมาธิ

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนการเลือกอาชีพและศึกษาต่อ

คำสำคัญ (Tags)#แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว#วิธีการรู้จักเข้าใจตนเอง

หมายเลขบันทึก: 244924, เขียน: 26 Feb 2009 @ 13:27 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:48 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

น.ส.จันทรัตน์ จำปากลาย
IP: xxx.29.33.202
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู

ตอนนี้หนูกำลังจะออกฝึกสอนวิชาแนะแนว แต่มีปัญหาในเรื่องของการเตรียมแผน ทำไม่ค่อยถูก อยากได้ตัวอย่างแผนกิจกรรมแนะแนวจากคุณครูค่ะ (ม.4 ม.5) ขอบคุณค่ะ