งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2
สคส.ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  กรุงเทพฯ วันที่  1-2 ธันวาคม 2548  งานมหกรรมฯนี้จัดขึ้นเพื่อ  เป็นเวทีให้ภาคีที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย จากภาคประชาสังคม              ภาคราชการ/องค์กร  และภาคเอกชน มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ทำให้เกิดการขับเคลื่อนขบวนการจัดการความรู้ของสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมเรียนรู้ โดย ศ.นพ.ประเวศ วสี ให้เกียรติกล่าวปาถกฐาเรื่อง “การจัดการความรู้:  กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์  สู่ศักยภาพ  เสรีภาพ  และ ความสุข”   ในงานมี“นิทรรศการ” พร้อม  “KM Tour” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นักจัดการความรู้ “ตัวจริง”จำนวน 30 บูธ    “กิจกรรม 4 ห้องย่อย”  อาทิ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของ ภาคประชาสังคม ภาคราชการ ภาคเอกชน และห้อง “สถานการณ์จำลองกระบวนการ KM”   และที่พลาดไม่ได้   กิจกรรม “คลีนิกให้คำปรึกษา” อาทิ  คลีนิก “KM Thesis” สำหรับท่านที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการความรู้  คลีนิก“Blogger” สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้การใช้ Weblog จะมีการสาธิตแบบง่ายๆ ให้ท่านสามารถเรียนรู้และสามารถสมัครสมาชิกได้เองในงาน และคลินิก“Faci Service” สำหรับท่านที่รับบท “คุณอำนวย” ที่ต้องการคำปรึกษา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.kmi.or.th (กิจกรรมในห้องย่อย รับจำนวนจำกัด)