วันนี้ได้มีการนัดหมายเพื่อรวมพลังคนเขียน Blog ใน มข. 

โดยมีอาจารย์ จิตเจริญ เป็นคนนำทีมเอง  จากผู้ที่อบรมทั้งหมดประมาณ 104 คน มีคนมาร่วมรวมพลังสิบกว่าคน (รวมพลังชาวศูนย์บริการวิชาการด้วย)  สาเหตุที่ทำให้คนมาน้อย  น่าจะมาจากการที่นัดกระชั้นชิดของทีมงานและช่วงนี้บางหน่วยงานเริ่มมีการรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อขอพรในวันสงกรานต์  แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเล่า&แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียน blog แต่ละคนแล้ว  ก่อนแยกย้ายก็ได้ให้แต่ละคนได้เขียนความในใจว่ามีประเด็นใดบ้างที่อยากจะบอก หรือให้ช่วยเหลือ  รวบรวมไว้ได้ว่า

 1. ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้ Blog สำหรับ KKU เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับ หรือผลดีต่าง ๆ

 2. ต้องการให้ศูนย์บริการฯจัดอบรมและให้ความรู้เรื่อง Blog ในหน่วยงานต่าง ๆ (ยังมีหลายคนสนใจ)

 3. น่าจะมีรางวัลจูงใจสำหรับการเขียน Blog

 4. การนำข้อมูลหรือเกร็ดความรู้ที่เผยแพร่ใน Blog ถือว่าเป็นการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการและสามารถนำไปเป็นผลงานได้หรือไม่ ( เพราะถ้าใช่น่าจะได้รับความสนใจและมีคนทำมากกว่านี้)

 5. ศูนย์บริการฯช่วยเป็นสื่อกลางประสานพาชุมชนมาพบกันโดยขอให้เป็นธุระในเรื่องการประสานโดยเฉพาะครั้งแรก    เพื่อตั้งเป้าหมาย  หาผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน คือ  กลุ่มงานคลังและพัสดุ  กลุ่มงานด้านบริการ-สารบรรณ  กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

 6. จัดให้มีการจัดอบรมการใช้ Blog สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใหม่(ของศูนย์บริการวิชาการ)

 7. การใช้ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดี  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานและเรื่องทั่ว ๆ ไปได้

 8. จะพยายามเริ่มต้นใช้ระบบใหม่ ๆ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน 

 9. ควรจัดอบรมให้กลุ่มการเจ้าหน้าที่ด้วย

 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้รับผิดชอบคือใคร  มีแนวทางการจัดการอย่างไร

 11. อบรมแล้วใช้จริงหรือไม่  ติดตามช่วยให้ได้ผลอย่างไร

 12. น่าจะมีการศึกษาวิธีการของหน่วยงานอื่น ๆ ว่าเขาประสบความสำเร็จทำอย่างไร

น้อง