นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักการและแนวคิดของสื่อฯ ตามหลักสูตร

 • เน้นสื่อเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
 • ครู/ผู้เรียน สามารถจัดทำ/พัฒนาสื่อขึ้นเอง
 • รูปแบบของสื่อมีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และศักยภาพของผู้เรียน

รูปแบบของสื่อการเรียนรู้

 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • สื่อเทคโนโลยี
 • ธรรมชาติ
 • บุคคล
 • กระบวนการ/กิจกรรม
 • ฯลฯ

เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้

 • บ้าน
 • สถาบันการศึกษา
 • ศาสนสถาน
 • สถานประกอบการ
 • อินเทอร์เน็ต
 • ฯลฯ

นโยบายการผลิต พัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู้

 • ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น และทุกชั้นปี
 • ส่งเสริมสนับสนนให้สถานศึกษามีและใช้สื่อฯ ที่มีคณภาพในกระบวนการเรียนการสอน

แนวดำเนินการตามนโยบายสื่อฯ

 1. ด้านการผลิต/พัฒนาสื่อฯ
  - ใครเป็นผู้ผลิต
  - ผลิตอะไรได้บ้าง
  - ผลิตอย่างไร
 2. ด้านการประเมิน
  - ประเมินอะไร
  - ประเมินอย่างไร
  - หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ประเมิน
 3. ด้านการเลือกและใช้สื่อ
  - มีแนวปฏิบัติในการเลือกและใช้สื่ออย่างไร

ใครเป็นผู้ผลิต

 1. ระดับชาติ
  - กระทรวงศึกษาธิการ
  - เอกชน
 2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 3. ระดับสถานศึกษา

ผลิตอะไรบ้าง ผลิตอย่างไร

ผลิตสื่อฯ ทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ทุกชั้นปี ตามเกณฑ์คุณภาพสื่อฯ การเรียนรู้

เกณฑ์มาตรฐานสื่อการเรียนรู้

เนื้อหา

 • สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร
 • ถูกต้องตามหลักวิชา
 • ทันสมัย / เป็นปัจจุบัน
 • ไม่ขัดต่อความมั่นคงและศีลธรรม
การนำเสนอเนื้อหา
 • มีกลยุทธ์ การถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจ
 • ส่งเสริมกระบวนการคิดที่มีคุณค่า
 • เรียนรู้ได้ง่าย
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • มีเอกภาพ สัมพันธภาพ
 • มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
การใช้ภาษา
 • สื่อความหมาย ชัดเจน เข้าใจง่าย
 • ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
 • เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
 • ใช้ศัพท์เฉพาะถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
 • หลากหลาย น่าสนใจ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
 • สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
ภาพ ตาราง แผนภูมิ
 • ถูกต้อง ชัดเจน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้
รูปลักษณ์  
 • ปกดึงดูดความสนใจ
 • รูปเล่มเหมาะกับวัย
 • ขนาด สีตัวอักษรเหมาะสม
 • ฯลฯ
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#สื่อการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 240449, เขียน: 08 Feb 2009 @ 09:12 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 05:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)