ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดเสาธงกลาง เชิญชวนทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการประหยัด และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้

อุปกรณ์   1.บ่อปุ๋ยหมักขนาด 5X5 เมตร(ขนาดตามสภาพของโรงเรียน)

              2. เศษใบไม้แห้ง

              3. ปุ๋ยคอก

              4. น้ำ

              5. กากน้ำตาล

ขั้นตอนการทำ 1. นำเศษใบไม้แห้งภายในโรงเรียนใส่ลงไปในบ่อปุ๋ยหมักโดยไม่ให้มีเศษพลาสติก

                     2. ใส่ปุ๋ยคอกลงไปให้ทั่วบ่อปุ๋ยหมัก

                     3. รดให้ชุ่มด้วยกากน้ำตาล

                     4. จากนั้นปิดปากบ่อด้วยพลาสติก หรืออะไรก็ได้ที่สามารถปิดได้

                     5. สามารถนำเศษใบไม้ลงไปในบ่อปุ๋ยหมักได้ทุกวัน

                     6. หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน

                     7. กลับปุ๋ยทุกๆสัปดาห์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยได้เร็วขึ้น

                     8. เมื่อครบ 1 เดือนสามารถนำปุ๋ยหมักไปใช้ได้เลย และสามารถทำต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