สภามหาวิทยาลัย (15) : ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย

         ข้อบังคับนี้   สาระเกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการประชุมป้องกันหรือจัดการความข้ดแย้งที่อาจเกิดขึ้น   หัวข้อในข้อบังคับมักประกอบด้วย
(1) การประชุม  กำหนดวิธีการเรียกประชุม   การจัดระเบียบวาระการประชุม   กำหนดหน้าที่ของประธาน  กรรมการ  เลขานุการ ฯลฯ
(2) การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม
(3) การลงมติ

         การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีเป้าหมายอยู่ที่การกำหนดนโยบาย   ซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันเน้นการริเริ่มสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม   ไม่ใช่แค่เน้นความราบรื่นหรือการกำหนดระเบียบ

          ดังนั้นควรมีแนวทาง (guideline) ของการประชุมสภา   ที่จะช่วยให้ฝ่ายเลขานุการจัดระเบียบวาระและนำเสนอข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบาย (information for policy decision)

          สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องใหญ่ ๆ    เรื่องเชิงพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการพิจารณาตามกฎระเบียบ

วิจารณ์  พานิช
 5 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)