แผน KM เดือนเมษายน 49

อากาศร้อน แต่เราอย่าใจร้อน

          เดือนเมษายน 2549 นับว่าเป็นเดือนที่มีวันหยุดตามเทศกาลหลายวัน รวมทั้งมีการเลือกตั้ง ทั้ง สส. และ สว. ทำให้กิจกรรมในพื้นที่ในเดือนนี้กิจกรรมของทีมไม่มากนัก  เพราะบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ แต่พอสรุปว่าในเดือน เมษายนนี้ เราจะทำอะไรกันบ้าง

  • 4 - 6 เมษายน นำแกนนำเกษตรกรเพื่อเข้าประชุมสัมมนาสมัชชาเกษตรกร  วิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ที่จังหวัดพิษณุโลก
  • 7  เมษายน  ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การทำการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ" สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย ที่อำเภอพรานกระต่าย
  • 17 - 18 เมษายน - ส่วนกลาง มาประสานงานการสัมมนาสรุป KM ครึ่งปีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

                                 - ผมเข้าร่วมเสวนา "เวทีคุณอำนวย" ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

  • 25 - 26 เมษายน  ประชุม/สัมมนานักส่งเสริมการเกษตร (DW) สาย 1 อ.ไทรงาม สาย 2 อ.ทรายทองวัฒนา
  • 27  เมษายน  ประชุมงานวิจัย PAR พืชปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
  • มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะดำเนินหลังสงกรานต์ แต่ยังไม่ได้ระบุวันที่ ก็คือการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของเพื่อนนักส่งเสริมการเกษตร และกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกร

          ผลเป็นประการใดจะเขียนเล่าสู่กันฟังนะครับ   และฝากข้อคิดไว้สำหรับเดือนเมษายนนี้ ก็คือ "แม้ว่าอากาศร้อน แต่เราอย่าใจร้อนนะครับ"

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)