หลังจากกลับมาจาก มอ. ท่านผอ.กองการเจ้าหน้าที่สนใจเรื่อง KM มาก เลยระดมทีมกองการเจ้าหน้าที่และจากคณะจัดเวทีสัมมนาเรื่อง "การจัดการความรู้ในองค์กร" ในวันนี้ โดยเชิญ รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์  เปิดประเด็น  หลังจากนั้นจะฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการระดมทีมเพื่อการนี้ต่อไป  ชุมชนการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานหน้างานทุกวัน  หากแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วจะไม่ทำผิดซ้ำอีกและจะช่วยปรับปรุงตนเอง  งานและองค์กรได้เป็นอย่างดี