เกาะเกร็ดในวันสงกรานต์

ความเข้มแข็งของชุมชน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในวันสงกรานต์ถือโอกาสเข้ากรุงเทพมหานคร  สวนกระแสกับชาวอีสานมีโอกาสไปเที่ยวเกาะเกร็ด พบว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนชาวมอญที่ตั้งรกรากอยู่เป็นเวลานานมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นของตนเองและกลมกลืนกับเมืองหลวงได้เป็นอย่างดี  สิ่งที่เป็นจุดเด่น คือ เครื่องปั้นดินเผา  อาหารแบบชาวมอญ  และขนม  สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงกับอีกหลายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  เครื่องปั้นดินเผา กับกาแฟ  เครื่องปั้นดินเผากับไอศครีม  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี  เกาะเกร็ดมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายอย่าง  หากสามารถจัดการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและปลอดจากภัยคุกคามจากวัฒนธรรมเมืองหลวง  จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี  มีข้อสังเกตว่าควรเติมเรื่องราว และจัดการเรื่องสาธารณูปโภค และสุขาภิบาลก่อนระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะดีมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)