นักบริหารระดับกลาง (1)

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง ของสำนักงาน ก.พ.

             เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  ดิฉันได้รับแจ้งว่ามีชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดให้แก่ข้าราชการระดับ 7 - 8 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวน 400 คน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้โควต้า จำนวน 100 คน   สำหรับเนื้อหาสาระหลักสูตรคร่าวๆ  มีดังนี้

  • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         1. เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นกลไกลสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

         2. เพื่อให้มีสมรรถนะในการบริหารงาน สามารถบริหารงาน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         3. เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อประเทศชาติและประชาชน

          4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ และระหว่างนักบริหารระดับกลางจากส่วนราชการต่างๆ

  • กลุ่มเป้าหมาย 

         เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 - 8  ทั้งประเภทการบริหาร และไม่ใช่ทางการบริหาร แต่ต้องไม่เคยผ่านการฝึกอบรมนักบริหารระดับกลาง หรือสูงมาก่อน

  • เนื้อหาหลักสูตร

        หมวดที่ 1   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ   ( จำนวน 15 ชัวโมง)

        หมวดที่ 2   ความรู้เกี่ยวกัยสมรรถนะ   (จำนวน 9 ชั่วโมง)

        หมวดที่ 3   ความรู้เสริมการบริหาร   (จำนวน  27 ชั่วโมง)

  • วิธีการฝึกอบรม

        ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมเป็นศุนย์กลางการเรียนรู้ โดยให้มีการบรรยาย การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะจากประสบการณ์ในการบริหาร การศึกษาจากกรณีตัวอย่างด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานกลุ่ม (Workshop)

  • ระยะเวลาการฝึกอบรม

         แบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1  ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2549

                               ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2549

  • สถานที่จัด

         หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สถาบันพัฒนาพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

                    ตอนแรกหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ยอมรับว่าค่อนข้างตื่นเต้น และประหลาดใจมากว่าตัวเองมีชื่อเข้าอบรมได้อย่างไร ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อนเลย.... แต่เมื่อมีโอกาสแล้ว..... ก็คิดว่าจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมมาเขียนเพื่อเผยแพร่  ลปรร. ในโอกาสต่อไปนะค่ะ.........  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯความเห็น (2)

ธุวนันท์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

ไม่ต้องแปลกใจเลยคะ คุณนันทาเป็นบุคลากรที่ทำเพื่อองค์กรของเราตลอดมา ผู้บริหารเห็นผลงานที่ปรากฎ จึงเสนอชื่อเข้ารับการอบรม   ดีใจด้วยนะคะ

ไพโรจน์ ลิ้ม
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ทำดีต่อไปมีคนดูอยู่ตลอดเวลร