โครงการ ศบกต.ท่าเรือ 52 ตอนที่ 1

หมูแอน
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว (รั่วกินได้)

ปัจจุบันราคาผลผลิตทางการเกษตรในท้องตลาดมีราคาแพง  เนื่องจากปัจจัยในการผลิตมีราคาสูง  ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าเรือ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ  ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี 2548  เป็นต้นมา  การเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินการในครัวเรือนเป็นลำดับแรก  การปลูกผักสวนครัวก็เช่นเดียวกัน  สามารถลดต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้และสามารถนำที่เหลือใช้ไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย  จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของหลักการและเหตุผลของ  โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว (รั่วกินได้)  ที่ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าเรือได้นำเสนอ อบต.ท่าเรือ  และได้รับงบประมาณให้ดำเนินการโครงการในปี 2552  เป็นเงิน 43,825 บาท  โดยมีบุคคลเป้าหมาย 300 ครัวเรือน (จากเกษตรกร 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 50 ครัวเรือน) และได้ดำเนินการโครงการโดยการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเปิดรับสมัครเกษตรกร  (ทุกเรื่องต้องผ่านคณะกรรมการศูนย์ ฯ) และจัดหาปัจจัยการผลิตแจกจ่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  โดยจะได้รับเมล็ดพันธุ์ครัวเรือนละ 2 ซอง และปุ๋ยชีวภาพ ครัวเรือนละ 10 กิโลกรัม เป็นการเริ่มต้นเพื่อจะสานต่อในโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพง จำนวน 60 ตัน (จะรายงานผลในครั้งหน้า)  รายละเอียด  ดังนี้

1.  ค่าเมล็ดแตงกวา  จำนวน  100  ซอง ๆ ละ  20  บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท

2.  ค่าเมล็ดมะเขือเปราะ  จำนวน  100  ซอง ๆ ละ  20  บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท

3.  ค่าเมล็ดแพง  จำนวน  100  ซอง ๆ ละ  20  บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท

4.  ค่าเมล็ดบวบ  จำนวน  100  ซอง ๆ ละ  20  บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท

5.  ค่าเมล็ดพริก  จำนวน  100  ซอง ๆ ละ  20  บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท

6.  ค่าเมล็ดถั่วพรู  จำนวน  100  ซอง ๆ ละ  20  บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท

7.  ค่าปุ๋ยชีวภาพ  จำนวน  3,000  กิโลกรัม ๆละ  10  บาท  เป็นเงิน  30,000  บาท

8.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  เป็นเงิน  1,825  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  43,825  บาท

 

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าเรือ
ขอเชิญเกษตรกรชาวท่าเรือ
สมัครเข้าร่วม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  2552
สนใจ  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ม.1 นายวิมล  สุขเจริญ    ม.2 นายสุรินทร์  ถึงเจริญ    ม.3  ผู้ใหญ่พรเทพ  ชัยยศ
ม.4  สมาชิก อบต.นายพัฒนา  มะลิวัลย์    ม.5 ผู้ช่วยสุรินทร์  กระมุท
ม.6  นายอารมณ์  พุฒทอง 
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่  เกษตรตำบลท่าเรือ 089 588 7466
ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง 15  มีนาคม  2552

  

ตัวอยางใบสมัคร 

                                                                                                                                            เลขที่……….. <p style="TEXT-ALIGN: center"></p> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center">  </h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center">แบบใบสมัครเกษตรกร</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center">โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ปี 2552</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center">ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลท่าเรือ</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center">ตำบลท่าเรือ  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center"> </h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center">                                                                            วันที่……………..เดือน……………………..พ.ศ……………. </h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                                ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว…………………………..นามสกุล…………………………..อายุ……………..ปี</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ *************</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">อยู่บ้านเลขที่………………………….หมู่ที่……………………ตำบล………………………….อำเภอ……………………………………</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์/มือถือ…………………………………</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                                ขอสมัครเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                1……………………………………………………………………………………….</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                2. ……………………………………………………………………………………….</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                3. ……………………………………………………………………………………….</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                4. ……………………………………………………………………………………….</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                5. ……………………………………………………………………………………….</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ  </h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                                                                                                                ลงชื่อ……………………………………………ผู้สมัคร</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                                                                                                                          (…………………………………………..) </h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></h1> <h1 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                                                                ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับสมัคร</h1> <h1 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                                                                         (……………………………………….)</h1> <h1 class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                                                                                                                ตำแหน่งกรรมการศูนย์ ฯ หมู่ที่…………..</h1> <h1 class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                                                                                                                </h1> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right"> พบกันครั้งหน้าพร้อมรูปกิจกรรม และอีก 3 โครงการนะค่ะ </p> <h1 class="O" style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">  </h1>

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#อบต.#ผักสวนครัว#ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 243743, เขียน: 21 Feb 2009 @ 20:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

หวัดดีครับ

  • สมัครด้วยได้ป่าว