นาตาลี
นางสาว ชลธิชา นาตาลี มณี

1.นวัตกรรมการเรียนการสอน


รูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนการสอน

                        ทิศนา  แขมมณี (2542) ได้ให้ความหมายรูปแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการสอนที่ประกอบด้วยลำดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมาย ได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนไว้ดังนี้

                        รูปแบบการเรียนการสอนแบบมโนทัศน์

                        รูปแบบการเรียนการสอนแนวคิดของกานเย่

                        รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า

                        รูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจำ

                        รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดพัฒนาจิตพิสัยของบลูม

                        รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน

                        รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ

                        รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน(simpson)

                        รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow)

                        รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies)

วิธีสอน

                        กรมวิชาการ(2542)และทิศนา  แขมมณี (2543).ได้ให้ความหมาย วิธีสอนคือกระบวนการต่างๆที่ผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นำไปสู่ความสำเร็จของการเรียน เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นความรู้และลงมือปฏิบัติหรือกระทำจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการสอนเน้นให้ผู้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ที่ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และเทคนิค             

                       วิธีการสอนของวิธีนั้นๆ ได้เสนอวิธีการสอนไว้หลายวิธี ดังนี้

                      วิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย

                      วิธีการสอนโดยใช้การสาธิต

                      วิธีการสอนโดยใช้การทดลอง

                      วิธีการสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา

                       วิธีการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย

                        วิธีการสอนโดยใช้การแสดงละคร

                        วิธีการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ

วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

วิธีการสอนโดยใช้เกม

วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

วิธีการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน

วิธีการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม

วิธีการสอนแบบนิรนัย

วิธีการสอนแบบอุปนัย

วิธีการสอนแบบเผชิญสถานการณ์

วิธีการสอนแบบสำเร็จรูป

วิธีการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิธีการสอนแบบโครงงาน

วิธีการสอนแบบถามตอบ

วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา

วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน

วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม

วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์

วิธีการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ

วิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด

วิธีการสอนแบบให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

                        จากรูปแบบการเรียนการสอนวิธีที่หลากหลายดังกล่าวแสดง ให้เห็นถึงการเล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของการนำนวตกรรมมาในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโมเดลซิปปาจึงเป็นที่ได้รับความสนใจในการศึกษาไทยที่สอดคล้องกับยุคการปฏิบัติรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนเป็นหลักสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 237312เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2009 09:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 20:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

วิธีการสอนโดยใช้การแสดงละคร

แผนเกี่ยวกับการสอนโดยใช้การแสดงละคร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี