การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

       วันที่ 23-24 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนต้นแบบในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน เดี๋ยวมาเขียนต่อครับ...นักเรียนเข้าห้องเรียนแล้ว