การบริหารแบบวิทยาศาสตร์

                เทย์เลอร์ (Taylor) ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ ได้เสนอหลักการ จัดการในองค์การ  เพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์การให้สูงขึ้น ว่าจะต้องเน้นที่การกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อให้มีการใช้บุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เขากล่าวว่าผู้บริหารต้องทราบเสียก่อนว่าต้องการให้บุคลากรทำอะไร จากนั้นก็ต้องติดตามดู เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานนั้นด้วยวิธีการที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุดด้วย1จากแนวคิดหลักดังกล่าวแล้วนี้ เทย์เลอร์ได้เสนอหลักการสำคัญของการจัดการไว้ 5 ประการด้วยกันคือ การแบ่งงานที่เหมาะสม (A large daily task) กำหนดมาตรฐานของงานให้ชัดเจน (Standard condition) การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (High pay for success) การลงโทษกรณีทำงานล้มเหลว (Loss in case of failure) และการให้มีฝ่ายชำนาญการสำหรับองค์การ ใหญ่ ๆ 2 (Expertise in Large organization)