คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ICT


ict

Abort ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ยกเลิก
บอกเล่า : เป็นการยกเลิกคำสั่ง หรือยกเลิกการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือประมวลผลอยู่ ซึ่งอาจจะเกิดจากการสั่งยกเลิกโดยตรง หรือเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดเอง 

Accelerated Graphics Port อักษรย่อ AGP 
  ความหมาย : ระบบกราฟฟิกความเร็วสูง ที่พัฒนาโดยบริษัทอินเทล
บอกเล่า : คือ port หรือ Slot สำหรับเสียบการ์ดแสดงผลแบบ AGP ซึ่งการแสดงผลจะดีกว่าการ์ดแสดงผลแบบ PCI 

access ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ทางเข้า, เข้าถึงข้อมูล
บอกเล่า : การเข้าถึงข้อมูล หรือสามารถนำข้อมูลจากหน่วยความจำคอมพิวเตอร์มาใช้ได้ เช่นนำมาแสดงผล 

access time ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ช่วงเวลาเข้าถึง(ข้อมูล)
บอกเล่า : ช่วงเวลาในการการเข้าถึงข้อมูล หรือเวลาที่ใช้ไปในการนำข้อมูลจากหน่วยความจำคอมพิวเตอร์มาใช้ได้ เช่นเวลาที่ใช้ในการนำข้อมูลมาแสดงผล 

Account ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : บัญชีผู้ใช้ที่แต่ละแห่งอนุญาตให้เจ้าของบัญชี มีสิทธิ์ในการใช้บริการต่างๆ
บอกเล่า : เช่นถ้าเป็นบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จะหมายถึงผู้ใช้คนนั้นจะมีชื่อในการล็อกอิน (Login Name, User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 

Active Server Pages อักษรย่อ ASP 
  ความหมาย : เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย ไมโครซอฟท์ เพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ต เอกสาร ASP เป็นเท็กซ์ไฟล์ที่ประกอบด้วยภาษาสคิปต์ เช่น VBscript JScript (JScript เป็นภาษาสคริปต์ ของไมโครซอฟท์ ที่คล้ายกับ JavaScript) รวมกับแท็กของ HTML แล้วเก็บไว้และมีการทำงานที่เว็บเซอร์เวอร์ โดยเอกสารที่เป็น ASP จะมีแท็ก ASP กำกับอยู่ (จะใช้แท็ก )

ActiveX ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ชุดคำสั่งที่บอกถึงวิธีการใช้ออบเจกต์ คอนโทรล ActiveX
บอกเล่า : เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบที่พัฒนาโดย Microsoft ประกอบด้วย OLE (object linking and embeding) และ COM (component object modem) 

Add-0n ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : อุปกรณ์เสริมที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม หรือเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เพิ่มเติมภายหลัง
บอกเล่า : เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม หรือหน่วยขับซีดี-รอมที่มิได้ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่แรก 

ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line 
  ความหมาย : คือเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง บนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถแยกสัญญาณ ข้อมูล และ เสียง ออกจากกัน ทำให้สามารถ โทรศัพท์และ ใช้อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน โดยมีลักษณะ สำคัญคือ มีอัตราการรับข้อมูล (Downstream) สูงสุดที่ 8 Mbps. และ อัตราการส่งข้อมูล (Upstream) สูงสุดที่ 1 Mbps. โดยระดับความเร็วในการ รับ-ส่ง ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับ ระยะทาง และคุณภาพ ของคู่สายนั้นๆ
บอกเล่า : ADSL เป็น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา แต่ต้องใช้โมเด็มที่เป็น ADSL ด้วยADSL เป็น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา แต่ต้องใช้โมเด็มที่เป็น ADSL ด้วย 

AGP ย่อมาจาก Accelerated Graphics Port 
  ความหมาย : ดูจาก Accelerated Graphics Port

analog ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : การเปรียบเทียบ, เชิงอุปมาน
บอกเล่า : การแสดงจำนวนแทนข้อมูลในลักษณะต่อเนื่อง เช่นการวัดความเร็วรถยนต์จากการหมุนของล้อ 

Anonymous ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : นิรนาม (ไม่มีชื่อ)
บอกเล่า : จะใช้ประกอบคำนำหน้าคำบางคำ เช่น Anonymous Login จะหมายถึงการล็อกอินเข้าไปใช้ในโฮสต์ หรือคอมพิวเตอร์ที่ตนเองไม่มีบัญชีชื่อผู้ใช้ (Account) หรือ Anonymous FTP จะเป็นไซต์ FTP ที่อนุญาตให้เข้าไปโดยใช้ชื่อในการล็อกอินว่า Anonymous ได้ โดยปกติแล้ว เมื่อถึงเวลาป้อนรหัสผ่าน สำหรับการล็อกอินด้วย Anonymous แล้ว จะใส่รหัสผ่านเป็นที่อยู่อีเมล์ของตนเอง 

Antivirus Program ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : โปรแกรมสำหรับป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือตรวจสอบไวรัสก่อนที่จะทำลายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่การทำงาน 2 ลักษณะ คือ ระบุชื่อของไวรัสที่รู้จัก และตรวจสอบผลของการทำลายจากไวรัสในแฟ้มต่างๆ

API ย่อมาจาก Application Programming Interface 
  ความหมาย : ดูจาก Application Programming Interface

Backbone ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : กระดูกสันหลัง, เส้นทางติดต่อหลักในเครือข่าย หรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีแบนด์วิธสูงมาก สายเคเบิลมีความยาวพันๆ ไมล์ เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ศูนย์กลางสำคัญๆ ทั้งหลาย
บอกเล่า : คือสายเคเบิ้ลไยแก้วที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ ที่อยู่ไกลกันเป็นพันไมล์ เข้าด้วยกัน เช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายข้ามทวีป เป็นต้น 

Banner ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ธง ป้าย
บอกเล่า : ภาพกราฟิกที่มีลักษณะเหมือน แผ่นป้ายที่ใช้โฆษณา หรือโลโก เป็นการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีเฉพาะภาพกราฟิก หรืออาจจะมีข้อความร่วมกับภาพกราฟฟิก 

bar code ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : รหัสแท่ง
บอกเล่า : จะพบมากในสิ้นค้าเกือบทุกชนิด มีลักษณะเป็นเป็นแถบสีดำเป็นแท่งๆ มีขนาดความกว้างต่างๆกัน(มีความยาวเท่าๆกัน) ซึ่งสามารถอ่านความหมายของ bar code ได้ง่ายๆด้วยเครื่องอ่าน bar code 

Baud Rate ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : จำนวนสัญญาณดิจิตอลหรืออนาล็อกซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้ว ถูกส่งผ่านไปในช่องทางสื่อสารภายใน1 วินาที มีหน่วยเป็นบอดต่อวินาที(baud per second)
บอกเล่า : 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง
เช่น ส่งได้ครั้งละ 2 บิต ก็จะหมายความว่า 1 บอดเท่ากับ 2 บิต 

Bcc ย่อมาจาก Blind Carbon Copy 
  ความหมาย : มองไม่เห็นสำเนา, มองไม่เห็น
บอกเล่า : คือการส่ง E-mail แบบไม่ให้มองเห็นรายชื่อ E-mail Address Bcc ใช้สำหรับการส่งสำเนา หรือส่ง E-mail ไปให้หลายๆคนพร้อมกันในฉบับเดียว แต่ไม่ต้องการให้แสดง E-mail Address ทั้งหมดใน E-mail ฉบับนั้นๆ โดยกำหนด E-mail Address ที่ไม่ต้องการให้ผู้รับมองเห็น ไว้ที่ช่อง Bcc เมื่อ E-mail ไปถึงผู้รับก็จะไม่แสดง รายชื่อที่ส่งจาก Bcc ครับ 

Beta ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ซอฟต์แวร์ที่เป็นรุ่นทดสอบ เกือบจะพร้อมสำหรับการจำหน่ายหรือเป็นซอฟต์แวร์ตัวจริง ซอฟต์แวร์ Beta นี้จะถูกทดสอบโดยอาสาสมัคร ซึ่งได้ถูกคัดเลือกไว้ เพื่อหาข้อผิดพลาด และทำการปรับปรุง
บอกเล่า : ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนขึ้นและอยู่ในขั้นทดลองการใช้งานเพื่อหาข้อผิดพลาด เพื่อจะได้ปรับปรุงก่อนจะเป็นซอฟต์แวรจริงสำหรับใช้งานหรือวางจำหน่าย 

binary code ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : รหัสฐานสอง
บอกเล่า : การใช้เลขฐานสอง แทนตัวอักษร ตัวเลข และ ตัวอักขระพิเศษต่างๆ (เลขฐานสองใช้เพียงเลข 0 และ 1) ซึ่งมีอยู่หลายแบบและที่นิยมใช้กัน เช่น เอ็บซีดิก ( EBCDIC ), แอสกี ( ASCII ), บีซีดี ( BCD ) 

bit ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : บิต, เลขโดดฐาน 2, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 0 หรือ 1
บอกเล่า : คือข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลขระบบฐาน 2 คือ 1 หรือ 0 อย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

bit rate ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : อัตราความเร็วของการส่งผ่านข้อมูลในหนึ่งวินาทีว่าสามารถส่งได้จำนวนกี่บิต มีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที (bps หรือ bit per second)

Bits per second. อักษรย่อ bps 
  ความหมาย : บิตต่อวินาที
บอกเล่า : เป็นหน่วยการรับส่งข้อมูล ว่าในหนึ่งวินาทีรับหรือส่งข้อมูลได้กี่บิต 

Blind Carbon Copy อักษรย่อ Bcc 
  ความหมาย : มองไม่เห็นสำเนา, มองไม่เห็น
บอกเล่า : คือการส่ง E-mail แบบไม่ให้มองเห็นรายชื่อ E-mail Address 

Bomb ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ระเบิด, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทึ่ถูกเขียนขึ้นให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
บอกเล่า : เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นให้มีการทำงานตามที่กำหนด หรือระบุไว้ล่วงหน้า เช่น Time Bomb จะทำงานตามที่กำหนดเวลาไว้ Logic Bomb จะทำงานเมื่อมีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆ เกิดขึ้น 

Bookmark ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ที่คั่นหนังสือ, ริบบิ้น หรือกระดาษคั่นหนังสือ
บอกเล่า : ใช้เก็บชื่อเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้ ใช้บ่อย สนใจ หรือต้องการที่จะเข้าเว็บไซต์นั้นอีก เมื่อจะเข้าเว็บไซต์นั้นในครั้งต่อไป จะได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ หรือจะได้ไม่ลืม โดยสามารถเลือกชื่อที่เก็บใน Bookmark ได้เลยครับ จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือน ที่คั่นหนังสือ แต่อาจจะมีที่คั่นหลายๆอันครับ ทำให้ง่ายที่จะเปิดหน้าเดิมเมื่อต้องการครับ 

Bps ย่อมาจาก Bits per second. 
  ความหมาย : บิตต่อวินาที
บอกเล่า : เป็นหน่วยการรับส่งข้อมูล ว่าในหนึ่งวินาทีรับหรือส่งข้อมูลได้กี่บิต 

bps ย่อมาจาก Byte per second 
  ความหมาย : ไบต์ต่อวินาที
บอกเล่า : เป็นหน่วยการรับส่งข้อมูล ว่าในหนึ่งวินาทีรับหรือส่งข้อมูลได้กี่ไบต์(1 byte = 8 bit) 

Broadband ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : การสื่อสารหรือรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วสูง แบนด์วิธสูงๆ อย่างเช่น ADSL และเคเบิล
บอกเล่า : บรอดแบนด์สามารถส่งผ่านสัญญาณอนาล็อกได้หลายๆ สัญญาณ ซึ่งแต่ละสัญญาณมีความถี่ต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน 

browser ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : เบราเซอร์, ชื่อเรียกไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียกดูเอกสาร Hypertext
บอกเล่า : โปรแกรมเรียกดูเว็บไซต์ 

buffer ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ที่พัก ( ข้อมูล), บัฟเฟอร์
บอกเล่า : ที่พักข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้น ความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวไม่เท่ากัน จึงต้องมี buffer สำหรับพักข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ทำงานเร็วกว่า เพื่อส่งให้อุปกรณ์ที่ทำงานช้ากว่า หรือรับข้อมูลไว้ก่อน เพื่อรอไว้ให้กรณีที่อุปกรณ์ต่อไปยังทำงานอยู่หรือทำงานไม่เสร็จ เช่นกรณีการสั่งพิมพ์ข้อมูลออกที่เครื่องพิมพ์ ( printer ) ซึ่ง printer จะทำงานช้ากว่า เมื่อโปรแกรมส่งข้อมูลไปให้เครื่อง printer แล้วข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ buffer ก่อนเพื่อรอการทำงานของ printer ที่ทำงานช้ากว่า เช่นสั่งพิมพ์ไปพร้อมกัน 20 หน้าแต่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์พร้อมกัน 20 หน้าไม่ได้ จึงต้องพักข้อมูลรอไว้ 

Bug ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : จุดบกพร่องหรือความผิดพลาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บอกเล่า : ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคำสั่งในโปรแกรม ปัญหาดังกล่าวทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้องและมีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ปัญหาความผิดพลาดอาจเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกัน 

bus ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : บัส
บอกเล่า : วงจรทางเดินไฟฟ้า สำหรับเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล จากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อุปกรณ์หนึ่ง หรือจากจุดหนึ่งไปยังจุดที่ต้องการ 

byte ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ขนาดของข้อมูลของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 บิต, หน่วยของข้อมูล สำหรับ คอมพิวเตอร์เท่ากับ 1 ตัวอักษรหรือ ตัวเลข 1 ตัว
บอกเล่า : กลุ่มเลขฐานสอง จำนวน 8 บิต ซึ่งใช้แทนตัวอักษร หรือตัวเลข 1 ตัว 

Byte Per Second อักษรย่อ Bps 
  ความหมาย : ไบต์ต่อวินาที
บอกเล่า : เป็นหน่วยการรับส่งข้อมูล ว่าในหนึ่งวินาทีรับหรือส่งข้อมูลได้กี่ไบต์(1 byte = 8 bit) 

