เช้าวันนี้  18  เมษายน 2549 กองการเจ้าหน้าที่  มข. ได้ จัดสัมมนา โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ดี (BEST PRACTICE SHARING เพื่อให้บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล หรือผู้ที่ปฎิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ และสังกัดคณะ/หน่วยงาน ได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการในการแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ดี  ซึงกองการเจ้าหน้าที่  วิทยากร คือ ท่านรองศาสตราจารย์ลำปาง  แม่นมาตย์  กจ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานในครั้งนี้ จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง