โปรแกรม Students'44 Version 2.1 Final

                       โปรแกรมข้อมูลและสารสนเทศ โรงเรียน (Students'2544 Program)
เป็นโปรแกรมสำหรับในการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานและผลการเรียนของนักเรียนและจัดพิมพ์เอกสารทางการศึกษาต่างๆ

                                           

มีอะไรใหม่ใน Students'44 Version 2.1 Final
1. สามารถติดตั้งฐานข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 หลักสูตร
พุทธศักราช 2544 ในปีการศึกษา 2552 ได้สำหรับโรงเรียนแกนนำหรือ
โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ให้ใช้โปรแกรม
Students2551 V 1 Beta
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ซึ่งโปรแกรม
จะออกเผยแพร่ในช่วง เดือนพฤษภาคม 2552
2. สามารถบันทึกข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 ใน
ปีการศึกษา 2551
เมนูบันทึก งานทะเบียนนักเรียน => 2.ทะเบียนนักเรียน =>
                6.เอนกประสงค์งานทะเบียน => 8.บันทึกการศึกษาต่อ
เมนูส่งข้อมูล งานทะเบียนนักเรียน => 1.แฟ้มข้อมูล => 2.ส่งออกข้อมูล
                    => 6.ส่งข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 15 พ.ค.
3. สามารถพิมพ์ใบเสร็จพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการออก
ใบเสร็จได้
เมนูชุดใบเสร็จ งานปกครอง => 4.งานสนับสนุน => 5.ใบเสร็จรับเงิน
                        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการออกใบเสร็จ
ข้อแนะนำ ในกรณีที่เข้าโปรแกรมไม่ได้เมื่อลงโปรแกรมใหม่ (โปรแกรมว่า
admin หมดอายุการใช้งาน) ให้แก้ไขดังนี้

แจ้งปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]