Data Rate ไม่มีคำย่อ - 
ความหมาย : จำนวนบิตของข้อมูลจริงๆ ที่ผ่านไปในช่องทางดิจิตอล
บอกเล่า : ปกติในการรับส่งข้อมูลดิจิตอลนั้น จำนวนบิตส่วนหนึ่งจะใช้ไปในส่วนหัว(Overhead) ของข่าวสารสำหรับการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เมื่อตัดบิตที่ใช้ในส่วนหัวออก จะเหลือเฉพาะบิตของข้อมูลซึ่งส่วนที่เหลือนี้จะเรียกว่า Data Rate 

Database ไม่มีคำย่อ - 
ความหมาย : ฐานข้อมูล
บอกเล่า : ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และถูกรวบรวมไว้ให้เป็นฐาน สำหรับการค้นคืนข้อมูล 

Debug ไม่มีคำย่อ - 
ความหมาย : การแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรม
บอกเล่า : เป็นการแก้ปัญหา bug ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Description ไม่มีคำย่อ - 
ความหมาย : คำอธิบาย ,การอธิบายด้วยคำพูดหรือภาพ

Diagnostic ไม่มีคำย่อ - 
ความหมาย : ข้อวินิจฉัย

Digital Subscriber Line อักษรย่อ DSL 
ความหมาย : คู่สายดิจิตอล
บอกเล่า : เป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อมูล ด้วยความเร็วสูง ผ่านคู่สายทองแดง หรือสายโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไป เป็นระยะทางหนึ่งได้ ปัจจุบันมี DSL อยู่ 4 ประเภทได้แก่ ADSL, HDSL, SDSL และ VDSL ซึ่งอาศัย อุปกรณ์โมเด็มเป็นคู่ โดยอันหนึ่ง จะอยู่ที่ศูนย์ที่ให้บริการ DSL และอีกอัน จะอยู่ที่ผู้ใช้งาน 

Directory ไม่มีคำย่อ - 
ความหมาย : การเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
บอกเล่า : การเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ แยกตามประเภทข้อมูล เช่น การศึกษา , บันเทิง , คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

Disable ไม่มีคำย่อ - 
ความหมาย : ทำให้ใช้งานไม่ได้

Disconnect ไม่มีคำย่อ - 
 ความหมาย : ยกเลิกการเชื่อมต่อ(อินเทอร์เน็ต), ยกเลิกการติดต่อ, ตัดขาด
บอกเล่า : เป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อ ซึ่งหมายถึงการยกเลิกการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตด้วย

DNS ย่อมาจาก Domain Name System 
  ความหมาย : คือระบบชื่อโดเมน ที่ใช้อ้างอิงถึงคอมพิวเตอร์ ที่ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น nanaidea.com

Domain Name System อักษรย่อ DNS 
  ความหมาย : คือระบบชื่อโดเมน ที่ใช้อ้างอิงถึงคอมพิวเตอร์ ที่ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น nanaidea.com
 
Download ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : โอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า 

DSL ย่อมาจาก Digital Subscriber Line 
  ความหมาย : คู่สายดิจิตอล
บอกเล่า : เป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อมูล ด้วยความเร็วสูง ผ่านคู่สายทองแดง หรือสายโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไป เป็นระยะทางหนึ่งได้ ปัจจุบันมี DSL อยู่ 4 ประเภทได้แก่ ADSL, HDSL, SDSL และ VDSL ซึ่งอาศัย อุปกรณ์โมเด็มเป็นคู่ โดยอันหนึ่ง จะอยู่ที่ศูนย์ที่ให้บริการ DSL และอีกอัน จะอยู่ที่ผู้ใช้งาน 

E-Commerce ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ธุรกิจที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต, การทำการค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
บอกเล่า : ความหมาย ที่เราจะคุ้นหูมากที่สุด คือธุรกิจออนไลน์ ซึ่งคือการทำธุรกิจ ซื้อ-ขาย สินค้า-บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ การชำระค่าสินค้า หรือบริการ และการส่งสินค้า ตามที่ตกลงกันไว้ 

Electronic Mail อักษรย่อ E-Mail 
  ความหมาย : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลที่มีการรับและส่ง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านเครือข่ายของ
บอกเล่า : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งไปได้ไกลทั่วโลก เร็วและประหยัด 

E-mail ย่อมาจาก Electronic Mail 
  ความหมาย : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อมูลที่มีการรับและส่ง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านเครือข่ายของ การสื่อสาร
บอกเล่า : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งไปได้ไกลทั่วโลก เร็วและประหยัด 

Enable ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ทำให้ใช้งานได้
บอกเล่า : ทำให้มีความสามารถ,ให้ทำงาน 

Error massage ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ข้อความแสดงความผิดพลาด
บอกเล่า : ข้อความระบุความผิดพลาด 

Ethernet ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : อีเธอร์เน็ต , มาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าด้วย สายสัญญาณ แบบต่างๆ
บอกเล่า : เป็นเทคโนโลยีหนึ่ง ที่ใช้กับระบบเครือข่ายท้องถิ่น ( LAN ) ที่นิยมมากที่สุด โดยใช้โปรโตคอล CSMA/CD เพื่อตรวจสอบการชนกัน ของข้อมูล ในการส่งกลุ่มข้อมูล ( packets ) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถส่งข้อมูล ผ่านสายเคเบิล ได้หลายประเภท ที่ความเร็วข้อมูล 10 ล้านบิตต่อวินาที เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อคือ 10BASE-T 

FAQ ย่อมาจาก Frequently Asked Question 
  ความหมาย : การรวบรวมคำถามที่มีผู้ถามบ่อยๆ เอาไว้ด้วยกัน

FAQ ย่อมาจาก Frequently Asked Queation 
  ความหมาย : คำถามพบบ่อย
บอกเล่า : คำถามที่มีผู้ถามบ่อยเป็นเอกสารที่รวบรวมคำถามที่มีผู้ถามบ่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและคำตอบ ไว้ด้วยกัน คำถามและคำตอบเหล่านี้ จะดูแลโดยอาสาสมัคร คำถามคำตอบดังกล่าวนี้ได้มาจากเครือข่าย USENET 

Favorites ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : เป็นที่ชื่นชอบ,สิ่งที่เป็นที่ชื่นชอบ
บอกเล่า : เป็นคำสั่งที่พบ และใช้กับโปรแกรมสำหรับเปิดเว็บไซต์ (web browser) เช่น โปรแกรม Internet Explorer เป็นคำสั่งที่ใช้เก็บชื่อเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้ ใช้บ่อย สนใจ หรือต้องการที่จะเข้าเว็บไซต์นั้นอีก เมื่อจะเข้าเว็บไซต์นั้นในครั้งต่อไป จะได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ หรือจะได้ไม่ลืม โดยสามารถเลือกชื่อที่เก็บใน Favorites ได้เลยครับ 

FAX Modem ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : โมเด็มที่สามารถรับและส่งแฟกซ์ได้
 
Firewall ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : กำแพงป้องกันไฟ , ตัวป้องกัน, ระบบ หรือโปรแกรม ที่ออกแบบให้ ป้องกัน การเข้าถึง เครือข่ายส่วนตัว โดยไม่ได้รับอณุญาติ และควบคุม การเข้าถึง ทรัพยากรณ์ภายนอก เครือข่าย ของพนักงานของตน
บอกเล่า : กระบวนการ ในการรักษา ความปลอดภัย ซึ่งติดตั้งที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เพื่อรักษาความปลอดภัย และข้อมูลของผู้ใช้งาน ป้องกันผู้บุกรุก และลักลอบ เข้ามาใช้งานและเข้าถึงข้อมูลในระบบเครือข่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต และควบคุม ทรัพยากร ภายนอกเครือข่าย ที่บริษัทต้องการ ให้พนักงานของตนเข้าถึงได้ 

Firmware ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ซอฟต์แวร์ที่บรรจุ คำสั่งพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ถาวร ในหน่วยความจำ แบบรอม ซึ่งถ้าใช้เป็น FlashROM ผู้ใช้สามารถ เปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่ได้
บอกเล่า : เป็นซอฟต์แวร์ ที่เป็นคำสั่งพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พรินเตอร์ โมเด็ม ซึ่งถูกบรรจุใน หน่วยความจำแบบรอม และถูกเก็บไว้ที่อุปกรณ์ต่าง เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้ 

Folder ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : โฟลเดอร์, ไดเร็กทอรี่ย่อย , ที่จัดเก็บโปรแกรม แฟ้มข้อมูล หรือ โฟลเดอร์ บนดิสก์

Freeware ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : โปรแกรมแจกฟรี, ฟรีแวร์
บอกเล่า : เป็นโปรแกรมที่ผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้ลิขสิทธิ์โปรแกรมนั้นๆ ยินยอมให้มีการคัดลอก และนำไปใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol 
  ความหมาย : บริการรับส่งไฟล์ข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บอกเล่า : การโอนย้าย ไฟล์ หรือข้อมูล จากคอมพิวเตอร์หนึ่ง ไปยังอีกคอมพิวเตอร์หนึ่ง ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถ้าเครื่องนั้นๆ ต่อเข้ากับระบบที่เป็นอินเตอร์เน็ต ก็สามารถโอนย้ายข้อมูลกันได้ โปรแกรมที่ช่วยในการโอนย้ายข้อมูล เช่น Netscape , WSFTP เป็นต้น 

Pirch98 ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ดู Pirch
บอกเล่า : เป็นเวอร์ชั่นหนึ่งของโปรแกรม Pirch 

gov ย่อมาจาก Government 
  ความหมาย : แสดงว่าเว็บไซต์ขององค์กรทางราชการ

Gateway ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ประตูสัญญาณที่ต่อเชื่อมไว้ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่างตระกูลกัน

Hacker ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ ที่จะถอดรหัส หรือเจาะรหัส ระบบรักษาความปลอดภัย ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คนอื่นได้ โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อทดสอบขีดความสามารถ หรือทำในหน้าที่การงาน
บอกเล่า : คือผู้ที่มีความสามารถ ที่จะผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ของเครื่องคนอื่นได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบ ขีดความสามารถ ของระบบเท่านั้น หรืออาจจะทำในหน้าทีการงาน เช่น ผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบรักษาความปลอดภัย ของเครือข่าย หรือองค์การ ทำการทดสอบ ประสิทธิภาพ ของระบบ ว่ามีจุดบกพร่อง จะได้แก้ไข 

Hoax ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ข่าวไวรัสหลอกลวง, เป็นข่าวโกหกหลอกลวง เพื่อสร้างความวุ่นวายซึ่งจะกล่าว เช่นหลอกลวงว่าเป็นวิธีกำจัดไวรัส โดยจะมาในรูปแบบต่างๆเช่น E-mail ข้อความที่ส่งกันในโปรแกรม Chat หรือห้องสนทนา ซึ่งส่วนมากจะมีหัวข้อชวนเชื่อ อ้างแหล่งข้อมูล อ้างถึงบริษัทใหญ่ๆ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และเมื่อมีการส่งต่อไปยังเพื่อนสนิทและคนคุ้นเคย ก็จะทำให้คนที่รับยิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
บอกเล่า : เมื่อคุณได้รับ E-mail เรื่องไวรัส ควรจะตรวจสอบก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นข่าวหลอกลวง ก่อนส่งต่อให้เพื่อนเพื่อป้องกัน Hoax ครับ และหากว่าเป็น Hoax ควรแจ้งไปยังแหล่งที่มาให้ทราบด้วยครับว่าเป็นข่าวไวรัสหลอกลวง 

Home page ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ข้อความหรือกราฟิกที่แสดงหน้าแรกของ Word Wide Web (WWW)
บอกเล่า : หน้าแรกของเวบไซต์ 

HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language 
  ความหมาย : รูปแบบของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในเว็บเพ็จ เพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์

Hub ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : เป็นอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ แบบ UTP ให้กับแต่ล่ะเครื่อง หรือกับ Hub ตัวอื่น โดยมีช่องเสียบสัญญาณ เป็นแบบ RJ-45
บอกเล่า : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันโดยใช้สายสัญญาณแบบ UTP และมีช่องเสียบสัญญาณ เป็นแบบ RJ-45 โดยนอกจาก สามารถเสียบสายสัญญาณ เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันแล้ว ยังสามารถ เชื่อมต่อระหว่าง Hub กับ Hub ได้ด้วยครับ 

Hypertext ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : เอกสารที่แสดงข้อความ รูปภาพ มัลติมีเดีย ที่สามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังรายละเอียดของข้อมูลนั้นเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มได้
บอกเล่า : เอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์จะเป็นข้อมูลที่สามารถจะคลิก Link เพื่ออ่านรายละเอียดต่อได้ซึ่งอาจจะอยู่ในหน้าเดียวกัน หรือ คนละหน้า ก็ได้รวมทั้งอาจจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันหรือคนละเครื่อง แต่อยู่เครือข่ายเดียวกัน ซึ่งอาจจะอยู่ไกล้กัน หรืออาจจะไกลกันคนละจังหวัดหรือ คนละประเทศก็ได้ 

HyperText Markup Language อักษรย่อ HTML 
  ความหมาย : รูปแบบของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในเว็บเพ็จ เพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์

Hytelnet ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : เป็นบริการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้บริการของ Server อื่น ผ่านทางเครื่อง Client โดยที่มีเมนูให้เลือกว่าจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลสาขาใดอยู่ในทวีปอะไร
บอกเล่า : คือโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถ Log in เข้าไปยังโฮสต์เครื่องอื่นในเครือข่ายได้ ส่วนจะต่อแล้วได้ใช้งานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า เรามีบัญชี (Account) ที่เจ้าของ เครื่องเขาอนุญาตให้เราใช้หรือเปล่าHytelnet จะมีเมนูให้เลือกว่าจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีฐานข้อมูลสาขาใดอยู่ในทวีปอะไร โดยไม่ต้องเปิดคู่มือใด ๆ ว่าข้อมูลเรื่องนั้น ๆ อยู่ที่คอมพิวเตอร์ไหน Hytelnet จะเก็บรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริการ สาธารณะพร้อมกับบอกชื่อบัญชีที่สามารถเข้าไปค้นข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า 

ic ย่อมาจาก integrated circuit 
  ความหมาย : ดู integrated circuit

ICQ ย่อมาจาก - 
  ความหมาย : เป็นโปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์เน็ต สามารถ Download โปรแกรม ICQ ได้ฟรีครับที่ http://www.icq.com/download
บอกเล่า : เป็นโปรแกรมสื่อสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์ สามารถที่จะส่งข้อความ , ส่งไฟล์ข้อมูลหรือรูปภาพ , ส่ง E-mail , ส่งข้อความเข้าเครื่อง pager รวมทั้งยังสามารถสื่อสารกันระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์ และ ระหว่าง คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ และยังมีลูกเล่นอีกหลายอย่าง ครับซึ่งบริการส่วนใหญ่เป็นบริการฟรีครับ สามารถ Download โปรแกรม ICQ ได้ฟรีครับที่ http://www.icq.com/download 

ICT ย่อมาจาก Ministry Of Information and Communication Technology 
  ความหมาย : ดูความหมายจาก Ministry Of Information and Communication Technology ครับ
บอกเล่า : - 

IM ย่อมาจาก Instant Massenger 
  ความหมาย : บริการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถโต้ตอบได้ทันที
บอกเล่า : โปรแกรมที่นิยมที่สุดในปัจจุบันก็คือ ICQ (I seek you) และยังมีของค่ายอื่น ๆ อีกก็คือ MSN Messenger ของ Microsoft, AOL Massenger ของ AOL (Amarican Online), Yahoo Massenger ของ Yahoo.com เป็นต้น 

Information System ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ระบบข้อมูล, กระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

information technology อักษรย่อ IT 
  ความหมาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ ,เทคโนโลยีข้อมูล
 
integrated circuit อักษรย่อ ic 
  ความหมาย : วงจรรวม
บอกเล่า : เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ และวงจรอื่นๆอยู่บน silicon chip อันเดียวกัน ทำให้มีขนาดเล็กลง ราคาถูก ใช้กระแสไฟน้อย และปฎิบัติงานได้เร็วขึ้น 

Integrated Services Digital Network อักษรย่อ ISDN 
  ความหมาย : ดู ISDN

International Telecommunication Union อักษรย่อ ITU 
  ความหมาย : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
มีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม, ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านโทรคมนาคม และสนับสนุนการพัฒนาในด้านดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชาติทั้งปวง
บอกเล่า : ค.ศ.1865 ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในตอนนั้นมีชื่อว่าสหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ
ค.ศ.1932 รับรองอนุสัญญาโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
ค.ศ.1934 เปลี่ยนชื่ออนุสัญญาโทรเลขและวิทยุโทรเลข เป็นอนุสัญญาโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ค.ศ.1947 ปรับปรุงใหม่ ณ เมืองแอตแลนติกซิตี้ สหรัฐอเมริกา แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1954 เป็นต้นมา สหภาพดังกล่าวหรือที่เรียกโดยย่อว่า ITU อยู่ภายใต้การบริหารปกครองตามอนุสัญญา ซึ่งได้รับการรับรองจากการประชุมเต็มคณะ ณ กรุงบุเอนอสไอเรส เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1952 วัตถุประสงค์สำคัญขององค์การไอทียูคือ ต้องการวางระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศสำหรับโทรเลข โทรศัพท์และบริการทางวิทยุ เพื่อที่จะส่งเสริมและขยับขยายให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการเหล่านี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยต้องการให้อัตราค่าบริการต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กล่าวโดยทั่วไปองค์การไอทียูนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปรับปรุงการใช้โทรคมนาคมทุกชนิดให้เป็นประโยชน์ก้าวหน้าขึ้น พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคนิคให้นำออกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพยายามประสานการปฏิบัติของชาติต่าง ๆ ให้กลมกลืนกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน หัวหน้าของสหโทรคมนาคมระหว่างประเทศมีตำแหน่งเรียกว่า เลขาธิการ
องค์การนี้ตั้งอยู่ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

Internet ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : อินเทอร์เน็ต, เครือข่ายระหว่างกัน, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการ รับส่งข้อมูล ระหว่างกัน เป็นหนึ่งเดียว
บอกเล่า : inter แปลว่า ระหว่าง, และ net แปลว่าเครือข่าย อาจจะหมายความง่ายๆว่าอินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายระหว่างกัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันครับ ซึ่งการเชื่อมโยงกันนั้นสามารถ ติดต่อกันได้ทั่วโลก และไม่ว่าคุณ จะใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบใหน จะเป็นเครื่อง พีซี หรือ แมคอินทอช ก็สามารถ รับส่งข้อมูล ซึ่งกันและกัน ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งปัจจุบัน อินเทอร์เน็ต ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลครับ 

Internet Explorer อักษรย่อ IE 
  ความหมาย : เป็นโปรแกรม Browser ซึ่งผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์
 
Internet Protocol อักษรย่อ IP 
  ความหมาย : โปรโตคอลใชบนอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้คู่กับโปรโตคอล TCP กลายเป็น TCP/IP ทำหน้าที่ควบคุม การส่งผ่านแพ็กเกจข้อมูล
บอกเล่า : เป็นโปรโตคอลที่ทำงานร่วมกับ TCP รวมกันเป็น TCP/IP ซึ่งทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูล บนอินเทอร์เน็ต โดยทำการ รับและส่งข้อมูลเป็น แพ็กเกจ ทำให้เมื่อตรวจสอบพบความผิดพลาด ก็จะให้ส่งเฉพาะแพ็กเกจ ที่ได้รับความเสียหายใหม่อีกครั้ง โดยไม่ต้องส่งข้อมูลใหม่ทั้งหมด 

Internet Service Provider อักษรย่อ ISP 
  ความหมาย : ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
บอกเล่า : ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เรียกง่ายๆก็ยี่ห้ออินเทอร์เน็ตก็ได้ เช่น ksc,cs, เป็นต้น 

Intranet ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กภายในองค์กร
บอกเล่า : intra แปลว่า ภายใน, และ net แปลว่าเครือข่าย แปลความหมายได้ง่ายๆว่า เครือข่ายภายในครับ intranet เป็นการนำเอารูปแบบ http และโปรโตคอล ต่างๆที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ต มาทำเป็นเครือข่ายภายในองค์กรณ์ ทำให้ ถ้าหากคนในองค์กร ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็น ก็สามารถจะใช้ Intranet ได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลา ในการอบรม และ สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกันภายในองค์กรได้ 

Invalid ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : ใช้ไม่ได้, เป็นโมฆะ
บอกเล่า : หมายถึงใช้ไม่ได้ เช่นถ้าคุณคลิกคำสั่งใดๆ ในโปรแกรมแล้วมีข้อความ Invalid ขึ้นมา นั่นหมายถึง คำสั่งนั้นใช้ไม่ได้ หรือโปรแกรม ไม่สามารถปฎิบัติตามคำสั่งนั้นได้ในขณะนั้น 

IP ย่อมาจาก Internet Protocol 
  ความหมาย : โปรโตคอลใชบนอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้คู่กับโปรโตคอล TCP กลายเป็น TCP/IP ทำหน้าที่ควบคุม การส่งผ่านแพ็กเกจข้อมูล
บอกเล่า : เป็นโปรโตคอลที่ทำงานร่วมกับ TCP รวมกันเป็น TCP/IP ซึ่งทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูล บนอินเทอร์เน็ต โดยทำการ รับและส่งข้อมูลเป็น แพ็กเกจ ทำให้เมื่อตรวจสอบพบความผิดพลาด ก็จะให้ส่งเฉพาะแพ็กเกจ ที่ได้รับความเสียหายใหม่อีกครั้ง โดยไม่ต้องส่งข้อมูลใหม่ทั้งหมด 

IP Address ไม่มีคำย่อ - 
  ความหมาย : คือหมายเลขอินเตอร์เน็ต หรือหมายเลขประจำตัวของคอมพิวเตอร์ ชึ่งจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันเลย ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด ที่คั่นด้วยจุลภาค (.) โดยตัวเลข แต่ละชุดจะมี ค่าได้ตั้งแต่ 0 จนถึง 2

คำสำคัญ (Tags): #ict#เทคโนโลยี
หมายเลขบันทึก: 236826เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2009 23:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:37 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)

มีคำแนะนำครับ :)

  • หากเป็นการนำเนื้อหามาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น หนังสือ, อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ควรเขียนแหล่งที่มาให้ถูกต้องชัดเจนด้วยครับ อันเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงาน
  • หากต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ควรให้ความรู้กับท่านอื่น ๆ โดยการซอยเนื้อหาเป็นหลาย ๆ ส่วน แล้วค่อย ๆ นำเสนอก็ได้ครับ เหมือนทานข้าว ก็ต้องค่อย ๆ ทาน

ขอบคุณครับ ... หวังว่าจะไม่เคืองใจสำหรับคำแนะนำนี้ :)

ขอโทษทีนะครับ ผมเข้ามาแบบ งง นี่เขาใช้งานกันยังงัยครับ พอจะช่วยแนะนำได้มั้ยครับ

ข้อมูลดีมาก

เยี่ยมมากเลย

ถูกจัยมาก กกกกก จ๊

ถูกจัยมาก กกกกก จ๊

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ให้ เวปนี้ไม่หวงวิชาขอบคุณจากใจเลยคะ

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

ไม่เห็นมีเลยนะ

ทำยังไงดี จะได้ไปส่งครูแล้ว

สอบที่ 20 21 22แล้ว (แงแงแงแงแงแง)

ดีมากครับ ขอบคุนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท